Phênhv Cxiv tsa Đảng hnuz 8-4-2019
Thứ hai, 00:00, 08/04/2019

 

Đangv tưx hlôngr yiêz, uô ntêx nyuôs hâur cxuô luôs hâux lưv

 

Ntêr lok no, ntâu cấp ủy Đảng khênhr tsưv ziv txos hâux lưv canr bôv, cxiv tsa tsưr tsix cơ sở đảng, tsik yuô moz siêz txos tsơưr lươngv đảng viên. Têx shông jê lok no, Đảng tror hlôngr yiêz hâux lưv huôv tsar đảng viên đros ntâu tsưr ziv tsênhv tsênhz. Zơưv Vũ Ngọc Hoàng, kuz Phưv Tsar ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư heik, huôv tsar đảng viên tsuv zuôr tsơưr lươngv uô qơư khov:

“Tsuv hlôngr yiêz tsưr ziv ntâuk grê, li chal zos nênhs jông, li chas zos lênhx nênhs muôx txux chi? Nênhs jông thiêz muôx txux chi zos lênhx car xar têx tsưr ziv thiêz car lês uô têx hâux lưv mak zul tsi yuô thôngx siêz, hur si têx nuv, tsưr ziv zos Đảng li. Lơưr muôx ziv chênhv, muôx qơư. Đảng zuôr trâus txos têx lênhx li heik ntơư, tsi zuôr têx lênhx ndâux lav heik, têk tơư tsi xar uô”.

Iz chas ntơư, cxuô cấp ủy tsuv cê gra siêz têx lênhx đảng viên li txux chi pênhr xưv; cê sir jos cxaz nzir têx lênhx uô tâu hâux lưv jông thiêz hluôk nhoz hâur đảng. Xar xeir zuôr tâu lênhx hluôk nênhs trâu Đảng, cxuô cấp ủy tsuv tưx hlôngr yiêz tsưr ziv ntâuk grê, tsi tiêk lav tâu lav xeir zuôr cov tâu chôngz lênhx nênhs nhoz hâur đảng. Cxuô cấp ủy cux tsuv bax tsưr ziv qênhz pov têx lênhx nênhs txơưx njê, muôx txux chi, zos nênhs jông chiê kriê nzir txux chi tsưr ziv tso nhoz hâur đảng. Cux trơưk zơưv Vũ Ngọc Hoàng, Đảng tsuv tror hlôngr yiêz tsưr ziv đros trâu tsênhv njiêz hâux lưv zoz zux chính trị, siêz xar cov fiv đros trâu ntu nhiv no.... Hâux lưv uô no tsuv hu zâuv tâu ntâu lênhx chôngz tuk, uô trâu tsôngv px njênhs, lar heik zos đros thiêz cxênhx hluôk. Phưv Giáo sư-Tiến sĩ Hồ Tấn Sáng, Học viện chính trị quốc gia HCM jông siêz, thôngx ziv đros têx hlôngr yiêz heik sâuv li no:

“Hur tiz si têx lênhx thôngx ziv đros tsưr ziv no, thôngx ziv trâu huôv tsar mênhx cxưx, thôngx ziv tsi tiêk zos lul heik, mak zos nuv uô thiêz siz paz trâu mênhx cxưx cêr huôv tsar, co chênhr zos têx lênhx chiê huôv tsar đảng. Tsưr ziv cux zos siêz xar thiêz txux chi tâu qênhz pov txix têx tsênhv tsênhz, thôngz đhâu têx muôx tsênhz paz trâu têz qơưk mak têx lênhx ntơư thiêx tsiv nhos zos lênhx tso nhoz hâur đảng”.

Đảng tưz yênhx lix, cxiv kho thiêz ziv hnuz ziv gra siêz pưs txux chox car txix têx tsưr ziv uô huv sđ siêz; txix canr bôv, đảng viên cêr uô ntêx nyuôs. Six hơưv jê lok no, Đảng gra siêz lênhx nênhs sơưr thơưx li txơưx jênhv. Zơưv Hà Đăng, kuz Tsar Ban Tư tưởng-Vênhx huôv T.Ư heik, têx tsưr tsix đảng, têx lênhx canr bôv, đảng viên, uô ntêx zos canr  bôv hâu nov thênhv siêz, lênhx nênhs sơưr thơưx cxuô cấp, cxuô ngênhx tsuv gra siêz txơưx jênhv uô ntêx nyuôs txix lul heik txos trâu têx nuv uô, heik li chas uô tâu li ntơư:

“Têx lênhx canr bôv lâuk, tsuv uô iz tsov iêr chiê têx hluôk cơưv shâuv, uô trơưk. Đhâu têx pov uô jông co, chor hluôk zuôr njênhs đuô lok đảng tsưr ziv chox car thiêz sir jos cơưv shâuv, uô trơưk. Têx li heik no tsuv tâu uô txix têx hau nov thênhv siêz txos thênhv kis, tsênhz đuô zos txix T.Ư heik cxuô thiêz têx Ủy viên T.Ư, zos canr bôv chính trị, Ban Bí thư txos trâu têx cấp zos chor nênhs sơưr thơưx hâur Tỉnh ủy, hâur Ban Thường vụ cấp ủy ntơưv qơư cux tsuv uô ntêx nyuôs hâur cxuô luôs hâux lưv. Thâuv T.Ư uô ntêx nyuôs, zuôr muôx hlôngr yiêz jông hâur Đảng”.

Đros trâu gra siêz tsưr ziv, txux chi trâu têx lênhx đảng viên, tsưr tsix đảng thiêz lênhx nênhs sơưr thơưx; Đảng cux tưz thiêz tsênhv qênhz shuôs, cxiv kho têx cui tinhv, cxiv tsa thiêz uô cov tiêr têx chei qênhz shuôs, khưx phưx têx uô tsi tâu tsi tiêr hâur canr bôv, đảng viên. Iz chas ntơư, muôz tik cêr cxâuv cov txos qơư trâu têx lênhx nênhs uô cxâuv cui tinhv đảng, chei têz qơưk; sir jos phax tar têx nênhs nox nhiêx têz qơưk, nênhs tsi jông, uô tuôr xuôv têz qơưs nhiêx txiêx....  Hur tiz si puôr lênhx viv Đảng, viv tsôngv px; pâuz sưv jê đros px, seiz hloz txos px, heik px to tâuz thiêz uô trâu px njênhs njôngr./.

                                   (TTMT-Riê Lâux cxeik, nhênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC