Ngon tô thứ 3 mự 9 căm bườn 4 pì 2024- Doanh nghiệp Yên Bái púc pua mả khày dệt dượn, khài chương hang pày mương nọk
Thứ ba, 16:04, 09/04/2024 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 3 mự 9 căm bườn 4 pì 2024- Doanh nghiệp Yên Bái púc pua mả khày dệt dượn, khài chương hang pày mương nọk

Doanh nghiệp Yên Bái púc pua mả khày dệt dượn, khài chương hang pày mương nọk

          Công ty cổ phần khoáng sản doanh nghiệp Yền Bái men phổng Công nghiệp tang bưởng Nam, thành phố Yên Bái chưng dệt dượn cánh cạ khài bột đán Các bon nát ( Caco3). Cuồng pưng mự lả bườn 3, hạng họi cồng nhần đàng chóng hanh dệt vịa. Dan chọm cài ma, Công ty chọm dòm ók cài triệu nưng mằn lắp tó tứm máy mắư cánh àu khảu xủ ngày cuồng hùa bườn 4  vạy nho xùng xưa mắư năng suất, chất lượng chương hang vạy cựt tóp lang áo nhương mự nhương xùng khòng chợ lạt. Lung Lê Ngọc Hùng, Giám đốc hươn máy trực thuộc công ty hẳư hụ: Danh đù,  sản lượng pằn pâng pày khòng công ty cựt đảy dáo 850 păn tấn mỏi pì, cuồng nặn mi họt 80% khài pày pưng mương Đông Âu cánh Trung Quốc. Pì 2024, danh đù vịa khài chương hang cuồng mương cánh khài pày mương nọk chí cựt đảy lang đì xưa, Công ty chóng hanh hẳư lưn khửn té 20 họt 30% vẹt xắư pì 2023. Vạy cựt đảy luông pùn nị, nọk vịa dòm ngơn cốc xự máy móc mắư, công ty nhăng pồng chằư chiên cái, bók xòn, nho xùng luông chang vịa hẳư công nhần, lưn xưa lỏ cồng nhần kỹ thuật, len máy.

           “ Vịa khài pày mương nọk cọ xáo đảy  khék hang mắư lẹo, vịa dệt dượn cọ cựt tóp đảy đờn hang khài pày mương nọk. Tạ pền bón pâng hẳư pì 2024 cựt đảy pưng kế hoạch pùn ók, công ty cọ lắp tứm lài máy móc mắư”.

          Pọm cắp pưng doanh nghiệp cuồng mương, pưng doanh nghiệp mi ngơn cốc mương nọk nẳng pưng phổng công nghiệp khòng tỉnh Yền Bái cọ đàng tẳng cốc dệt dượn cắp lài đơn hang chào xự. Công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yền Bái nẳng phổng công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yền Bái chưng dệt cánh khày xuổng xửa pày mương nọk lỏ xương nặn. Cuồng pưng mự nị, cuồng phổng hươn xưởng khòng công ty, cài 1.300 cồng nhần đàng văn phạo dệt vịa vạy dệt chương hang hẳư 2 đơn hang chào xự. 2 bườn hùa pì nị, công ty cọ khài dáo 130 păn chương hang pày mưpng hàn Quốc cánh pưng mương Châu Âu, tênh mết ngơn khài chương hang pày mương nọk lỏ dáo triệu nưng 800 păn mằn, lưn 8% vẹt xắư nham nị pì cài. Ưởi lê Thị Hâu, Trưởng phọng hành chính nhân sự khòng công ty hẳư hụ:

           “ Công ty cọ àu ók pưng chính sách tuyển dụng xương thưởng tuyển dụng đối cắp cồng nhần mắư mức té triệu nưng họt 4 triệu mằn; nọk nặn ók công ty chí tính tà côn dầng hầng pì hẳư công ty, tênh mết pưng nhần viền cáu khòng công ty dặng vịa cón nị báu cọ cồng nhần dệt vịa nẳng công ty ứn khảu ma dệt vịa nẳng công ty hư công ty cọ chí tính tà té chơ ma dệt vịa nẳng công ty. Công ty cọ chí chóng hanh nhẳn lài đơn hang vạy tạ mi vịa dệt hẳư côn dệt dượn. Khạy mức thù nhập khòng côn dệt dượn khòng công ty té 6 tiệu họt 8 triệu mằn mỏi bườn”.

          Nặp họt mết pì 2023, vịa khài chương hang pày mương nọk, tênh cá tỉnh Yền Bái mi dáo 90 doanh nghiệp, phân lài lỏ pưng doanh nghiệp khoáng sản, chế biến mạy, doanh nghiệp dệt chương nhửa cánh nhịp máy xuổng xửa. Khài chương hang pày chợ lạt pưng mương: Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ cánh cài 30 mương ứn. Danh đù pì 2024, vịa khài chương hang pày mương nọk chí cựt đảy cài 420 triệu đô la. Pọm cắp vịa púc pua, dệt dượn, cạ khài, pưng doanh nghiệp, tổ chức cọ đù đì xưa cuồng vịa nộp thuế hẳư ngần sách hươn mương. Lung Nông Xuân Hùng, chi cục trưởng, chi cục thuế hẳư hụ:

          Băng: “ Vạy choi dừa doanh nghiệp, côn nộp thuế khảm pộn dạk cha, tẹt tiêng vịa mả khày dệt dượn, ngành thuế tỉnh Yền Bái cọ xứp tàm tẳng tánh pưng luông pùn văn phạo chấp năm pưng chính sách thuế mắư vạy côn nộp thuế nẳng cuồng phổng đảy choi dừa lợp tăn, men tặt pùn. Tạ khù ngai đì vạy doanh nghiệp chấp năm đì nghĩa vụ đối cắp ngần sách hươn mương”.

          Chóng hanh xáo hà côn xự chương hang mắư, cánh dệt hẳư pưng chảu chào xự cáu vạy nho xùng ca con khài chương hang pày mương nọk, pưng doanh nghiệp nẳng tỉnh Yền Bái, đàng mi pưng luông óp hôm xắư vịa chấp năm luông pùn mả khày kinh tế cuồng khòng tỉnh./.

Đinh Tuấn-Huyền dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC