Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 07-3-2024
Thứ sáu, 08:48, 08/03/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Cơưv shâuv hloz Hôx chiê cxiv tsa jêx jok vav mênhx, jông jav đuô

Zos cưk kriê ntơưr tâu chiê kriê ntơưr ntơưv thax tsav mênhx cxưx tsơưs nênhs Đầm Ròn, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng txis shông 1980, đhâu xar muôx 4 shông uô tiêr tâu jông côngz xưv zoz zux, shông 2018, zơưv Liêng Jrang Ha Tương, nhoz jok Đa Tế, xar Đạ M’rông so lâul thiêz tâu chiê uô Bí thư Chi bôv jêx jok. Uô kror hâux lưv yiêz no, zơưv Liêng Jrang Ha Tương tưz phuôx huiz tâu jông zos lênhx đảng viên, đros chor đảng viên txơưr hâur chi bôv tsik so tsưr tsix cơưv sêiz lax, kriz uô tâu truôx jông têx nghị quyết chuyên đề lok huôv tsar kinh têr, vênhx huôv, xar hôiv, gra siêz pêx xênhv luz nênhx sâuv cxuô kror. Zơưv Liêng Jrang Ha Tương phêiz kênh, chiê pêx xênhv hâur jok sir jos khưr uô nox, hlôngr yiêz đuô tsoz chos, gra siêz tsưr ziv uô nox, zơưv thiêz chor đảng viên hâur chi bôv puôr lênhx tsuv uô ntêx hlo hâur kriz uô. Tiv zix, tsuv phuôx huiz đảng viên li pưk  txux, sir jos cơưv shâuv thiêz uô lơưr zơưv hloz Hôx cêr uô nênhx jông txix ciês têx hâux lưv uô tsênhv tsênhz:

“Đảng viên tsuv zos chor nênhs uô ntêx hlo, tsuv zos nênhs uô uô ntêx, txix co thiêx paz trâu pox nhuôs hlôngr đuô siêz xar, njiê pov têx zuk uô tâu co. Xưk li ntu đhâu, pêz tso tơưv têx tsưr ziv uô lok six tsênhv tsênhz, li chos jâuz njuôz, tu zus kêiz ol, buô… chiê paz trâu kinh têr ziv chuôz zis. Txix têx kror tưz uô tâu, pêz tưz hêik kriê hâur tas nro pêx xênhv thiêz lơưr cux tưz uô trơưk, paz trâu kinh têr zuk chuôz zis, txo grêk tâu phênhv tưs nhiêx txiêx zuôr têx zav nox yênhx hnuz. Co cux zos kror mak cur pov tâu zos đảng viên thâuv cơưv shâuv mak tsuv cơưv shâuv txix ciês têx hâux lưv uô tsênhv tsênhz li co”.

Đhâu 5 shông uô Bí thư Chi bôv, zơưv Liêng Jrang Ha Tương tưz tsês chiê ntâu kror jông, shir phaz hâur yênhx lênhx canr bôv, đảng viên thiêz pox nhuôs sơưr đơưk siêz. Tsênhv tsênhz, tưz muôx zuôr xar 50 ziv chuôz zis mênhx cxưx tsơưs nênhs hâur jok hlôngr yiêz đuô thax tsav ar têz chos blêx iz chiv tsik jông chiê chos jâuz caz tu zus lưk caz, ntâu ziv chuôz zis chos nzir jâuz tâuv, huôv tsar tu zus tsiêx cxu chiê tưz tsik zos paz muôx tâu ciês zav nox ntơưv qơư mak tsênhv muôs trâu sâuv ciêz đrôngs thiêz. Txix co, pêx xênhv hâur jok luz nênhx jux juk tâu truôx tuk thiêz hlôngr yiêz đuô. Têx phongx cxưx yôngz cok, uô đaz uô kruô pôngz kaz cux tâu tso tsês, têx vênhx huôv mênhx cxưx jông tâu tuôr tsês chiê thiêz phuôx huiz. Cêr muk lok hâur jêx jok hur, jông, huv trâu têx luôs hâux lưv zos jêx jo vênhx huôv. Zơưv Liêng Hót Ha Phương, hêir nênhs K’ho nhoz jok Đa Tế, xar Đạ M’rông puz pâuz:

“Hâur jok Đa Tế muôx Bí thư chi bôv jok chox car mak cêr muk lok hur jông, tas nro cxuô kror hâux lưv hâur jok puôr lênhx tâu uô truôx jông tas hur si”.

Jok Đa Tế, xar Đạ M’rông, huyện Đam Rông muôx zuôr xar 220 ziv chuôz zis, zuôr xar 1.000 lênhx nênhs, phênhv ntâu zos mênhx cxưx tsơưs nênhs. Thâuv ntêx, tiv têx tsưr ziv uô nox pôngz kaz, phênhv ntâu zos chos cà phê thiêz blêx liêx, tu zus tsơưs thiêz tso yar… viv li luz nênhx tsênhv yuôr ntâu txov nhêv, chor ziv chuôz zis pluôs tsav muôx iz đraz ntâu, tâu txo grêk txos yuôr tsơưs đuô 20%.

Lơưr zơưv Nguyễn Hoàng Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban xar Đạ M’rông, zơưv Liêng Jrang Ha Tương zos iz lênhx nênhs muôx suôz bê thiêz zos iz lênhx đảng viên uô ntêx hlo. Đros uô Bí thư Chi bôv jok, zơưv tưz sir jos gôngr côngv trâu côngz xưv cxiv tsa đảng, cxiv tsa chinhr quyền, hêik pêx xênhv sir jos huôv tsar kinh têr-xar hôiv, txo grêk yêiz pluôs truôx đrênhk thiêz côngv têk cxiv tsa jêx jok yiêz, zos lênhx nênhs trâu chor đảng viên hluôk cơưv shâuv thiêz uô trơưk:

“Đa Tế nhiv no zos luz jok muôx ntâu kror jông. Thiêz hâur tsêr vênhx huôv jêx jok cux tưz cxiv tsa chi bôv, ban sêiz car jêx jok, chor đoanx thêv li têx hâux lưv uô, chiê yênhx hli, yênhx quý muôx ntâuk gri tsênhv tsênhz cov sơưr đơưk sir jos uô đuô. Tsuv hêik tiêk, đros zos Bí thư chi bôv jêx jok, zơưv Liêng Jrang Ha Tương tưz uô tâu ntâu kror jông, tâu Đảng ủy, Ủy ban xar muôz ntâu ntơưr kruôk, thiêz vav tiêk ntu zuôr txos zơưv Tương tror sir jos phuôx huiz tex uô tâu no chiê paz trâu Chi bôv Đa Tế ziv hnuz ziv huôv tsar. Zos yênhx iz Chi bôv uô tâu jông nhoz xar Đạ M’rông, thiêz muôx ntâu xar txơưr đuô cơưv shâuv thiêz uô trơưk”.

Chênhr têx sir jos, uô ntêx hlo hâur chor phongz yaox zos thax tsav qơư phuôx tôngv, uô ntêx hlo chiê chor đảng viên hluôk thiêz pêx xênhv sâuv thax tsav cơưv shâuv thiez uô trơưk, đảng viên Liêng Jrang Ha Tương, Bí thư Chi bôv jok Đa Tế zos yênhx lênhx nênhs uô tâu hâux lưv jông hâur jêx jok, tâu huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng khơưk muôz lok six ntâu ntơưr kruôk./.

TTTN-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC