Ngon tô thứ 4 mự 19 căm bườn 6 pì 2024 – Ngành BHXH Việt Nàm: Cóp hôm nhắư luồng sắư nả vịa lăm đù pặc hanh hẳư dần mương cuồng dan xi mắư
Thứ tư, 10:46, 19/06/2024 TTTB TTTB

Ngon tô thứ 4 mự 19 căm bườn 6 pì 2024 – Ngành BHXH Việt Nàm: Cóp hôm nhắư luồng sắư nả vịa lăm đù pặc hanh hẳư dần mương cuồng dan xi mắư

Ngành BHXH Việt Nàm: Cóp hôm nhắư luồng sắư nả vịa lăm đù pặc hanh hẳư dần mương cuồng dan xi mắư

Số côn chôm hặp mả khày tẹt tiêng, chi lò cựt đảy luông pùn tênh lài dần mương chôm hặp BHYT:

Cắp vịa dệt lỏ nưng cuồng pưng bón pâng cốcchính cuồng pưng vịa dệt choi dừa bản mương, cá chủm mú chính trị té Trùng ường họt địa phường cọ chôm hặp hằn hanh chấp năm cựt đảy lang đì chính sách BHYT, họt khay hệ thống Tổ chức dịch vụ thù BHXH, BHYT xứp tàm đảy khày quảng, pằn dài pưng bón thù, nhần viền thù ngơn họt tựng bản khuống, tổ dần phố.

Lang đì, số côn chôm hặp BHYT pì lằng lâng xùng xưa pì cón, lưn xưa lỏ số côn chôm hặp BHYT mả khày tẹt tiêng cuồng dan nen kình tế đàng pọ lài dạk cha. Mưa pì 2008, tênh cá mương hính mi chi áo họt 40 triệu côn chôm hặp BHYT, mi ngăn dáo 46% dần số, hák va họt pì 2023 cọ mi chi áo họt 94 triệu côn chôm hặp BHYT, lưn cộp 2 tưa vẹt sắư pì 2008, cựt đảy chi áo họt 94% dần số chôm hặp. Lưn xưa, lang đì mả khày số côn chôm hặp BHYT chua hươn cọ mi luông mả khày hằn hanh: té chi áo họt 4 triệu côn chôm hặp mưa pì 2009, lưn khửn chi áo họt 25 triệu côn cuồng pì 2023.

Vịa chự mẳn đảy luông mả khày BHYT cuồng chơ puồng kìn đơi dú khòng côn dần nhăng pọ lài dạk cha tưa nưng mắư nhẳn danh đảy luông nan chằư, cằm quyết khòng tênh cá chủm mú chính trị vạu chùng cánh ngành BHXh Việt Nàm vạu riềng cuồng vịa chấp năm cựt đảy lang đì luông pùn BHYT tênh lài dần mương. Ặn nị tênh lỏ vịa dệt chính trị tênh vạu khửn trách nhiệm khòng ngành cuồng vịa nhẳn pao vịa dệt choi dừa bản mương, lăm đù pặc hanh hẳư dần mương cuồng dan xi mắư.

 Số côn đảy hưởng nhương mự nhương lài, quyên lợi khòng côn đảy hưởng cọ đảy nhẳn pao tục po cánh lợp tăn:

Cắp luông pùn cốc chính lỏ “Àu côn dần, doành nghiệp lỏ bón vạy chuông hong”, ngành BHXh Việt Nàm lâng chóng hanh nhẳn pao tục po, lợp tăn, men luông tặt pùn pưng quyên lợi khòng côn chôm hặp, hưởng chính sách BHYT. Số vặt côn mi thẻ BHYT pày khám dà bệnh lưn khửn toi tựng pì. Pì 2009, mi chi áo họt 89 triệu vặt côn pày khám dà bệnh BHYT, cắp tênh mết số ngơn BHYT khửn hẳư lỏ 15.396 tỷ mằn. Hák va họt pì 2023 cọ mi 174 triệu vặt côn pày khám dà bệnh BHYT.

Té pì 2009 họt pì 2023 pằn pâng pày số vặt côn pày khám dà bệnh BHYT mỏi pì lỏ cài 141 triệu vặt côn, cắp tênh mết số ngơn khám dà bệnh pằn pâng pày mỏi pì lỏ 66 păn tỷ mằn.

Lưn xưa, cuồng dan cá mương chuốp xiệt hại pộ dịch bệnh cô vít 19, vịa dệt cốc chính khòng chính sách BHYT cuồng vịa dệt choi dừa bản mương cọ nhương đảy pếnh khày, hôm phân lăm đù pặc hanh, tẹt tiêng puồng kìn đơi dú hẳư côn dần, tạk đảy luông tin chưa khòng côn dần sắư Chính sách ín xường khòng Đảng cánh Hươn mương.

Pọm cắp vịa kẻ khày, khừn chế độ, chính sách BHYT tục po, lợp tăn, men luông pùn, BHXH VN nhăng xỏn hôm chấp năm pọm pâng lài luông pùn vạy tạ ók lài khù ngai đì, mi lợi hẳư côn chôm hặp, đảy hưởng cánh cờ quàn quản lý hươn mương cuồng vịa hụ hền, chự phong pâng sách chính sách vạy kìn mảm húp.

Tênh cá ngành cọ púc pua xảng pành vịa dệt chỉa lai hành chính, dón té 115 tàng chỉa lai mưa pì 2015 lông nhăng 25 tàng chỉa lai; xủ cồng nghệ thông tin, nhại chiên số sắư vịa dệt nghiệp vụ, lưn xưa lỏ tích hợp, cấp nang quam nẳng Cổng dịch vụ Cồng BHXH VN, cổng dịch vụ cồng phén mương cánh ứng dụng VssID-BHXH số nẳng điện thoại di động. Lang đì, pưng pì cài ma, hệ thống khòng BHXH VN cọ nhẳn danh kẻ khày chi áo họt 300 triệu vặt hồ sờ giào dịch trực tuyến, cuồng nặn mỏi pì mi cài 170 triệu vặt xò vay thành toán ngơn khám dà bệnh BHYT nẳng hệ thống thông tin giám định BHYT.

Lưn xưa, BHXH VN lỏ nưng cuồng pưng đờn vị pa tuôn uồn cón cuồng vịa chấp năm àu nang quam khám dà bệnh BHYT khửn ứng dung VneID. Họt khay, 100% cờ sở khám dà bệnh BHYT cọ chấp năm xủ cằn cước cồng dần mi chíp. Cài nặn cọ tạ khù ngai đì hẳư côn dần, chỉa lai khám dà bệnh cọ đảy dệt văn dọc, nho xùng lang đì quản lý hươn mương ma tang nả vịa khám dà bệnh BHYT./.

VOV4 – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC