Ngon tô thứ 5 mự 25 bườn 1 pì 2024 – Chiềng đèn mương – úm ình nghịa cạt kiên quần cắp dần
Thứ năm, 10:47, 25/01/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 5 mự 25 bườn 1 pì 2024 – Chiềng đèn mương – úm ình nghịa cạt kiên quần cắp dần

 

Chiềng đèn mương – úm ình nghịa cạt kiên quần cắp dần

---------------------

Mự hội Biền phọng tênh lài dần mương cánh Chương trình “Chiềng đèn mương ún chằư dần bản” lỏ vịa dệt vạy tóp khun pằng nghịa đối cắp pi nọng chu chựa côn kìn dú nẳng phổng đèn mương cọ chóng hanh pọm cắp bộ đội đèn mương cánh cấp uỷ, chính quyên địa phường cuồng nả vịa quản lý, pảy chự khóp nặm đèn đìn khòng bản mương cánh tiêng àn nẳng phổng đèn mương khòng bản mương. Chương trình cọ khặc khọ cựt pền vịa dệt mi ý nghịa, luông mòng cong đối cắp côn dần phổng xùng chơ chiềng chiên lang đàng xặt ma chằm.

Pì nị chương trình mi lài vịa dệt mi ý nghịa xương: ỉn muôn khắp xe vằn nghệ, khánh thì hó khảu tổm,… Pưng đờn vị cọ tổ chức nhôm xỏng chi áo họt 730 ngon chương, mi ca cài 360 triệu mằn, 400 hó khảu tổm vạy nhôm xỏng hẳư pưng tập thể, tựng côn pộn dỏn cuồng vịa chấp năm Chỉ thị số 1 khòng Chính phủ, pưng chua hươn chính sách, hươn dảo pọ lài dạk cha, côn đảy lài pi nọng tin chưa cuồng 3 xã đèn mương ặn lỏ: Ma Thì Hồ, Na Sang cánh Mương Mươn.

Lưn xưa vịa tổ chức “Hỏng khài chương hang báu mết ngơn” mi ca cài 200 triệu mằn vạy choi dừa hẳư côn dần hê khặn khang đảy chương khòng mi khù ngai đì khặn khang cón chiềng. Ai Giàng A Gấu, côn dần nẳng bản Ma Thị Hồ 1, xã Ma Thì Hồ hẳư hụ:

Băng: “Dọn ờn bộ đội đèn mương cọ nhôm xỏng chương khòng hăử côn dần cánh hẳư chua hươn khỏi. Chiềng pì nị chua hươn hê khặn khang đảy xằng, hák va pưa mi bộ đội đèn mương ma choi dừa hẳư xương nặn chua hươn khỏi cọ mi chương khòng vạy kìn chiềng”.

Lung Mùa A Dơ, Chủ tịch UBND xã Ma Thì Hồ hẳư hụ: lỏ xã nhăng xút ti pọ lài dạk cha, puồng kìn đơi dú khòng chu chựa côn nẳng cuồng xã cọ phân lài pâng sắư cò khảu, khảu li, xương nặn số chua hươn cặt cọ nhăng mi lài. Chi lò họt chiềng pì mắư, lài chua hươn cặt cung cọ báu mi xương xự sắm, khâng lò chiềng, xương nặn vịa tổ chức Chương trình “Chiềng đèn mương ún chằư dần bản” cọ khặc khọ àu chiềng ma hẳư côn dần nẳng phổng nị:

Băng: “Mự hội mự nị cọ mi lài đờn vị choi dừa cọ ma nhôm xỏng chương khòng hẳư côn dần. Chăm va pưng ngon chương cọ báu luồng lài xằng, hák va măn cọ mi ý nghịa nhắư luồng đối cắp côn dần. Côn dần phằư cọ muôn hòm lài cánh nghịa cạt kiên quần cắp dần nẳng phổng đèn mương nhương mự nhương niều mẳn xưa”.

Đại tá Lê Đức Nghĩa, Phó Chính uỷ Bộ chỉ huy Bộ đội đèn mương tỉnh Điện Biền hẳư hụ: đối cắp chương trình dệt xanh nẳng xã Ma Thị Hồ, nọk nhôm xỏng chương khòng hẳư côn dần, pưng y, bác sĩ khòng Bộ Chỉ huy bộ đội đèn mương tỉnh Điện Biền nhăng tổ chức khám, cấp phát dà báu mết ngơn hẳư 500 côn. Toi luông uồn pa khòng đờn vị, pưng đôn đèn mương khòng 2 phái đèn mương Việt Nàm – Lao cánh Việt Nàm - Trung Quốc cọ khâng tổ chức chương trình nị cánh chi chôm xỏng chi áo họt 2.600 ngon chương, cài 4 păn khẳng khảu tổm hẳư côn dần nẳng phổng đèn mương:

Băng: “Àu khù muôn hòm, àu chương khòng ma hẳư côn dần vạy hẳư pi nọng đảy tỏn chiềng tục po, muôn hòm cánh úm ình xưa, vạy hẳư côn dần yền chằư, pọm ỉn muôn cắp bộ đội đèn mương. Cài nặn vạy dệt đì nả vịa chiên páo họt côn dần, niếu chưa côn dần vạy pi nọng hụ đảy cánh khâng cóp hôm sắư pàng pảy chự khóp nặm đèn đìn khòng bản mương./.

Vũ Lợi – Thành dịch

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC