Tuôr jông đas jos chiê uô nênhx hur siêz hnuz 31-01-2024
Thứ tư, 10:56, 31/01/2024 VOVTB VOVTB
Tuôr jông đas jos chiê uô nênhx hur siêz hnuz 31-01-2024

Tsêr cơưv tox siêz Lai Châu uô truôx jông hâux lưv tir thêir ntux no njiv trâu shux xênhz hâur tsêr cơưv ntơưr

                Hâur têx hnuz ntux no njiv, huôz jis niêz, cux hnor cưk kriê ntơưr, shux xênhz hâur lớp cơưv 3A2, tsêr cơưv Phổ thông dân tộc niêv txir zus mor cxênhx iz Tả lèng, huyện Tam Đường (Lai Châu) kriê thiêz cơưv ntơưr chuôs tsi. Ntâu hnuz lok no, cưk kriê, chor shux xênhz cux khưx phưx phiv liv, bax têx tsưr ziv phax tar no chiê kriê, cơưv tâu txux chi li cxiê hnuz.

             Thắng Xênhv Hav, shux xênhz lớp 3A2 heik: Cur tsêr nhoz jok Phìn Ngan-Lao Chải, kuôk đêz tsêr cơưv muôx 8 cêik ntâu. Niêv txir thiêz tus muôv muk uô nox đêz, zos tsêr cơưv tso so ntơưr, muk tsêr cur cux iz lênhs uô si xưz. Cur lok six jông siêz thâuv tâu nhoz hâur tsêr cơưv chiê cơưv đros chor fôngx zưs thiêz muôx txâuk qơư sor si:

              “Hâur têx hnuz no njiv chor cưk ntơưr cux heik cov cur hnar tril yo sor hur si thiêz hâuk đêx sor xưz. Niêx hnuz muk pư trơưk six hơưv chiê muôx jông đas jos cơưv txux”.

              Lớp cơưv 3A2, Tsêr cơưv Phổ thông Dân tộc niêv txir zus mor cxênhx iz Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu zos qơư cơưv tax ntơưv tsêr cơưv tsênhv qơư. Chiê thêir chuô thiêz nas yiê lok, iz chas heik shux xênhz hnar txâuk têx tril yo sor, hâur lớp cơưv puôr lênhx trâur 2 chuz tơưk chiê shux xênhz ntê thiêz uô lớp cơưv sor si. Tsi tas li, uô ntêx thâuv zuôr qir cơưv, cưk kriê thiêz chor nhuôs shux xênhz puôr lênhx uô thêv dục, đhiê uô si ntơưv qơư chiê iz chêr sor thiêz nxênh. Cưk kriê ntơưr Trần Thị Tuyết, seiz car lớp cơưv 3A2, Tsêr cơưv Phổ thông dân tộc niêv txir zus mor cxênhx iz Tả Lèng, huyện Tam Đường heik pâuz:

                “Hâur têx hnuz no njiv li no, cur tưz muôz ntâuz tax xor thêir iz ndis cov chuô txiêk yâu thiêz trâur tơưk trâu têx nhuôs shux xênhz ntê, muôz têx tril sor trâu chor hnuôs hnar nzir. Iz chas ntơư yax kriê txos trâu shux xênhz niêv txir muôz nzir têx tril yo tuôz, sor trâu chor nhuôv hnar thâuv zuôr tuôx cơưv chiê taz por txâuk sor thiêz râuz đêx sor trâu têx nhuôv hâuk hâur niêx hnuz”.

              Shông cơưv no, Tsêr cơưv Phổ thông dân tộc niêv txir zus mor cxênhx iz Tả Lèng, huyện Tam Đường muôx 25 lớp, 600 ntâu lênhx shux xênhz, hâur co muôx zuôr xar 200 lênhx nox nhoz hâur tsêr cơưv, cơưv ntơưr. Viv phênhv ntâu têx shux xênhz hâur tsêr cơưv zos Hmôngz thiêz Cho, shux xênhz niêv txir khênhr muk uô nox đêz, luz nênhx tsênhv yuôr ntâu txov nhêv, tsêr cơưv tưz xeir faz tsưr ziv chiê shux xênhz nox nhoz hâur tsêr cơưv, cơưv ntơưr chiê zôngx ziv seiz car chor nhuôs.

                Cưk kriê Nguyễn Đình Trung, Thơưx seiz car tsêr cơưv khav tinhv, shux xênhz nhoz hâur tsêr tsi taz por truôx tuk bâuv li hâur tsêr cơưv. Nhoz hâur tsêr cơưv, têx lớp cơưv thiêz qơư nhoz puôr lênhx jông đuô pir li hâur tsêr. Lok sâuv nox hâuk cux tâu tsêr cơưv cxaz nzir têx jâuz mor chiê shux xênhz tâu nox cxix cxuô:

               “Viv shux xênhz niêv txir muk uô nox đêz, tok xa tsi tâu chor nhuôs muk lol cơưv ntâuz ntơưr, chênhr zos li heik co, cê lok nas, no njiv li nor chor nhuôs chiv chir muk lol cơưv txux tsi taz por truôx tuk. Cux zos li ntơư, hâur ntu no tsêr cơưv cux  uô đreiv hâux lưv kriê txux chi trâu shux xênhz thiêz chor cưk kriê cux muôx six hơưv seiz car têx nhuôs nox nhoz, muk lol. Chor shux xênhz nox nhoz hâur tsêr cơưv, zar tsâuk ntux mak tsêr cơưv seiz car têx nhuôs ntơưv qơư nhoz hâur tsêr cơưv. Thiêz heik shux xênhz niêv txir thâux gra mê njik têx tơưk tuôx chiê tâu trâur, râuz đêx sor trâu shux xênhz”.

                Hâur têx phiv liv, muôx tsưr ziv đơưk kho uô tâu truôx jông, đros têx cêr muk lol đêz, kinh tế xã hội txov nhêv, iz cxiê luz tsêr cơưv tưz tso shux xênhz nox nhoz hâur tsêr cơưv chiê cơưv ntơưr hâur jiês ntux no njiv, chiê uô tâu truôx luôs hâux lưv kriê thiêz cơưv ntơưr, tsưx phưv đas jos trâu shux xênhz./.

Khắc Kiên-Riê Lâux cxeik, nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC