Phênhv cxiv tsa Đảng hnuz 1-7-2019
Thứ hai, 00:00, 01/07/2019

Lạng Sơn: Cơưv shâuv, uô lơưr hloz hôx txix têx

hâux lưv uô tsênhv tsênhz

 

Kaz shông 2018, xar Vân Mộng, huyện Vân Quan tâu UBND tỉnh Lạng Sơn khơưk muôz côngz jênhv uô tiêr cxiv tsa jêx jok yiêz; cxiv luôs cơ sở cxuô zav thiêz pêx xênhv luz nênhx tâu hlôngr yiêz. Chiê tax tâu chêx cur no, cấp ủy, chính quyền xar Vân Mộng tưz kriz uô têx phongz yaox sik tưr đros thiêz cơưv shâuv, uô lơưr hloz hôx cêr uô nênhx jông. Zơưv Lương Hoàng Phê, chi bộ jok Nà Pua puz pâuz: Cán bộ, đảng viên uô ntêx hla hâur cơưv shâuv thiêz uô lơưr zơưv hloz Hôx tưz paz uô hlôngr yiêz siêz xar, tsưr ziv uô hâur cxiv tsa jêx jok yêz. Yênhx cxênhz ziv chuôz zis tưz chiv chir muôz ar muôx 12.000 ntâu yiv ndis, muôz muôx 1 tiv đêiv ntâu thiêz 35cxênhz hnuz côngz uô cêr muk lok, đêx liv, tsêr vênhx huôv thiêz têx côngz trinhx vêv xênhz tênhv qơư….

“Đhâu thâuv muôx tsaz yênhx cxiv tsa jêx jok yiêz, zuk cux zos đảng viên, cux hêik chuôz zis muôz ar chiê uô cêr cov jông muk lok. Đhâu tsaz yênhx mak thiêx pov tau jêx jok hlôngr yiêz ntâu, côngv thôngx pêx xênhv côngv siêz đuô, pox nhuôs muỗ txơưx jênhv hâur tsưr ziv cxiv tsa jêx jok yiêz”.

Đros thiêz zos trưởng phòng (phongx phax tar muôl muôs hax huv chuôr thiêz ưv lik phamv cxâuv, Cục Hải quan Lạng Sơn), pos Đào Thu Lan tsik so tsês ntâu six hơưv chiê nhênhz chơưv lok hloz hôx li siêz xar thiêz tsưr ziv uô hâux lưv chiê nriêr têx jax cơưv shâuv trâu zuk thiêz gôngr côngv trâu taz viv têx chêx cur cxuô. Ntâu shông đhâum pos Đào Thu Lan tưz muôx ntâu tsưr ziv paz gra siêz Cục hải quan Lạng Sơn  li côngz xưv tsav txênhz phax tar muôl muôs hax huv chuôr.

“Cơưv shâuv uô lơưr zơưv hloz Hôx zos uô txix têx hâux lưv zâuv, co cux chênhr zos têx hâux lưv uô zâu, tsêhv tsênhz yênhx hnuz; nriêr pâuz têzz hâux lưv uo tsênhz chiê cxiv tsa tsưr ziv cơưv shâuv trâu zuk. Cơưv shâuv uô lơưr hloz hôx mak cur tưz chiv chir cxiv tsa tsưr ziv uô hâux lưv trâu zuk, taz viv lơưr saz hlôngr yiêz, txơưx xar tơưv, uô cov tâu jông đuô”.

Co tsuôk zos oz hâur chôngz lênhx nênhs, tập thể uô tâu jông nhoz tỉnh Lạng Sơn hâur cơưv shâuv thiêz uô lơưr hloz Hôx. Đhâu 3 shông kri uô Bôv Chính trị li chỉ thị 05, hâux lưv cơưv shâuv thiêz uô lơưr zơưv hloz Hôx sâuv thax tsav tưz zos yênhx lênhx nênhs li kror hâux lưv chiv chir uô, muôx hâur siêz xar thiêz têx hâux lưv uô tsênhv tsênhz. Zơưv Nguyễn La Thông, Bí thư thành ủy Lạng Sơn puz pâuz:

“Uô lơưr bôv Chính trị li chỉ thị 05 đros thiêz uô lơưr Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 tâu Đảng bộ thành phố tsêx trung chox kriê kriz uô. Hâur co zos tsov cưv txos tsưr ziv khưx phưx têx uo tsik tâu tâu. Tiv zix zos lênhx tov tsuv uô têx hlo chiê tá snro đảng bộ uô trơưk”.

Hloz Hôx li shưz xar, cêr uô nênhx  tưz paz gra siêz lênhx tov, tsav txênhz trâu tsưr tsix Đảng. Cơưv shâuv, uô lơưr hloz hôx cêr uô nênhx jông, cxuô cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên thiêz pêx xênhv cxuô mênhx cxưx tỉnh Lạng Sơn tsik so cơưv shâuv lok chính trị, shưz xar, cêr uô nênhx, cơưv shâuv txux chi, jux juk gra siêz chêx cur  côngz xưv, paz uô tâu jông jênhv vưv tâu choz, cxiv tsa têz qơưk Lạng Sơn ziv hnuz jông thiêz huôv tsar đuô./.

(TTĐB-Lik Thox cxêik nhênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC