Ngon tô thứ 3 mự 16 bườn 4 pì 2024 – Agribank dòm 2 păn tỷ mằn vạy chấp năm chương trình hẳư củ ngơn cốc tà mả tắm đối cắp khék hanh OCOP
Thứ ba, 11:24, 16/04/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 3 mự 16 bườn 4 pì 2024 – Agribank dòm 2 păn tỷ mằn vạy chấp năm chương trình hẳư củ ngơn cốc tà mả tắm đối cắp khék hanh OCOP

 

 

Agribank dòm 2 păn tỷ mằn vạy chấp năm chương trình hẳư củ ngơn cốc tà mả tắm đối cắp khék hanh OCOP

------------------

Mú côn hẳư củ: khék hang lỏ tựng côn củ ngơn cốc vạy dòm sắư vịa dệt dượn, cạ khài chương hang OCOP: Chương hang lỏ căm kìn, nặm kìn, chương hang té cò dệt dà, chương mạy khòng tók.

Dan hẳư củ: Té mự 1/2/2024 họt mết mự 31/12/2024 (báu cọ họt chơ đằư mết số ngơn cuồng chương trình)

Tà mả nhọng nho: tà mả tắm xưa 2,0% vẹt sắư tà mả hẳư củ khòng Agribanh đối cắp chương hang OCOP té  3 – 5 đào

Nhạc cắt

Khù cận hà vạy chấp năm

- Báu mi nợ mú 2 nẳng agribank cánh pưng tổ chức hẳư củ ngơn cốc nẳng dan tặt pùn; báu mi ngơn nợ  hê khừn đảy, nợ pộ chuốp xiệt hại té liêm báu đì khòng phạ đìn, nợ khài VAMC, DATC nẳng pưng tổ chức hẳư củ ngơn cốc ứn cuồng pì nưng chằm nhất.

- Xồm chằư vạy hẳư Agribank bón hẳư củ thót àu ngơn té tài khoản thanh toán báu cọ tài khoản ngơn phák ứn nẳng Agribank vạy thù lau ngơn củ;

- Cuồng dan củ ngơn cốc, Chỉa cồng nhẳn chương hang OCOP cựt đảy té 3 – 5 đào táo khửn mết dan xủ, khék hang chào hẹn cắp Agribank bón hẳư củ cấp lau chỉa cồng nhẳn cuồng dan lài nhất 3 bườn nặp té chơ đảy àu khảu chấp năm.

Nhạc cắt

Nhẳn pao ngơn củ

- Hẳư củ ngơn cốc mi chương mùn: toi luông tặt pùn khay nị khòng Agribank.

- Hăử củ ngơn cốc báu mi chương mùn: hẳư củ đối cắp khék hang chôm hặp chương trình OCOP báu mi chương mùn toi mức lài nhất đảy tặt pùn nẳng Nghị định số 55/2015 khòng Chính phủ cánh Nghị định xỏm pành, tứm ten Nghị định số 55/2015 khòng Chính phủ; tặt pùn ma tang chức quyên hẳư củ ngơn cốc khòng Agribank toi tựng dan xi./.l

Hồng Việt – Thành dịch

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC