Đas jos hnuz 28.2.2024
Thứ tư, 11:06, 28/02/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Phax moz thâuv hlôngr chêix

1. Têx lênhx nênhs zôngx ziv trâus muôx moz thâuv hlôngr chêix

- Nhuôv zâu: Chor nhuôs zâu tsik tâu muôx đas jos cxix cuô, lok six zôngx ziv trâus muôx moz thâuv hlôngr chêix. Chor nhuôv zâu trâus moz mak zuôr trâus moz hnhar đuô chor nênhs lâul.

- Nênhs hnuz nhôngs siêz: Chor nênhs hnuz nhôngs siêz tsik so muôx têx zav moz txơưr lok uô pa, tso jik kaz jiz, sâur nyar ndê, moz cik txos lênhx plơưr, siêz njưl, trâuv uô trâu đas jos phax tar moz trâus txo grêk. Viv li, chor nênhs hnuz nhôngs siêz tsik so trâus moz hnhar đuô chor hluôk nênhs. Hlôngr chêix zôngx ziv uô trâu chor nênhs hnuz nhôngs siêz têx zav moz txơưr tror huôv xênhz.

- Pox niêv xênhz nhuôv hâur chêr: Zos trâus moz ntu 3 luz hli xuz thơưx xênhz nhuôv hâur chêr zôngx ziv uô trau tuk nhuôv hâur chêr trâus muôx moz. Zos trâus moz mak chor pox niêv xênhz nhuôv hâur chêr cux nyêi hâuk yuôx viv nyêi tsav uô phiv liv txos tuk nhuôv hâur chêr, uô trâu moz truz ntêr thiêz gênhk, tsik muôx jos. Viv li, chor pox niêv xênhz nhuôv hâur chêr tsuv uô jông sêiz thiêz phax tar jông caz moz. Chor nhuôv zos chor nênhs zôngx ziv trâus cik moz iz cxiê zav moz thâuv hlôngr chêix.

2. Iz cxiê tsưr ziv phax tar têx zav moz thâuv hlôngr chêix

- Paz trâu luz chêr muôx jông đas jos chiê phax tar caz moz

- Nox txâuk cxuô zav tsơưr pưr cov paz muôx jông đas jos, tiv zix zos têx zav nox muôx ntâu vitamin; jâuz njuôz, txir ntông.

- Cxax yuôx phax moz vắc xin khâuz thuôk cov cxix cxuô.

- Tsuv uô jông vêv xênhz tiz nênhs, vax tsêr cov hur đu.

- Thêir kror ndâux thâuv hnôngk, cxav, zos xuôk têk thêir kror ndâux mak tsuv zôngv xaz phongx nzuôr têk cov hur si. Chox đêiv bos kror ndâux, tsik nhoz chôngz nênhs uô cê thâuv muôx caz moz.

- Hnar cov txâuk sor trâu luz chêr.

Thâuv muôx yưv têx phiv liv, trâus moz mak tsuv tâu bác sĩ njuôk shuôk thiêz hêik kriê./.

Tòng Anh BT-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC