Ngon tô thứ 3 mự 19 căm bườn 3 pì 2024 – Kỹ thuật liệng ngua pi văn
Thứ ba, 15:37, 19/03/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 3 mự 19 căm bườn 3 pì 2024 – Kỹ thuật liệng ngua pi văn

Kỹ thuật liệng ngua pi văn

          1, Lựa tô ngua vạy liệng hảu pi văn:

          Tô ngua thảu, phòm, báu mi hanh vạy thày bàn, báu àu nặm nôm đảy, tô ngua mằn, tô ngua nọi phom àu ma tảnh liệng hảu nháư văn ngay lằng chơ vang nôm.

           Pưng tô ngua thảu, ngua nọi àu ma tảnh hảu pi văn, đảy hà tô văn dọc, kin chọng, báu pên bệnh, báu chếp bát.

          2, Kỹ thuật liệng ngua pi

          Tặt pun chung ma tang cuông bâng:

Cọ bâng tảnh liệng ngua đảy xung, pẹk sàư, dú dên, cận mi phà pảy đét, pảy lôm, nào cưm, púk co vạy dệt hôm hảu tô ngua. Dan tảnh liẹng lâng đảy tọn tăm cọ bâng pẹk sàư, tặt pun dan bao phòn, dà khả manh bệnh nẳng cuông bâng tảnh liệng xương xủ phòn bột, nặm phòn 5 - 10 10%, nặm dà lo din 5%, nặm dà Creziyl 3%, mi hang nặm, hang kin hảu chọp xôm tam toi số tô ngua chảu tảnh liệng.

Khặn khang ma tang chương kin:

Khặn khang nhả khèo: Mua xuân - he, nhả khèo pống lài ặn nị chi lỏ tàng chương kin chính khòng tô ngua. Xong ma, pưng chua hươn tảnh liệng cận tọp hòm lăm đù đi ta đin púk nhả cánh púk máư san tang nhả mi lài chất hảu tô ngua kin xương co nhả VA06, nhả Ghi – nê, cò nhả chạng…

          Khặn khang chương kin: vạy hảu tô ngua pi văn, nhẳn pao toi kỹ thuật, nọk cò nhả khèo cận mi chương kin hăm, bột tứm ten hảu tô ngua. Pưa xương nặn, cận xủ pưng tàng chương chảu mi xương hăm khảu li, hăm khảu, măn cò, chương kin côn qua ứn dệt chương kin hảu  tô ngua. Vạy mi po nhả khèo hảu 4- 5 tô ngua kin cuông dan té 60  họt 70 mự hư păn pâng pày cận púk té 360 – 500 thứak môn co nhả chạng, cò nhả VA06, cò nhả Ghi nê … cón chơ tảnh liệng tô ngua.

          Mua thu - đông dan phạ lạnh lau, kháư khô, cò nhả khèo báu pống, pưa xương nặn cón mua nao cận mi chương kin vạy phong hảu tô ngua toi luông, hòm phương khồ, co khảu li, pưng co nhả ták khồ, ố phương cắp khún urê, ố xổm…cón chơ chi tảnh liệng hảu pi văn dáo 20 họt 30 mự.

Chương kin hôm mi co nhả chạng, co nhả VA06, co mák thúa lók, co khảu li, co cuổi. Chương kin bột hôm mi hăm khảu li, hăm măn cò, bủng lảu, …cánh qua hăm cánh co nhả phặc mun hảu kin dai ók toi pưng pựa cuông mự, phương, cò nhả hảu kin riêng, kin đảy to đàư hảu kin. Păn số chương kin ók pên 3 pựa mỏi mự. Dáo 15 – 30mự cón chơ chi khài, tứm ten lệch nọi số hăm hảu tô ngua kin, té 5 bỉa họt cân nưng mỏi tô vẹt sáư dan cón nặn, vạy hảu tô ngua mạk nhứa.

          Nặm kin: hảu tô ngua kin nặm pẹk sàư, kin to đàư tam toi tô ngua é kin, cận sùn tứm cừa sáư nặm té 10 họt 20 bắc mỏi tô, mỏi mự đối cắp tô ngua nọi cánh 20 họt 30 bắc mỏi tô mỏi mự đối cắp tô ngua nháư cánh tứm ten Bcomplex – khoàng: 2 – 5 bắc mỏi tô mỏi mự.

          Pói tô ngua pày kin nhả: tam toi khù mi khòng chảu, mỏi mự pên pói tô ngua pày tang nọk nọi nhất té 2 họt 4 chơ đông hô vạy tô ngua nhang pày ma cánh mi dan chơ vạy tọn cuông bâng ngua hảu pẹk, cận áp hảu tô cuông pưng mự phạ đét họn cánh báu pói tô ngua pày don đét  té 35 độ táo khửn.

          3, Khâng tảy tứk, tảy san hảu tô ngua:

          Cón chơ tảnh liệng tô ngua hảu pi văn cận tiêm phong vắc xin tụ huyết trùng, tảy tứk, tảy sán, khả tô hếp, tồ mên chắp nẳng tô ngua…vạy tô ngua pẹk bệnh, kin nhả chọng cánh nháư pi văn./.

                                                                             Chu BT – Hạnh dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC