Ngon tô thứ 5 mự 9 bườn 5 pì 2024 – Điện Biên kẻ khày khắt khỏng vạy hựt khửn
Thứ năm, 14:11, 09/05/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 5 mự 9 bườn 5 pì 2024 – Điện Biên kẻ khày khắt khỏng vạy hựt khửn

Điện Biên kẻ khày khắt khỏng vạy hựt khửn

          Trương Tiểu học Ha Nội - Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đảy hụ họt lỏ công trình mi lai nghịa hặc luông panh khòng địa phương nẳng phổng Tây Bắc khòng bản mương cắp Thủ đô păn pi tẳng tánh. Lằng cài 40 pi àu khảu xủ, khạy báu cựt tóp đảy lang áo vịa bók cánh ép khòng hươn trương. Pưa xương nặn, vạy khặc khọ chôm mâng 70 pi lang xôn pẹ Điện Biên Phủ, cọ xương choi hảu say cánh tro hươn trương mi làng hươn trương máư khặn chăn, Đảng bộ, chính quyên cánh dân mương Thanh phố Ha Nội cọ choi dom ók 70 ty mằn vạy sẳng panh cánh xay máư san hỏng ép hảu hươn trương. Lả bươn 4 chọm cài ma, công trình sảng panh, nho cấp Trương Tiểu học Ha Nội – Điện Biên Phủ đảy dệt mộm ẹo, au khảu xủ cuông khù muôn luông hòm khòng say cánh tro hươn trương. Say giáo Lê Thị Nga - Hiệu trưởng hươn trương hảu hụ:

          ( Băng): Ặn lỏ luông muôn hòm nháư đối cắp say cánh tro Trương Tiểu học Ha Nội - Điện Biên Phủ chơ mi đảy làng hươn trương khặn chăn nà mẳn nhất tỉnh. Trương chi chóng hanh xủ công trình đảy lang đi xùng nhất, hôm phân nho xùng chất lượng giáo dục đào tạo khòng địa phương.

          Bươn 12 pi 2023 dự án dom ngơn cốc tẳng tánh phiêng xe bìn Điện Biên đảy dệt mộm lẹo, àu khảu xủ. Phiêng xe bìn Điện Biên cọ khày quảng tang xe bin khửn lông hy 2.400 thứak, cựt tóp đảy luông pun kỹ thuật hảu xe bìn Airbus A321, A320 cánh pưng tàng xè bìn xương nị. Vịa àu khảu xủ tiêng an hảu xe bìn phản lực nẳng phiêng xe bìn Điện Biên đảy đù lỏ biên mai vịa dệt cốc chính cuông ngành hàng không Việt Nam cọ xương khày ók dan xi mả khày máư hảu kinh tế, xã hội khòng tỉnh Điện Biên. Lung Lê Thành Đô, Chủ tịch Uỷ ban dân mương tỉnh Điện Biên hảu hụ:

          ( Băng): Báu xuấn to thanh phố HCM, Ha Nội ma cá Điện Biên ngai đì, lẹo pưng phổng ứn cuông mương cọ xương khék mương nọk cọ ma cá Điện Biên đảy ngai chơ phiêng xe bìn đảy khày quảng. Tỉnh Điện Biên mong cong chi niếu chưa lài côn dom ngơn cốc, du lịch cánh cạ khài, dịch vụ vạy sọk sáo khù hăng luông hanh khòng tỉnh cuông púc chuân mả khày kinh tế cánh nhẳn pao quốc phọng an ninh.

            Nọk tang xe bìn pày TPHCM cánh thủ dô Ha Nội, tang pày ma cọ đảy tỉnh Điện Biên pông chàư dệt đì, đu ặn lỏ luông kẻ khày hựt khửn men toi quam tít tơn khòng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nẳng pàng họp tênh phén mương chấp năm Nghị quyết 11 mự 10/2/2022 khòng Bộ Chính trị ma luông mả khày kinh tế xã hội, nhẳn pao tiêng an quốc phọng phổng Trung du cánh đin pu Bắc Bộ họt pi 2030 cánh tặt tánh họt pi 2045. Cài nặn, Điện Biên cọ chấp năm dom ngơn cốc nho cấp cánh khày quảng pưng xểm tang pày ma cốc chính xương tang luông 12 dan Mương Lay - Mương Cha, tang luông 279B dan Na Táu – Mương Phăng, tang 7/5 nẳng thanh phố Điện Biên Phủ…

          Lung Nguyễn Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Giao thông – vận tải tỉnh Điện Biên hảu hụ, dự án xe len văn Sơn La – Điện Biên – Pák tu mương Tây Trang, dan cốc khoẹ cọ đảy Thủ tướng Chính phủ xôm chàư giao Uỷ ban dân mương tỉnh Điện Biên lỏ cơ quan mi chức quyên vạy chấp năm dom ngơn cốc toi luông cạt kiên công tư; san dự án nho cấp tang luông cái diên pày tang mương Lao ( cài pák tu mương Tây Trang nẳng tang luông 279), cái diên cắp Trung Quốc ( cai pák tu mương A Pa Chải nẳng tang luông 4H ) cọ đảy Bộ Giao thông tải chiên tinh cấp mi chức quyên phê duyệt xo vay dự án, danh bấng xủ ngơn cốc củ Ngân hang tênh phén đin, danh bấng chấp năm dom ngơn cốc dan té 2026 – 2030…chi xứp tam púc pua hảu Điện Biên dáng pường.

          ( Băng): Dự án tang xe len văn Sơn La – Điện Biên – Pák tu mươngTây Trang tỉnh Điện Biên cọ giào Sở xum khỏi dệt vịa uôn pa cuông chấp năm nả vịa khặn khang dom ngơn cốc. Khay nị, Sở Giao thông tải chiên cọ đang khặn khang đi nả vịa dom ngơn cốc toi luông cạt kiên cắp chảu dom ngơn cốc mi xương dom ngơn cốc cánh pưng chảu cóp thỏi hôm quam, pọm cắp  sở ngành vạy xo vay luông dom ngơn cốc vạy văn phạo chấp năm dự án cuông dan té pi 2025 – 2030.

          Nổi nhạc người đẹp mương Then…

          Khay nị vịa dệt chỉa lai pháp lý, bón pâng vạy chấp năm dom ngơn cốc dệt tang pày ma khòng tỉnh Điện Biên cọ phân đàư nhẳn pao, nả vịa tặt tánh ngành cọ xương tặt pun tỉnh cọ đảy Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cuông nặn, nhẳn danh chảnh thí pưng dự án nhọng nho dom ngơn cốc cuông dan pảy nả. Ma tang địa phương, Điện Biên cọ phân lài nhẳn pao khặn khang chấp năm dom ngơn cốc xương tặt pun xủ đin, tặt tánh phổng púk mạy, bón xốn piêng, phiêng thók nhính nhửa…Pưa xương nặn, vịa dom ngơn cốc sáư pưng dự án cuông dan pảy nả  chi ngai đì xưa, tạk pên khù púc pua Điện Biên hựt khửn.

                                                                             Thu Thuỳ - Vũ Lợi – Hạnh dịch

         

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC