LUẬTSỎM PÀNH, TỨM TEN SAN ĐIỀU KHÒNG LUẬT GIÀO THỒNG TANG NẶM CUỒNG MƯƠNG
Thứ năm, 00:00, 27/12/2018

Chuyên mục 4:

LUẬT

SỎM PÀNH, TỨM TEN SAN ĐIỀU KHÒNG LUẬT GIÀO THỒNG TANG NẶM CUỒNG MƯƠNG

8.Xỏm pành tứm ten khoản 3 Điều 25 xương lằng:

“3.Hưa tau đảy đằng ký lau cuồng pưng tàng xương lằng:

a)Chiên quyên chảu hưa;

b) Piến chư, luông pùn kỹ thuật;

c) Trụ sở báu cọ bón đằng ký tàng nả khòng chảu hưa nhại pày đờn vị hành chính cấp tỉnh ứn;

d) Nhại đằng ký té cờ quàn đằng ký ứn pày cờ quàn đằng ký hưa tau tang nặm cuồng mương”.

9.Xỏm pành tứm ten Điều 28 xương lằng:

Điều 28. Hưa xự té mương nọk khảu ma

Hưa tau xự té mương nọk khảu ma đảy nhẳn pao tiều chuẩn ma tang chất lượng, tiêng àn kỹ thuật, pảy chự bón nặm kìn đìn dú toi tặt pùn khòng pháp luật cánh nhẳn pao gian xủ khòng hưa tau đảy phép xự té mương nnọk khảu ma toi tặt pùn khòng chính phủ”.

10.Xỏm pành tứm ten khoản 1 Điều 30 xương lằng:

“1. Chỉa chứng nhẳn chuyên mồn hưa trưởng, máy trưởng mi gian 5 pì cánh đảy pằn tàng xương lằng:

a)Chỉa chứng nhẳn chuyền mồn hưa trưởng đảy pằn pền tàng nhất, tàng xòng, tàng 3 cánh tàng 4;

b)Chỉa chứng nhẳn chuyền mồn máy trưởng đảy pằn pền tàng nhất, tàng 2 cánh tàng 3.

11.Xỏm pành tứm ten Điều 32 xương lằng:

“Điều 32. Khù cận hà chôm thì nho tàng chỉa chứng nhẳn chuyền mồn hưa trưởng, máy trưởng

1.Côn chôm thì nho tàng chỉa chứng nhẳn chuyền mồn hưa trưởng, máy trưởng đảy nhẳn pao pưng khù lằng:

a)Chấp năm tặt pùn nẳng điểm a cánh điểm b khoản 2 Điều 29 khòng Luật nị;

b)Mi tục po gian dệt vịa toi chức dành men cắp chỉa chứng nhẳn chuyền mồn báu cọ gian dệt vịa toi chức dành bók xòn;

c)Chôm hặp khoá bók xòn thì nho tàng.

2.Bộ trưởng Bộ giào thồng tải chiên tặt pùn chảnh thí gian dệt vịa toi chức dành tặt pùn nẳng điểm b khoản 1 Điều nị cánh khù cận hà chôm thì nho tàng chỉa chứng nhẳn chuyền mồn hưa trưởng, máy trưởng, xị xìa tặt pùn nẳng khoản 3 Điều nị.

3.Bộ trưởng Bộ quốc phọng, Bộ trưởng Bộ cồng àn tặt pùn chảnh thí khù cận hà chôm thì nho tàng chỉa chứng nhẳn chuyền mồn hưa trưởng, máy trưởng dệt nả vịa quốc phọng àn nình”./.

                                    Bích Thuỷ biên soạn-Tòng Anh dịch

                                                     ( Lưu văn bản)

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC