Tuôr jông đas jos chiê uô nênhx hur siêz hnuz 15-5-2024
Thứ tư, 10:47, 15/05/2024 VOVTB VOVTB
Tuôr jông đas jos chiê uô nênhx hur siêz hnuz 15-5-2024

Taz por cxuô zav trâu shux xênhz thax tsav txov nhêv cơưv ntơưr

          Três cơưv phổ thôngz mênhx cxưx nội trú cxênhx 2 thiêz  cxênhx 3 huyện Phù Yên, Sơn La muôx 390 ntâu lênhx shux xênhz nhoz ntâu xã hâur thax tsav tuôx tuôx cơưv trâu luz tsêr cơưv no. Nhoz đêz tsêr, đêz chuôz zis, têx shux xênhz zos tsôngv box mênhx cxưx tsơưs nênhs nhoz no thâuv tưs cux jênhv tâu têx tsov cưv jông, taz por cxuô zav chiê cơưv ntơưr; ntâu lênhx shuv xênhz tưz tưr tâu ntâu giải siêz thâuv cxaz chuôz têx jiês thik shux xênhz cơưv ntơưr hênhr. Shux xênhz Lường Hạ Vy, shux xênhz cơưv lớp 9, Tsêr cơưv Phổ thôngz mênhx cxưx nội trú cxênhx 2 thiêz cxênhx 3 Phù Yên shir phaz lul pheiz kênh: “Hâux lưv cơưv ntơưr thiêz xênhz shux nhoz hâur tsêr cơưv tâu uô jông thâuv tưs cux muôx Ban giám hiệu, têx cưk kriê thiêz têx cán bộ nhân viên hâur tsêr cơưv li tsov cưv”.

          Chiê taz por chuôz zênhx phưx vưv huôx tôngv kruô thiêz cơưv ntơưr, tsêr cơưv tsênhv tâu yưv pênhr cxiv tsa tsêr cơưv 2 yôngx, 6 qar cơưv thiêz têx côngz tsinhx phưx vưv txơưr đros pênhr yưv uô zos 6 tỷ đeiv, njuôs xav chox lok sir zôngv hâur shông cơưv zuôr txos. Đros co, shux xênhz li têx chế độ, chính sách cux tâu taz por uô tsênhz mênhx.

         Cưk kriê Nguyễn Công Hoan, Hiệu trưởng Tsêr cơưv phổ thôngz mênhx cxưx nội trú cxênhx 2 thiêz cxênhx 3 Phù Yên puz pâuz: “Chế độ chính sách trâu shux xênhz tâu tsêr cơưv yax six yax mông têx thâuv chào cờ chiê shux xênhz pâuz tâu zuk tâu sơưv têx chế độ, qênhx liv tul tsi. Tsêr cơưv cux seiz car, taz por hâux lưv thêv trơưk six hơưv, thêv txâuk. Tiv zix chiê taz por tsênhz mênhx pêz yênhx lix tuêv nội trú, yax six seiz car têx zav nox txix thâuv xeir zuôr txos thâuv uô pluôk nox trâu shux xênhz”.

          Tênhx qơư bán trú thiêz têx chế độ, chính sách cux zos đas jos coaz tsôngv paz 980 ntâu shux xênhz mênhx cxưx Hmôngz hâur tsêr cơưv phổ thôngz mênhx cxưx Bán trú cxênhx 1 thiêz cxênhx 2 Suối Tọ, xã Suối Tọ, huyện Phù yên. Taz sik, cơ sở cxuô zav nhoz tsêr cơưv tox siêz no tsênhv yuôr ntâu phêv liv. Lớp cơưv mak jông đuô thâuv ntêx, taz sik qar nhoz so mak tsênhv tsi tâu jông; tsêr nox mor cux muôx tsi txâuk, viv li thâuv txos six hơưv nox mor shux xênhz tsuv pheiz uô 3 ca txơưr sik hlôngr nox mor thiêx li muôx txâuk qơư. Cưk kriê Trương Quang Hảo, Hiệu trưởng tsêr cơưv pheiz kênh: “Tsêr cơưv li phêv liv tiv zix zos tsêr nhoz, têx côngz tsinhx txơưr trâu shux xênhz bán trú. Nhiv no, qar nhoz nhiv kruôr tuôv zênhv 1/3 trâu shux xênhz cơưv bán trú; têx mê nhuôk cux tsênhv sik đros nhoz uô cê, tsêr nhoz lav uô lok sik zos tsêr cơưv lav zôngv qar tsi zôngv txos chiê cxiv kho đuô trâu shux xênhz nhoz. Cưk kriê thiêz shux xênhz li siêz xar njôngr hâur ntu zuôr txos nzor jênhv tâu têz qơưk li paz txưv chiê shux xênhz muôx txâuk qơư nhoz tiv zix zos têx côngz tsinhx zuôr trâus txơưr paz shux xênhz muôx qơư xênhz huôx thiêz cơưv ntơưr jông đuô”

          Huyện Phù Yên nhiv no muôx 14 tsêr cơưv Phổ thôngz mênhx cxưx Ban trú thiêz tsêr cơưv muôx shux xênhz bán trú, đros zuôr xar 4 cxênhz lênhx shux xênhz. Iz luz hlik têx shux xênhz jênhv tâu 15 cir cxur thiêz paz bâuv 40% phênhv nhiêx shar cơ bản. Đros têz qơưk, tiv phaz li têx paz txưv, nganhx zaoz zux huyện Phù yên xar njôngr tror tâu tsov cưv, yưv pênhr trâu têx tsêr cơưv bán trú mênhx cxưx tsơưs nênhs thiêz tox siêz.

          Zơưv Nguyễn Đức Hải, Phưv tsar phongx zaoz zux thiêz thox cxov huyện Phù Yên heik: “Nganhx li siêz xar njôngr zos jênhv tâu têz qơưk li têx tsaz yênhx tsov cưv chox kriê tsênhv krêz uô; ciêr chênhr chuôz tsar cơ sở cxuô zav trâu tsêr cơưv muôx shux xênhz cơưv bán trú thiêz tsêr cơưv phổ thôngz bán trú, tsêr cơưv muôx bán trú cxênhx mê nhuôk zâu….taz por txâuk cơ sở cxuô zav trâu mê nhuôk lok qơư nhoz, qơư nox hâuk, qơư vêv xênhz, chiê têx mê nhuôk tso siêz cơưv ntơưr, chiê mê nhuôk seiz tsêr cơưv jông xưk li zuk luz tsêr nhoz”.

          Tsênhz mênhx nhiv no, tsơưr lươngv zaoz zux nhoz thax tsav mênhx cxưx tsơưs nênhs, thax tsav muôx KTXH txov nhêv nhoz Sơn La tsênhv kis. Ntâu tiv phaz, tsêr cơưv tsênhv zuôr trâus tâu tsov cưv, chuôz tsar yưv pênhr, taz por tuôv zênhv zoz qơưx xênhz huôx thiêz cơưv ntơưr, gôngr phênhv yênhx trus txu grês têx phêv liv, muôz siêz tsơưr lươngv zaoz zux nhoz thax tsav txov nhêv./.

Lê Hạnh-Txâur Vax cxeik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC