Tuôr jông đas jos chiê uô nênhx hur siêz hnuz xiêz 08-5-2024
Thứ tư, 13:53, 08/05/2024 VOVTB VOVTB
Tuôr jông đas jos chiê uô nênhx hur siêz hnuz xiêz 08-5-2024

Iz cxiê tsưr ziv phax tar moz poz têk tơư, kror ndâux trâu nhuôs zâu

            Vêv xênhz hur si trâu mê nhuôv

           Niêv thiêz txir tsuv vêv xênhz mê nhuôv iz chêr hur si. Chiê mê nhuôv cor cav muôz xaz phôngx nzuôr têk uô ntêx thâuv zuôr nox mor thiêz đhâu tơưv trôngx tas, đhâu hnôngk cxav, yuôz njưs.... Iz chas ntơư, niêv thiêz txir, chor nênhs tsoz phưz mê nhuôv uô ntêx thâuv zuôr muôz nhuôs hlôngr tril yo, muôz nhuôs nox mor cux tsuv muôz xaz phôngx nzuôr têk hur si.

           Taz por vêv xênhz nox hâuk:

         Niêv thiêz txir tsuv xeir têx zav nox hur, pâuz tsênhz qơư tsiv uô, muôz nhuôs nox siêr hâuk bâu, tsi chiê têx nhuôs nox, buôr têk, tsi môngr mor trâu nhuôs nox thiêz khơưk tsês, por hưv jông têx zav nox.

           Vêv xênhz, nzuôr hur têx tưx têik, chuôz zênhx nhuôs zâu uô si:

          Nhuôs zâu têx tưx têik, chuôz zênhx uô si, lar heik zos têx zav chuôz zênhx chor nhuôs zâu zôngv uô cê tsuv tâu vêv xênhz, nzuôr tsi so đhâu iz jiês têx nhuôs zâu cor thiêz muôz uô si hâur niêx hnuz. Tsuv muôz têx chuôz zênhx co nzuôr xaz phôngx lok sik cuô đêx yuôx, đhâu ntơư muôz đêx hur lok nzuôr đuô thiêz so hur si cov kruôr.

Nhạc cắt

            Tsi chiê mê nhuôv nhoz đros lênhx nênhs moz:

            Kuôk cêv, tsi chiê mê nhuôs nhoz đros lênhx nênhs moz zos lok six zov chênhr, viv moz poz têk tơư kror ndâux zos zav moz zôngx ziv siz cik tâu trâu chôngz lênhx ntâu tus. Iz chas ntơư, chor uô niêv uô txir cux tsuv tsơưs chiê mê nhuôs muôz têk tsâuk kror muôs, lix kror njưs, cor kror ndâux. Tiv zix tsi chiê mê nhuôs muôz têk cor njêx muôs thâuv tsi tâu nzuôr têk.

            Vêv xênhz, qêz suô vax tsêr, qơư nhoz cov hur si:

           Têx caz moz poz têk tơư kror ndâux muôx têx huôv xênhz nhoz tâuk ntêr hâur tênhx qơư. Chênhr viv li, chor uô niêv uô txir tsuv qêz suô, so tsêr thiêz muôz cuô đêx yuôx tsuôs tsi so têx  qơư nox nhoz, muk lol, ntus kror trôngx uz no tsi so. Lar heik, niêv thiêz txir tsuv vêv xênhz hur si têx qơư, ntus kror trôngx, têx trôngx tos jâuv nox mor....chiê phax tir thêir moz poz têk tơư kror ndâux.

           Tsuv muk seiz njuôk shuôs thâuv tâu xav tiêk trâul muôx moz:

         Niêv thiêz txir tsuv seiz shuôs njôngr mê nhuôs li đas jos. Thâuv pov mê nhuôs muôx têx moz li: Uô cuz uô no, gênhk, pư jôngx jiêz....jông xưk li moz poz têk tơư kror ndâux, niêv txir tsi tâu zuôr yuôx lok trâu nhuôs nox, plênhr hâur tsêr, tsuv zênhx max chox muk chuôs cưk yuôx chiê tâu seiz njuôk shuôs thiêz kho moz huv đros./.

KT-Riê Lâux cxeik, nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC