Ngon tô thứ 3 mự 21 căm bườn 5 pì 2024- Ngon tô khừn ngơn phảu đù pá
Thứ ba, 10:50, 21/05/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 3 mự 21 căm bườn 5 pì 2024- Ngon tô khừn ngơn phảu đù pá

NGON TÔ KHỪN NGƠN PHẢU ĐÙ PÁ

Uồn: Toi luông tặt pùn nẳng Nghị định số 156 mự 16/11/2018 khòng Chính phủ, vịa xủ ngơn khòng chảu pá đảy tặt pùn chảnh thí: Điểm a, khoản 3, điều 70 tặt pùn “Chảu pá lỏ chua hươn,t ựng côn, bản khuống đảy xủ tênh mết số ngơn phảu đù pá vạy quản lý, pảy chự, púk ten pá cánh nho xùng puồng kìn đơi dú”; Đối cắp UBND cấp xã, tổ chức ứn đảy Hươn mương giào trách nhiệm quản lý pá hư vịa xủ ngơn phảu đủ pá đảy tặt pùn chảnh thí nẳng Khoản 4,  Điều 70.

Piến xiềng: Khay nị, nẳng cuồng tỉnh mi cài 40 păn chảu pá đảy nhẳn ngơn phảu đù pá, cuồng nặn mi cài 2 păn bản, mú chua hươn, tổ chức quản lý tà đìn pá lỏ cài 350 păn héc ta, mi ngăn cài 54% tênh mết tà đìn pá đảy khừn ngơn phảu đù, cắp tênh mết số ngơn khừn phảu đù pá lỏ té 97 – 130 tỷ mằn mỏi pì, mi ngăn 50% tênh mết số ngơn khừn phảu đù pá hẳư pưng chảu pá hạng pì. Vịa quản lý, xủ cựt đảy lang đì số ngơn nị vạy chuông hong nả vịa pảy chự cánh púk ten pá, nho xùng chất lượng puồng kìn đơi dú khòng côn dần lỏ nả vịa đảy chu cấp, chu ngành pồng chằư đù đì. Cuồng khù mi tẹ cọ mi san côn xủ ngơn báu men toi chức quyên, lưn xưa mi san côn cọ chuốp phạt mằư hình sự. Té nặn, vịa xò vay pưng luông pùn, xủ cựt đảy lang đì ngon ngơn nị tênh hẳư chọp xồm cắp luông tặt pùn khòng pháp luật, xư mình tó nả lài côn, tênh chọp xồm cắp khù mi tẹ khòng địa phường lỏ vịa xút ti cận hà.

Piến xiềng: Cuồng dan té pì 2018 – 2020, Dự án Pá cánh tông piêng Việt Nàm cọ choi dừa dệt thử bấng tẳng tánh 10 luông dệt tặt pùn quản lý xủ ngơn phảu đù pá nẳng 10 thôn, bản, nẳng 5 xã, khòng 5 huyện cuồng tỉnh. Cài nhẳn dan hẳư hền, luông dệt nị cọ mi xương chấp năm đảy, pưng bản khuống cọ xủ ngơn phảu đù pá nhẳn pao xư mình, tó nả lài côn sắư nả vịa quản lý pảy chự pá cánh mả khày cốc ngươn xình khòng phổng bản na vạy nho xùng puồng kìn đơi dú khòng côn dần hẳư chọp xồm cắp luông tặt pùn xủ ngơn phảu đù pá đối cắp phổng dần dú đaỷ tặt pùn nẳng Nghị định số 156 pì 2018 khòng Chính phủ vạu nừa. Pọm cắp 10 luông tặt pùn 9 mú phủ nhinh phảy dòm cọ đảy tánh ók cắp luông dệt vịa ngai, mi nang mi luông cánh tiêng àn, cạt kiên pưng thành viền cuồng bản khuống, choi côn dần mi luông quén khơi phảy dòm. Té nặn, cài pưng pì, mức ngơn phạy dòm cọ lài khửn, mi ngơn mả cánh phảy dòm đảy ngơn tiên nho xùng puồng kìn đơi dú hẳư côn dần.

Piến xiềng: Vạy tặt ók luông pùn xủ ngơn phảu đù pá khòng pưng chảu pá lỏ bản khuống, tổ chức khòng bản, pá giào hẳư UBND xã quản lý tinh UBND tỉnh pùn ók lỏ báu mi xương chấp năm đảy, pưa pưng khù xương lằng: Cốc khoẹ. Cuồng luông tặt pùn khòng Luật lầm nghiệp cánh pưng chỉa lai chịk bók chấp năm Luật lầm nghiệp báu giào UBND tỉnh tặt pùn ma tang nả vịa nị; thứ 2, vịa pùn ók luông tặt pùn xủ ngơn phảu đù pá đối cắp phổng dàn dú, tổ chức  khòng bản, UBND cấp xã mi xương báu men cắp luông pùn cuồng vịa xủ ngơn phảu đù pá đối cắp phổng dần dú nẳng Điểm a, khoản 3, điều 70 Nghị định số 156 mự 16/11/2018 khòng Chính phủ.

Piến xiềng: Vạy chấp năm men chủ trường “Dần hụ, dần chà van, dần dệt, dần kiểm trà, dần lăm le, dần đảy hưởng” toi luông pùn khòng Nghị quyết Đại hội 13 khòng Đảng. Xòng ma chấp năm luông pùn “Xủ cựt đảy lang đì ngơn phảu đù pá, cốc chính lỏ nghiền cứu pưng luông pùn nhọng nho pưng chảu pá xủ ngơn té vịa phảu đù pá vạy chuông hong nả vịa quản lý, pảy chự cánh púk ten pá” đảy nhẳn danh nẳng Báo cáo Chính trị khòng Bàn Chấp hành Đảng bộ tỉnh nẳng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh tưa thứ 15, quam khót nang khòng Bàn Thường vụ Tỉnh uỷ, luông tặt pùn khòng pháp luật khay nị, cựt tóp đảy luông pùn mả khày kình tế, xã hội khòng tựng địa phường./.

Tuyết Lan – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC