Cxiv tsa Đảng hnuz 27.01.2021
Thứ tư, 14:21, 27/01/2021

Cxix luôk loa nta suôz ntơưv qơư tso nta suôz lok Đại Hội Đảng txos tsôngv box thax tsav tox siêz Lai Châu

 

 

Nhạc hiệu Mông...

Thâuv Đeix nta suôz Việt Nam li tsaz yênhx xor xưv tâu tso sâuv loa nta suôz tâu tso pêv hâur jos cux zos thâuv zơưv Vũ Xuân Trường, nhoz jos Mới, xã San Thàng, thành phố Lai Châu thiêz chuôz zis sơưr. Nhiv no cux zos li ntơư, mnôngs tsaz yênhx thâuv sơưr nzor, chuôz zis txơưv sơưr qir trâu iz hnuz uô lox tôngv yiêz.

          Zơưv Trường pheiz kênh, tsi xưk li têx phaz pênhv xa đuôz thôngz xor mông txơưr, cê mnôngs Đeix pox nhuôs cux uô tâu liêx têz viv li pox nhuôs lok six nhiêv mnôngs. Đại hội Đảng tâu krêz uô, zơưv Trường cux zuôr đros tsongv box hâur jos chêx chôngk ntơưv tsêr vênhx huôv jos chiê mnôngs têx njiêz luv hâur đại hội cxôngx loa nta suôz no. “Cán bộ vênhx huôv xã cux muôx tsưr ziv yax mông cxôngx loa nta suôz chiê pox nhuôs pâuz lok Đảng li têx cêr chei, nghị quyết uô ntêx thâuv đhâu Đảng li Đại hội. pêz cux tưz heik pox nhuôs thiêz jos li têx tsưr tsix chính trị tuôx sik seiz lax, mnôngs yax mông lok Đại hội Đảng jiês tiv 13. Cux xar njôngr Đại hội Đảng jiês tiv 13 têz qơưk zuôr yưv pênhr thiêz tsov cưv đuô txos pox nhuôs chiê paz pox nhuôs huôv tsar cêr uô nox uô hâuk”.

          Xã San Thàng, thành phố Lai Châu muôx 9 jos, đros 1 cxênhz 300 ziv chuôz zis, hâur co phênhv ntâu zos tsôngv box mênhx cxưx tsơưs nênhs nhoz uô nênhx. Ntu đhâu, cxix luôk loa nta suôz tsênhz tsênhz zos chuôz zênhx chiê chính quyênx tiv phaz yax mông Đảng li chủ trương, têz qơưk li cêr chei txos tsôngv box. Jiês Đại hội Đảng no, loa nta suôz cux zos chuôz zênhx thôngz xor mông tsênhv chiê tsôngv box tâu pâuz txos têx xor mông lok Đại hội.

          Zơưv Nguyễn Văn Hương, Phưv Chủ tịch UB xã San Thàng, TP Lai Châu puz pâuz: “Đại hội Đảng zos iz hâux lưv chinhr trị coaz tsôngv thiêz UB xã xar njôngr tas nro tsôngv box sâuv thax tsav xã zuôr tâu pâuz txos. Viv li, UB xã tưz chox kriê cán bộ vênhx huôv xã qênhz yuôx tas nro cxix luôk loa nta suôz sâuv thax tsav uô li chas tso ntâu trâu tsôngv box mnôngs lok têx jiês khiêz phêv Đại hội”.

          Zơưv Nguyễn Văn Tuệ, Tsar Đeix xa đuôz-nta suôz TP Lai Châu puz pâuz: Nhiv no tas nro niêv đrôngs muôx 11 luz loa zos Đeix coar lik thiêz 107 loa zos têx xã, phường coar lik, đros 8 trạm nta suôz sâuv tas nro thax tsav. Chiê tsôngv box zôngx ziv pâuz tâu têx xor mông, tiv zix zos hâur jiês Đại hội Đảng, ntâu hnuz đhâu cán bộ kỹ thuật Đeix tưz đros têx xã, phường qênhz yuôx, seiz shuôk chiê taz por thôngz xor mông txos tas nro tsôngv box: “Chiê tuôv zênhv tsôngv box li siêz njênhs njôngr lok Đangv, Đeix cux tưz chox kriê cán bộ kỹ thuật uô jông hâux lưv khưx phưx loa trâus liêv sâuv thax tsav, sik côngv đros têx xã, phường kho đuô têx loa. NJuôs xav hâur ntu tsưr tsix đại hội pêz zuôr uô jông hâux lưv tso nta suôz taz por 100% têx ziv chuôz zis tâu mnôngs đeix...”

          Nền nhạc hiệu....

          Cxix luôk loa tso nta suôz nhoz ntơưv tiv phaz zos iz hâur têx chuôz zênhx paz thôngr xor mông lok jiês Đại hội Đảng txos tsôngv box têx mênhx cxưx nhoz tox siêz pâuz, hâur co muôx niêv đrôngs Lai Châu. Tsôngv box tox siêz Lai Châu njênhs njôngr Đại hội zuôr yênhx côngz jông thiêz Đảng zuôr muôx ntâu quyết sách yiêz, huv đros paz thax tsav tsôngv box mênhx cxưx tsơưs nênhs huôv tsar./.

(K.Kiên-Txâur Vax cxeik nhênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC