Ngon tô thứ 3 mự 26 căm bườn 01 pì 2021- Pếnh khày dần dệt chảu cuồng vịa cóp hôm sắư dự thảo vằn kiện Đại hội 13 khòng Đảng cọ tạ đảy luông tin chưa cuồng dần mương
Thứ ba, 10:51, 26/01/2021

Ngon tô thứ 3 mự 26/1/2021

Pếnh khày dần dệt chảu cuồng vịa cóp hôm sắư dự thảo vằn kiện Đại hội 13 khòng Đảng cọ tạ đảy luông tin chưa cuồng dần mương

--------------------------------

Lỏ phổng cốcc chính cuồng nả vịa mả khày kình tế, chính trị khòng tỉnh Lao Cài, ngày té chơ mi luồn uôn pa khòng Trùng ường,  khòng tỉnh, thanh phố Lao Cài lỏ nưng cuồng số Đảng bộ dệt xanh cuồng vịa chấp năm àu quam cóp hôm sắư pưng dự thảo vằn kiện khòng Đại hội Đảng tênh phén mương tưa thứ 13.

Toi lung Đặng Song Nam, Trưởng Bàn Tổ chức Thanh uỷ Lao Cài, cuồng chơ chà van, cóp hôm sắư pưng dự thảo vằn kiện khòng Đại hội cọ vạy khửn luông dệt dần dệt chảu đảy pếnh khày, đù đì luông hụ xiêng cuồng dần mương.

Cắp vịa mi luông hụ xiêng xùng xưa pưng huyện, thị xã ứn cuồng tỉnh, thanh phố Lao Cài mi cài 10 păn đảng viền sình hoạt toi tặt pùn 213 khòng Bàn Chấp hành Trùng ường Đảng cánh chi áo họt 500 cán bộ dặng hìu đảy Bàn thường vụ Tỉnh uỷ quản lý. Lung Nam hẳư hụ, thanh phố cọ pồng chằư pếnh khày pưng khù hụ luông xiêng khòng chủm mú nị:

Băng: “Xum khỏi àu quam cóp hôm quảng tụa cuồng dần mương, xỏn hôm sắư mú pưng côn mi luông hụ xiêng xùng, mi kình nghiệm, mết chằư mết hanh nghiền cứu chảnh thí, té nặn mi quam cóp hôm xồm đáng, chọp men, chất lượng sắư pưng dự thảo vằn kiện khòng Đại hội khòng Đảng”.

Biền mài hẳư hền, dan cài ma, tênh cá tỉnh Lao Cài tọp hòm đảy cài 14 păn quam cóp hôm sắư pưng dự thảo vằn kiện khòng Đại hội Đảng tưa thứ 13. Khù đáng pồng chằư, riềng số quam cóp hôm khòng côn dần cọ mi ngăn thóng.

Toi lung Dương Đức Huy, Trưởng bàn Tuyền giáo Tỉnh uỷ Lao Cài, tênh mết pưng quam cóp hôm lằng chơ đảy tọp hòm ma pọm đảy hiếng phăng, lựa chọn vạy phák khửn Trùng ường, té nả vịa nị cọ vạu khửn quyên dần dệt chảu khòng Đảng hau, cài nặn tủm pua luông tin chưa khòng côn dần sắư Đảng.

Chảu tồ lỏ cán bộ cốc kén, lỏ bón tọp hôm pưng quam cóp hôm khòng côn dần tỉnh Lao Cài, lung Huy cọ vạy khửn luông pọm xồm chằư chơ pưng quam cóp hôm pọm mi trách nhiệm, lài quam cóp hôm mi khù cận hà. Khù mi tẹ, lướm lài đảng viền, côn dần chóng hanh chôm hặp cóp hôm sắư pưng dự thảo vằn kiện khòng Đại hội Đảng vạu khửn chu côn cọ pồng chằư cánh tin chưa sắư vịa dệt chính trị nhắư luồng nị. lung Huy va:

Băng: “Té cón hư côn dần hau cọ pồng chằư lẹo, hák va khay nị hư pồng chằư khặc khọ xưa. Vằn kiện khòng Đảng té cón cọ báu hê chảnh thí kỷ lài, hák va pưng dự thảo vằn kiện khòng Đại hội thứ 13 khòn Đảng tưa nị báu xuấn to chảnh thí, khặc khọ lạ, lẹo măn nhăng sẳư chằm, chọp xồm cắp khù mi tẹ. Xum khỏi mòng cong Đại hôi Đảng tưa nị xum hau chi dệt đảy cánh chi đảy lang đì”./.

An Kiên – Thành dịch

 

 

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC