Cxiv tsa Đangv hnuz 18-2-2019
Thứ hai, 00:00, 18/02/2019

 

  

 

 

Cxiv kho Đangv: Cêr chiê siêz thiêz tok njôngr

 

 

Hâur Têx cêr lịch sử lok tsôngv box sik thôngx siêz hâur têx hnuz têz qơưk VN nhiv kruôr tiêx tuk..... Đhâu cách mạng hli 8 shông 1945, hâu nov cách mạng nhiv kruôr yênhx lix đros thiêz muôx ntâu cêr txov, lar heik zos lok sâuv kinh tế, nhiêx txiêx. Têz qơưk, zav tưs cux tsi muôx, tsôngv px sđ trâus njiz cêr yeiz pluôs ..... Iz hâur têx tsưr ziv tâu têz qơưk uô chiê khưx phưx têx cêr txov, ntơư zos khov lok tsôngv px têx tsưr ziv đas jos paz. 20 tsov đeiv thiêz zuôr xar 40 cir cuz, zos hur si têx nhiêx Chính phủ VN sâu tâu txix tsôngv px sđ hâur tas nro têz qơưk li têx cêr paz max tuôx hâur “ntênhs ciêz nhiêx cuz”. No zos iz hâur têx luôs hâux lưv seiz pov tsênhz tsôngv px sđ cêr chiê siêz, tok njôngr tsês trâu Đảng thiêz zơưv Hloz Hôx  hâur ntu co. Zênhz shôngx lực lươngx Trần Ngọc Phương, nhoz ntu cêr Hùng Vương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang heik pâuz, zos tsi muôx cêr chiê siêz mak tsôngv px cux tsi muôz zuk têx chuôz zênhx ntơư chiê trâu cxiv kho têz qơưk, phưx vưv uô têx luôs hâux lưv hâur ntu co:

“Cur hloz lox thâuv Đảng chox car cách mạng hli 8 yênhx côngz. Pêz têz qơưk thâuv co tsênhv lok six txov nhêv. Txix têx cêr txov ntơư, tsôngv px njênhs Đảng, njênhs têz qơưk; viv li lơưr tưz jông siêz hlo muôz zuk têx nhiêx cuz trâu cxiv tsa thiêz tsưx phưv, kho têz qơưk cov huôv tsar. Cur njênhs, ntơư zos tsôngv px thiêz pêz cêr chiê siêz tsês trâu Đảng”.

Têx shông txuôk lơưr co, khov têx li heik sâuv, khov sđ cêr sik thôngx siêz, pêz Đảng tưz chox car thiêz hu zâuv tas nro tsôngv px sđ sik đros tir ntâuk trok châuz zênhx tsav xưk li: Tir ntâuk zênhx trok châuz Điện Biên Phủ, tir ntâuk zênhx trok châuz cheix ntux yiêz shông 1975 thiêz lar heik zos cxiv tsav hlôngr yiêz têz qơưk. Chênhr tsôngv px têx cêr chiê siêz, njênhs njôngr ntơư, tưz paz têz qơưk hla đhâu ntâu phiv liv thiêz cêr txov. Hâur ntu hlôngr yiêz têz qơưk nhiv no, tsôngv px cux iz siêz muk lơưr Đảng, huôv tsar cêr uô nênhx vav mênhx, cxiv kho têz qơưk ziv hnuz ziv hlôngr yiêz, huôv tsar jux juk.  Lar heik zos txix thâuv Đảng sir jos cxiv tsa, kho đuô Đảng thiêz têx tsưr ziv phax tar nox nhiêx têz qơưk, tik cêr cxâuv trâu têx lênhx canr bôv, Đảng viên uô cxâuv chei têz qơưk, hur si puôr lênhx muôx vax huôv siz luôs, lênhx tưs uô cxâuv kror tưs, tik cêr cxâuv, xưv bluô txos ntơư, tưz gra lok cêr chiê siêz thiêz njênhs njôngr trâu tsôngv px.  Kuz Ủy viên Bộ Chính trị, kuz thường trực Ban Bí thư Phan Diễn khav tinhv:

“Txix hâur six cxiv txos nhiv no, cur pov lok six shir phaz. Cur xar, pêz Đảng tưz uô tâu hlôngr yiêz ntâu hâur sơưr tơưv txênhz, phax tir thêir nox nhiêx têz qơưk chiê cxiv kho Đảng, têz qơưk truôx njês”.

Tơưv txênhz, phax tar nox nhiêx têz, têx tsi jông zos luôs hâux lưv uô ntêr thiêz phiv liv, tso tsês têx tsi jông hâur thax tsav, hâur têz qơưk; taz sik cux tsuv tror uô, sir jos, truôx siêz thiêz tsuv uô  jông seiz xav, đơưk uô iz kro jux juk thiêx tâu truôx. Chênhr viv li, no tsi zos tiêk iz hâux lưv lav uô, mak tsuv sir jos uô cov tâu truôx. Trơưk li zơưv Phạm Thế Duyệt, kuz Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, tsuôk hâur iz shông, lok six ntâu lênhx canr bôv trâus tik cêr cxâuv, ntơư tsi zos iz cêr cxâuv nhiv kruôr muôx yưv, mak zos  hâux lưv canr bôv uô ntêr hâur 2, 3 six cxiv; viv li thâuv qênhz yuôx, qênhz shuôs pov uô cxâuv. Cux tsi zos nhiv no thiêx muôx yưv têx nênhs fêv nox nhiêx têz qơưk, tsi zos nhiv no canr bôv thiêx muôx têx tsưr ziv, siêz xar tsi jông, co zos iz ntu pêz tsi yuô moz siêz txos lês uô jông hâux lưv cxiv kho Đảng, txuôk sir jos cơưv shâuv, uô trơưl Lâuk Hôx têx cêr nênhx jông, lav ntâuk grê canr bôv.

Txix têx pâuz tâu hâur tsênhv tsênhz, shông uô ntêx reik đros “phax tir thêir” zos “cxiv kho”, Đảng tưz tso tơưv ntâu Nghị quyết, cui tinhv lok sâuv phênhz đuô canr bôv, cxiv tsa têx lênhx canr bôv jông, lar heik zos txơưx jênhv uô ntêx nyuôs hâur cxuô luôs hâux lưv txix thênhv siêz zos Bộ chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên T.Ư. Jux juk uô tiêr tâu jông têx tsưr ziv, hâux lưv heik sâuv cov huv đros.

89 shông, iz ntu ntêr chiê trâu tsôngv px tis seiz, njênhs njôngr, muôz cêr chiê siêz trâu Đảng thiêz no cux zos ntu Đảng tsuv muôx txơưx jênhv thiêz sir jos hâur uô lơưr têx nuv tưz uô tâu jông, cxiv kho têx uô tsi tâu tiêr. Chênhr viv li, hâur jax sâu ndax chiv nhênhv 89 shông hhnuz tsa tâu Đảng Cộng sản VN, Tổng Bí thư, Chủ tịch têz qơưk Nguyễn Phú Trọng khav tinhv: “Đảng truôx jông, têz qơưk huôv tsar, tsôngv px sik thôngx siêz”. Chiê Đảng tsênhv tsênhv zos truôx jông lok chính trị, tsưr ziv, siêz xar uô cêr nênhx, tsuv hlôngr yiêz tsưr ziv chox car, sir jos chuôz tsar tiês Đảng thiêz tsôngv px cêr sik thôngx siêz, taz por trâu Đảng truôx tuk, chox car têz qơưk huôv tsar. Zos uô tâu têx li heik no, Đảng thiêx tsiv nhos tâu tsôngv px njênhs njôngr thiêz muôx cêr chiê siêz./.

                             (Lại Hoa VOV1-Riê Lâux cxeik, nhênhv)

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC