Ngon tô thứ 3 mự 27 căm bườn 02 pì 2024 – Luông dệt tang quẻn phay chự phong phay mảy lam pá
Thứ ba, 14:37, 27/02/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 3 mự 27 căm bườn 02 pì 2024 – Luông dệt tang quẻn phay chự phong phay mảy lam pá

Luông dệt tang quẻn phay chự phong phay mảy lam pá

-Tang quẻn phay đón: Lỏ pưng bón đảy tắt xìn tọn miện mết cò nhả cò chưa cánh đảy quốc báu cọ thày đìn khửn vạy cẳn phay mảy lam pá chơ cướt sình ók phay mảy pá.

-Tang quẻn phay khèo: Lỏ pưng bón đảy púk lài tàng cò mạy, mi lài thản, lựa pưng tàng cò mạy mi xương chỏng đảy phay mảy, pằn pá pền pưng thằn vạy cẳn phay mảy nhắư. Tang quẻn khèo vạy cẳn 2 tàng mảy ặn lỏ: Cẳn phay mảy tênh đìn cánh cẳn phay mảy lam tênh bằư mạy. Tang quẻn phay cẳn phay cọ lỏ tang xủ vạy nhại chiên chủm mú, chương khòng chơ cướt sình ók phay mảy pá, tang tuận trà pảy chự pá cánh chuông hong pưng vịa dệt cạ khài pá mạy.

 Pưng tàng tang quẻn phay cẳn phay hôm mi:

-Tang quẻn phay chính: Đảy thiết kế nẳng pưng bón mi tà đìn pá quảng, pằn ók pền lài phổng, lài ngon mi tà đìn té 3 păn họt 5 păn héc ta. Nọk nặn ók, cận đảy pâng xắư pưng chương khòng hák mi nẳng pá xương: nặm luồng, nặm huổi nặm hong, đòm nòng, tang nhang tìn, tang khồn chiên…vạy dệt tang quẻn phay cẳn phay. Hạng pì, đảy lăm đù, hák xảng pành pưng tang quẻn phay cẳn phay, tọn miện pẹk xằư chương khòng mảy mắư chắng cẳn đảy phay.

Đối cắp pá ké đồng luồng, tang quẻn phay chính đảy pằn pền tựng ngon, lắc cằn té 2 họt 3 cày số. Luông quảng nọi nhất đối cắp tang quẻn phay chính té 8-20 thứak cánh pền púk cò mạy khèo.

-Tang quẻn phay phụ: Lâng đảy dệt nẳng pưng phổng pá mảy ngai cánh cạ khài lài. Tang quẻn phay phụ mi luông quảng té 6-12 thứak cánh cọ pền púk cò mạy khèo. Xương nặn tang quẻn phay chính cánh phụ đảy dệt chi pằn pưng phổng pá pền tựng ngon mi tà đìn té 100 họt 500 héc ta./.

                                               

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC