Ngon tô thứ 3 mự 16 căm bườn 1 pì 2023 – San kìn nghiệm tảnh liệng cáy cuồng mua nào
Thứ ba, 15:09, 16/01/2024 TTTB TTTB

Ngon tô thứ 3 mự 16 căm bườn 1 pì 2023 – San kìn nghiệm tảnh liệng cáy cuồng mua nào

San kìn nghiệm tảnh liệng cáy cuồng mua nào

1. Khặn khang cọk bâng tảnh liệng nhẳn pao chự ún hăử tồ cáy

- Cọk bâng đảy nhẳn pao báu hẳư lôm tỏng, va báu hà đảy bón báu chuốp lôm tỏng hư pi nọng đảy pảy chè đù đì, pưa va chuốp lôm tỏng hư tồ cáy chi chuốp cưm cánh pền bệnh. Tảy tiên điện phình ún hẳư tồ cáy báu cọ chọk kép phìn ún hẳư tồ cáy, lưn xưa lỏ cuồng pưng mự phạ nào cưm hại hức. Pựn bâng cáy báu đaỷ ừn, mức chưm, pưa tênh cưn va nào cưm chi dệt hẳư tồ cáy chuốp pền bệnh chếp pót.

- Cọk bâng tảnh liệng pền bánh ók dệt tựng hỏng nọi vạy ngai đì hẳư vịa tảnh tiên phình ún.

- Tọn miện cọk bâng tảnh liệng: pưa mua nào nhiệt độ dón lông tắm, chi dệt hẳư pựn cọk bâng mức chưm, xương nặn đảy tọn miện cọk bâng lâng chơ hẳư khắư khồ.

2. Lăm đù, tảnh liệng cáy cuồng mua nào

- Hẳư cáy kìn po ím cắp pưng tàng hăm mi chất lượng đì cánh tẹt tiêng, hẳư kìn tứm B.Com-lếch choi hẳư tồ cáy hảo hanh, chỏng đảy bệnh nạo. Cận tiềm phong toi dan, tục po cắp pưng tàng vắc xin xương: pền hà, tụ huyết trùng toi lịch khòng cờ quàn thú ỳ địa phường, choi hẳư tồ cáy cặm tó đảy cắp pưng tàng bệnh nị.

- Cuồng pưng mự phạ nào cưm cận pói cáy sài xưa cánh xằng cáy chạu xưa. Chự mẳn nhiệt độ cuồng bâng liệng cáy, chơ xằng cáy cận pằn tàng pưng cáy toi lan.

- Chọk mák bồ kết cuồng bâng cáy cuồng dan 5 – 7 mự tưa nưng, vịa dệt nị chi dệt hẳư tồ cáy hà chằư ngai, chự phong pưng tàng bệnh ma tang hà chằư. Khả manh bệnh cúm, choi tồ cáy hảo hanh.

- Dáo 2 – 3mự lỏ hẳư tồ cáy kìn nặm xùn hòm kíp tưa nưng, tặp mun hòm kíp, àu vạy tang nọk té 15 – 20 phút lằng nặn chắng àu pày xùn sắư nặm vạy hẳư cáy kìn, nhạp hòm kíp pi nọng mi xương bán pày lỏ phiềng hẳư tồ cáy ài hời. Pưng tàng kháng sinh cuồng hòm kíp cọ mi xương khả đảy manh bệnh pền ha nẳng pết cáy.

3. Phình ún hẳư pưng cáy

Xủ pưng luông phình ún xương đằng phay, chọk kép, nhả phương hák va đảy pồng chằư đù đì họt nả vịa chự phong phay mảy cánh tồ cáy mi xương lít khảu peo phay. Cận pồng chằư vi cuôn ók nọk xìa vạy tồ cáy mi xương hà chằư đảy. Nọk nặn ók pi nọng cọ mi xương xủ bóng điện vạy phình ún hẳư tồ cáy./.

KT – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC