Ngon tô thứ 4 mự 27 căm bườn 01 pì 2021- Loa truyền thanh cơ sở cọ khặn khang phát phong điển àu nang quam Đại hội Đảng pày họt po me pi nọng phổng xùng Lai Châu
Thứ tư, 10:40, 27/01/2021

Ngon tô thứ 4-27/1/2021

Loa truyền thanh cơ sở cọ khặn khang phát phong điển àu nang quam Đại hội Đảng pày họt po me pi nọng phổng xùng Lai Châu

Lồng nhạc Thái……

          Chơ chương trình khòng đài quam pák Việt Nàm phát khửn loa truyền thành báu mi sài nẳng hùa bản cọ men chơ lung Vũ Xuân Trường, dú bản Mới, xã San Thàng, thành phố Lai Châu cắp chu côn cuồng hươn pọm àu cằn tứn. Chơ đằư cọ xương nặn, cứ phăng lẹo chương trình quam kháo tứn chạu, chu côn cuồng hươn chắng pày dệt vịa.

          Lung Trường tô: lák cắp pưng tàng chiên quam ứn, tênh phăng đài pi nọng cọ mi xương tênh dệt hay xương nặn pi nọng cọ nắt xường lài. Mự khày pàng Đại hội 13 khòng Đảng, lung Trường cọ pọm cắp côn dàn cuồng bản tọp hôm ma nẳng hươn vằn hoá vạy pọm cằn hiếng phăng pưng luông pùn đại hội té loa truyền thành báu mi sài:

          Băng: “ Cán bộ vằn hoá khòng xã cọ mi kế hoạch chiên páo té loa truyền thành báu mi sài cánh mi sài hẳư pi nọng ma tang luông tang, chính sách cánh pưng Nghị quyết khòng Đảng cón cánh lằng đại hội Đảng. Xum khỏi cọ mơi po me pi nọng cánh pưng tổ chức chính trị khòng bản ma pọm cằn chà van, phăng chiên páo ma tang đại hội 13 khòng Đảng. Mòng cong đại hội đảng tưa thứ 13 nị hươn mương chí dòm ngơn cốc cánh pồng chằư xưa họt pi nọng vạy pi nọng mả khày kinh tế.

          Xã San Thàng, thành phố Lai Châu mi 9 bản, cài 1.300 chua hươn dần, cuồng nặn phân lài lỏ pi nọng chựa nọi côn kìn dú. Dan cài ma, loa truyền thành báu mi sài lỏ xểm xài cái diên vạy chính quyên địa phường chiên páo chủ trương, luông tang khòng Đảng, chính sách pháp luật khòng hươn mương họt côn dần. Ky đại hội Đảng tưa nị, loa truyền thành cọ men tàng chiên quam chính vạy côn dần hụ đảy pưng nang quam mi ók nẳng đại hội. Lung Nguyễn Văn Hương, Phó chủ tịch uỷ bàn dần mương xã San Thàng, thành phố Lai Châu hẳư hụ:

          Băng: “ Đại hội Đảng lỏ vịa dệt chính trị cận hà cánh uỷ bàn dần mương xã mòng cong tênh mết dần mương nẳng cuồng xã chí đảy hụ họt. Pưa xương nặn, Uỷ bàn dần mương xã uồn pa cán bộ vằn hoá xã kiểm tra tênh mết loa phát thành báu mi sài nẳng cuồng xã vạy dệt xương xư phong điển đảy thống khày cánh côn dần lợp tăn phăng pưng luông pùn khòng phiền đại hội”.

          Lung Nguyễn Văn Tuệ, Trưởng đài truyền thành-Truyền hình thành phố Lai Châu hẳư hụ: Khạy tênh cá thành phố mi 11 cụm loa đảy đài quản lý cánh 107 cụmm loa đảy pưng xã, phường quản lý, cắp 8 trạm phát. Vạy côn dần hụ đảy pưng nang quam, lưn xưa lỏ té ky đại hội Đảng, lài mự cài ma cán bộ kỹ thuật khòng đài cọ cạt kiên cắp pưng xã, phường kiểm tra, lăm le vạy nhẳn pao phong điển đảy lông khày chiên quam lợp tăn họt côn dần:

          Băng: “ Vạy cựt tóp đảy lang mon khòng côn dần đối cắp đảng, Đài xum khỏi cọ uồn pa cán bộ kỹ thuật chấp năm đì vịa xảng pành pưng cum loa chuốp pé nẳng cuồng phổng , cạt kiên cắp pưng xã, phường lợp tăn sảng pành pưng cụm loa. Danh đù cuồng dan khày ók đại hội xum khỏi chí chấp năm pù phong điển pày họt tênh mết chu phổng lô”.

          Nhạc lồng………….

          Loa truyền thanh cơ sở lỏ tàng chiên quam chiên páo pưng nang quam  ky Đại hội 13 khòng đảng họt chu chựa dần mương dú phổng cuồng lắc cày, cuồng nặn mi thành phố lai Châu. Côn dần phổng xùng Lai Châu cọ mòng cong cánh tin chưa xắư ky đại hội cựt đảy lang đì cánh đảng chí mi pưng tặt tánh mắư, tạ pền bón pâng hẳư phổng pi nọng chựa nọi côn mả khày./.

 

Khắc Kiên-Huyền dịch

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC