Ngon tô thứ 3 mự 14 căm bườn 5 pì 2024- Agribanh xứp tàm dón tà mả ngơn hẳư củ choi dừa khék hang ngày té hùa pì 2024
Thứ ba, 15:00, 14/05/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 3 mự 14 căm bườn 5 pì 2024- Agribanh xứp tàm dón tà mả ngơn hẳư củ choi dừa khék hang ngày té hùa pì 2024

Agribanh xứp tàm dón tà mả ngơn hẳư củ choi dừa khék hang

ngày té hùa pì 2024

Chấp năm chủ trường, nhẳn danh khòng Chính phủ, Ngần hang Hươn mương ma tang vịa chấp năm pưng luông pùn choi dừa côn dần cánh doành nghiệp củ ngơn cốc khảm pộn dạk cha, tẹt tiêng vịa dệt dượn, cạ khài cánh chuông hong puồng kìn đơi dú, ngày té hùa pì 2024, Agribanh xứp tàm xỏm pành dón tà mả ngơn hẳư củ.

Xương nặn, té mự 1/1/2024, Agribanh xứp tàm xỏm pành dón tà mả ngơn hẳư củ đối cắp vịa củ ngơn cốc dan hầng mự vạy chuông hong vịa dệt dượn, cạ khài cánh puồng kìn đơi dú cắp mức tà mả tẹt tiêng lỏ mức 7%, dan chấp năm đảy lạk hy té 12 bườn khửn họt 24 bườn. Xòng ma dón 0,5% chiên ma tà mả hẳư ngon ngơn củ dan hầng mự đối cắp vịa dệt xự khài đìn đòn.

Cuồng pì 2023, pâng sắư vịa dón ngơn phák khảu, Agribanh cọ chấp năm 8 tưa xỏm pành tà mả ngơn hẳư củ, xương nặn tà mả ngơn hẳư củ cọ dón lông lài té 1,3 – 1,4% vẹt sắư hùa pì. Pọm cắp nả vịa nặn Agrbanh cọ nhăng chấp năm lài chương trình, chính sách choi dừa ngơn củ tà mả tắm hẳư pưng vịa dệt xương tảnh liệng pà củng, chương trình choi dừa ngơn tà mả toi Nghị định số 31/2022 khòng Chính phủ; chương trình choi dừa hẳư củ ngơn cốc vạy xự hươn ca thúk khòng bản mương khòng toi Nghị quyết số 33 khòng Chính phủ; hẳư củ ngơn cốc đối cắp mú côn đảy kìn lường ngần sách, hẳư củ ngơn cốc đối cắp cán bộ, nhần viền ỳ tế, Chương trình choi dừa doành nghiệp cạ khài ma tang ngành khảu sàn nẳng phổng tông piêng me nặm Cửu Long.

Pọm cắp nả vịa nặn, Agrbanh cọ chấp năm 3 chương trình dón ngơn tà mả đối cắp ngon ngơn đàng nợ khòng cài 2 triệu khék hang cắp số ngơn dón ngơn tà mả danh tính khửn họt păn nưng tỷ mằn cuồng pì 2023 cánh chi xứp tàm chấp năm cuồng pì 2024./.

Hồng Việt – Thành dịch

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC