Đas jos thiêz siv nênhx hnuz 24-4-2024
Thứ tư, 10:49, 24/04/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Phax tar têx zav moz hâur chêix ntux sor

Lơưr Bôv Y têr, đros têx zav moz tsik tâu muôx vắc xin phax tar li moz poz têk tơư kror ndâux, moz suôz liêz, chor nênhs nhênhz chơưv hêik tsuv tsik so nzuôr têk txix xaz phongx, tsuôs yuôs tuô lov caz moz hâur têx tsêr lớp cơưv ntơưr, tiv zix zos têx zav uô si thiêz têx qơư zôngx ziv cor tâu li trôngx tos, vix tsav, tsik so uô vêv xênhz têx qơưk trâu, tsês chiê đêx…

Hok chor zav moz tưz muôx vắc xin chiê phax tar moz, lơưr qênhx shênhx caz moz puz pov txix hâur shôngk shông txox nhiv no, tas nro têz qơưk muôx 130 lênhx nênhs trâus moz kruô piêk, ndê 1,4 jiês pir li shông 2023. Moz hnôngk muôx 118 lênhx nênhs, ndê 6,8 jiês pir li tsêiz no. Qir tiv zos chôngz lênhx nhuôv zâu tsik tâu cxax yuôx phax moz huv six hơưv, cxax tsik tâu txưv chor côngz yuôx vắc xin chiê paz muôx jông đas jos phax tar caz moz hâur côngv thôngx. Shông 2024 zos shông nhoz hâur qênhx shênhx 4-5 shông tror huôv xênhz moz kruô piêk. Chor nênhs nhênhz chơưv hêik tiêk zos tsik muôx tsưr ziv cxax yuôx vắc xin phax tar caz moz cxix cxuô, moz kruô piêk zuôr tror huôv xênhz hênhr. Sâuv ntiêx têz, Tsưr tsix Y têr ntiêx têz WHO jê lok no cux hêik pâuz lok chuôz ndê chôngz chor nênhs trâus moz kruô piêk thiêz zôngx ziv huôv xênhz moz kruô piêk ntơưv ntâu thax tsav qơư sâuv ntiêx têz.

GS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vêv xênhz dịch tễ Trung ương hêik pâuz, chiê phax tar tâu têx zav moz no huôv xênhz, ciês hâur hli 4 no, cxuô thax tsav qơư tsuv kriz uô cxax yuôx vắc xin phax moz kruô piêk trâu chor nhuôs txix 9 hli hnuz nhôngs thiêz vắc xin moz kruô piêk-rubella trâu chor nhuôs txix 18 hli hnuz nhôngs; cxax yuôx phax moz hnôngk trâu chor nhuôs zâu thiêz pox niêv xênhz nhuôs hâur chêr thâuv yuôx vắc xin tâu muôz cxix cxuô txos cxuô thax tsav qơư: “Đros Bôv Y têr, yuôx phax moz kruô piêk tưz muôx cxix cxuô, tsuv qênhz yuôx tas nro chor nhuôs cxax tsik tâu txưv chor côngz yuôx mak cxax nzir ciês thiêz hâux lưv no Bôv tưz muôx chox kriê. Đros yuôx vắc xin phax moz hnôngk nhoz hâur chor yuôx vắc xin 5 hâur 1, hâur hli 4 no zuôr muôx txâuk yuôx chiê cxax thiêz cux tưz hêik têx tỉnh qênhz yuôx chor nênhs thiêz muôx ciês tsưr ziv cxax thâuv yuôx lok txos. Uô li chak cov pov tâu chor nênhs trâus moz nzor chiê xưv lik, tsik chiê caz moz siz cik đêz đar”.

Đros chor zav moz cik txix têx kêiz ol. Txix hâur shôngk shông txos nhiv no Việt Nam tưz pov muôx iz lênhx nênhs trâus tuôs tiv moz ơưk A/H5N1 thiêz iz lênhx nênhs trâus moz ơưk A/H9N2. Lơưr chor nênhs nhênhz chơưv njuôk xav, hâux lưv phax tar caz moz cik txix tsiêx cxu mak tsuv muôx sik côngv nhoz ntâu nganhx, taz viv, tiv zix zos nganhx kôngz nuv.

Zơưv Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y têr dưv phòng, Bôv Y têr hêik tiêk, txơưv tiêk no zos jiês xuz thơưx pêz têz qơưk muôx nênhs trâus cik caz moz ơưk A/H9, taz sik zos zav caz moz uô trâus moz zâu thiêz tsik uô tuôs ntâu têx kêiz ol. Tsênhv cik moz tsơưs trâus lênhx nênhs, chor nênhs zôngx ziv trâus moz hnhar zos chor nênhs tsik yuô muôx đas jos jông thiêz cux tsik tâu muôx hêik pâuz tsênhz lok cik txix lênhx nênhs trâus lênhx nênhs:

“Zuôr huôv yênhx moz lox tsơưs, cux tsik tâu pov Tsưr tsix Y têr ntiêx têz hêik pâuz lok caz moz txơưr txar phiv liv hlo. Pêz cux tsik cxơưx hênhr, taz sik cux tsuv sir jos uô jông têx tsưr ziv phax tar moz ơưk kêiz ol. No cux zos jiês cuz thơưx ciês Việt Nam muôx nênhs trâus cik zav caz moz ơưk A/H9. Hâur moz ơưk kêiz ol, muôx H5N1 zos zav caz moz phiv liv, trâus tuôs txos 50%, hok têx zav caz moz txơưr li H9, H7 mak trâus moz zâu thiêz tsơưs xưz”.

Chiê phax tar caz moz hâur chêix ntux sor, Bôv Y têr hêik têx qơưk y têr uô jông côngz xưv sêiz car caz moz, chơưv kho nênhs moz, qênhz yuôx caz moz thiêz phax tar caz moz siz cik hâur têx qơưk njuôk, kho moz; sik côngv truôx jông đros têx Viện Vêv xênhz dịch tễ, Viên Paster nriêr pâuz, ntâuk gri qênhx shênhx chiê kriz uô ciês tâu têx tsưr ziv phax tar caz moz, paz qênhz yuôx, phax tar tâu jông caz moz txix nzor./.

VOV1-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC