Chuyên mục số 7 Luật giào thồng tang bốc ( xứp)
Thứ năm, 00:00, 27/12/2018

Chuyên mục số 7

                          Luật giào thồng tang bốc ( xứp)

          Cuồng chương trình mự nị, xum khỏi xứp tàm chiên xú pi nọng điều 4 cánh điều 5 cuồng chương I khòng Luật giào thồng tang bộ:

Điều 4. Luông pùn pày ma tang bốc

1.Vịa pày ma tang bốc đảy nhẳn pao lông khày, tiêng àn, cựt đảy lang đì; hôm phâm mả khày kình tế xã hội, nhẳn pao tiêng àn quốc phọng cánh pảy chự bón nặm kìn đìn dú.

2.Khày quảng xók pày tang ma tang bốc toi tặt pùn pắc pằn, tựng gian piến mắư cánh pọm pặp; cạt kiên luông pùn tải chiên tang bốc cắp pưng tàng tải chiên ứn.

3.Quản lý xók tang tang bốc đảy chấp năm pọm khống quam cằn pâng xắư pằn vịa, pằn cấp trách nhiệm, quyên hạn chảnh thí, xòng ma mi luông cạt kiên nẻn nà khòng chu bộ ngành cánh chính quyên địa phường chu cấp.

4.Nhẳn pao tiêng àn xók tang tang bốc lỏ trách nhiệm khòng cờ quàn, tổ chức cánh tựng côn.

5.Côn pày tang đảy hák pồng chằư chấp năm xư mình luông pùn pày tang, pảy chự tiêng àn hẳư chảu cánh hẳư côn ứn. Chảu xè cánh côn lái xè đảy mi trách nhiệm tó nả pháp luật ma tang vịa nhẳn pao tiêng àn khòng xè chảu chơ pày tang.

6. Chu vịa dệt phít pháp luật xók tang tang bốc đảy hụ hền, cẳn tơn lợp tăn, phạt mằư xư mình, men pháp luật.

Điều 5. Chính sách mả khày xók pày tang ma tang bốc

1.Hươn nước tọp hòm luông hanh mả khày xók tang tang bốc, nhọng nho dòm ngơn cốc mả khày cốc ngươn xính khòng tang bốc nẳng phổng kình tế cốc chính, pưng thanh phố, phổng đìn pu, phổng cuồng lắc cày, phổng đèn mương, đòn bể, phổng pi nọng chựa nọi côn; mi chính sách tọp hòm chu luông hanh vạy quản lý, xảng pành tang bốc.

2.Hươn nước mi chính sách nhọng nho mả khày tải chiên khék hang nẳng bón tọp hôm lài côn; dón xìa xủ xè tô bóm riềng nẳng pưng thanh phố.

3.Hươn nước nhọn nho, tạk khù ngai đì hẳư tổ chức, tựng côn Việt Nàm cánh mương nọk dòm ngơn cốc cạ khài, xủ cốc ngươn xính khòng tang bốc cánh vịa dệt tải chiên tang bốc; nghiền cứu xủ khoà học cồng nghệ tàng mắư cánh bók xòn luông hụ chang hẳư phủ côn dệt vịa ma tang xók tang tang bốc./.

                                  Bích Thuỷ biên soạn-Tòng Anh dịch

                                                            ( Lưu văn bản)

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC