Ngon tô thứ 4 mự 20 căm bườn 01 pì 2021- Quyên chôm hặp quản lý hươn mương khòng pi nọng chựa nọi côn
Thứ tư, 11:03, 20/01/2021

 

 Quyên chôm hặp quản lý hươn mương khòng pi nọng chựa nọi côn

 

          Vịa chấp năm quyên toi Điều 28 Hiến pháp, cốc khọe lỏ quyên chôm hặp cha van pưng nả vịa chung khòng cá mương khòng cá địa phương, quyên xo vay cắp cơ quan hươn mương. Pâng sáư vịa nặn, côn dân mi  quyên đảy chôm hặp cắp quam cóp hôm, cha van, vạu khửn lang pháư chàư mon khong chảu sáư dan ók quyết định, pưng vịa dệt quản lý hươn mương vạy hảu vịa tẳng tánh bản mương châng piêng, tẹt tiêng chính trị, mả khày kinh tế - xã hội, cuông nặn mi quyên, pưng khù lợi đì xôm đáng khong mỏi côn dân đảy pảy chự cánh púc pua.

          Nhẳn pao luông chôm hặp khòng dân mương sáư vịa quản lý hươn mương cọ đảy biên cuông Hiến pháp, pưng bộ luật; luật bau cử Quốc hội cánh Hội đông  dân mương, luật Tổ chức Quốc hội, luật Tổ chức Chính phủ, luậtt Tổ chức Hội đông dân mương cánh uỷ ban dân mương, luật pun ók chỉa lai tặt pun pháp luật, luật xo vay, kiện cáo, luật chự phong mảm húp...

          Cuông nặn tặt pun chảnh thí pưng khù, luông chấp năm vạy dân mương chôm hặp sáư vịa quản lý khòng Hươn mương xương vịa pưng đại biểu, pưng cơ quan hươn mương đảy nhẳn cánh kẻ khày pưng quam xo vay, kiện cáo khòng côn dân, hiếng phăng pưng quam cóp hôm sáư pưng văn bản tặt pun pháp luật đảy tánh ók, pưng chương trình, kế hoạch mả khày kinh tế - xã hội...

          Việt Nam lỏ mương mi lài chựa côn kin dú, cuông nặn phân lài lỏ chựa côn Keo lâng kin dú nẳng pưng phổng tông piêng cánh him nặm bể. 53 chựa côn lỏ chựa nọi côn kin dú dai dát nẳng phổng đin pu, đen mương, đon bể. Chăm va dú phổng xùng, puông kin luông dú nhăng pọ lai dạk cha, luông hụ xiêng hê đảy to đàư, hák va pi nọng chựa nọi côn  nẳng mương hau mi nả vịa xút ty cận hà cuông vịa mả khày kinh tế - xã hội, tạk pên văn hoá lài tàng, lài dong cọ xương tẹt tiêng ma tang tiêng an, chính trị, quốc phọng, pảy chự đen mương, đon bể cánh pảy chự bón nặm kin đin dú...

          Luông chôm hặp khong dân mương đảy chấp năm cuông tênh mết dan tẳng tánh chính sách; té pưng xo vay luông chang ngắm pun mưa khọe, họt vịa chấp năm tẳng tánh, quyết định cánh chấp năm chính sách.

          Mi xương va, pưng luông dệt, luông chấp năm vạy côn dân chôm hặp sáư dan tẳng tánh luật pháp, chính sách, sáư vịa quản lý khòng hươn mương cọ đảy tặt pun lài tàng, lài dong. Măn hảu phép côn dân mi xương vạu khửn lang pháư chàư mon khòng chảu cắp pưng cơ quan hươn mương cuông vịa tánh ók pưng chính sách, pháp luật cọ xương vịa quyết định cánh chấp năm pháp luật.

          Pọm cắp vịa nhẳn pao quyên đảy chôm hặp sáư pưng vịa dệt quản lý hươn mương khòng côn dân, Đảng cánh Hươn mương lâng pông chàư, dom ngơn cốc, đù đì vịa tẳng tánh chiên cái bók xon chủm mú cán bộ mi nết kin liêm dú, mi luông hụ chang, lưn xưa lỏ chủm mú cán bộ lỏ pi nọng chựa nọi côn vạy chôm hặp sáư vịa quản lý, hôm phân púc pua vịa mả khày kinh tế - xã hội, pảy chự tiêng an chính trị, tiêng an bản mương vạu chung nẳng phổng cuông, lắc cày, phổng đen mương, đon bể vạu riêng.

          Xương nẳng Yên Bái, cắp luông pùn kẻ cặm vịa đút thiếu cán bộ, khâng mi cán bộ chi xứp nam tàm ngươn cựt tóp vịa lựa chọn pưng côn khặc kho mi nết kin liêm dú, hụ chang cánh đảy lài côn tin chưa, cựt tóp đảy lang áo vịa dệt cuông dan xi máư, pi 2018, Tỉnh uỷ Yên Bái xứp tam pun ók Đề án số 11 “ Tẳng tánh cánh tạk mi cán bộ nóm căm, cán bộ chựa nọi côn dú cuông Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý họt pi 2030, tặt pun họt pi 2035”. Ặn lỏ Đề án khoa học, mi luông chang tánh pùn hâng hy, đảy đù lỏ vịa dệt máư mák ma tang nả vịa cán bộ khòng tỉnh cuông pưng pi pày nả.

          Luông pun khòng Đề án 11 tặt ók lỏ dan té pi 2020 họt pi 2025, Yên Bái chóng hanh mi số cán bộ nóm căm dệt chức dú cuông Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý cựt đảy té 10 họt 15%; số cán bộ nhinh lỏ té 20 họt 25%; số cán bộ chựa nọi côn lỏ té 20 họt 25%. Cuông mỏi dan 5 pi xứp pày, tô số nị chi đảy tứm ten té 5 họt 10%...Lung Hoàng Mạnh Hà, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Yên Bái hảu hụ:

           “ Cuông pưng pi pảy nả, Tỉnh uỷ  Yên Bái chi xứp tam hảu pi noọng chôm hặp đề án hụ chang cá ma tang lý luận, cá ma tang vịa dệt tẹ vạy pi nọng nhại chiên pày cá cơ sở, ép học té cơ sở vạy hựt khửn, tập tư cá nết kin liiêm dú chính trị, cá luông hụ chang, luông uôn pa cánh nho xùng luông luông hụ xiêng ma tang chuyên môn hảu pưng đồng chí. Pưng đồng chí thiếu lý luận chính trị chi hảu pày ép lý luận chính trị cánh nho xùng luông hụ xiêng ma tang chuyên môn vạy pi nọng mi tục po cá luông hụ chang cọ xương cái vịa dệt tẹ cuông dan xi cạt kiên dệt kin cắp lài mương tênh phén đin, cọ xương pọm hôm hanh cắp doanh nghiệp cuông dan xi khay nị.”

          Xương nặn, quyên chôm hặp quản lý hươn mương cánh xã hội khong dân mương cọ đảy Hươn mương hau biên mai cuông pháp luật cánh mi lài luông chóng hanh nhẳn pao chấp năm sáư vịa dệt tẹ, cài nặn pếnh khày châng piêng xã hội chủ nghĩa, nhẳn pao quyên phủ côn cánh tọp hòm luông chôm hặp khong chu thản lấn dân mương, cuông nặn báu xương đàư đút thiếu vịa dệt khong pi nọng chựa nọi côn sáư dan tẳng tánh cánh mả khày bản mương.

                                                                                                                 VOV 4 - Hạnh dịch

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC