Nênhs gruôs uô hâux lưv jông hnuz 21-9-2023
Thứ năm, 15:09, 21/09/2023 VOVTB VOVTB
Nênhs gruôs uô hâux lưv jông hnuz 21-9-2023

Lênhx pox niêv mênhx cxưx Nùng sir jos uô bluôx nux ntơưv zuk qơưk nhoz

              Niêv tix Đàm Thị Hoài luz tsêr oz yôngx nhoz ciês ntơưv ntus cêr yuôv txos thax tsav qơư ciêz zâu xar Tràng Phái, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Zos iz lênhx gruôs thiêz sir jos, co zos têx kror zôngx ziv njiê pov tâu nhoz lênhx pox niêv mênhx cxưx Nùng no.

            Shông 1993, niêv tix Hoài zuôr txir thiêz phêiz chuôz. Thâuv co, oz niêv txir luz nênhx tsuôk khov trâu muôs têx hax huv zâu. Xar uô chak cov hla đhâu yêiz pluôs, niêv tix Hoài oz niêv txir cuêz tênhv yưv pênhr trâu tsưr ziv uô kinh têr, sir jos chos kôngz lôngk thiêz tu zus tsiêx cxu. Khov trâu têx muôx nhoz thax tsav qơư Văn Quan zos muôx thax tsav tsoz hồi, oz niêv txir tưz yưv pênhr chiê uô qơư kra chor txir puôx câuv… cê uô cê cơưv shâuv tsưr ziv huôv tsar uô, niêv tix chuôz zis kror qơư kra no kra tâu muôx 1 tấn txir puôx câuv kruôr iz hnuz, tax tâu tsơưr lươngv chiê muôs trâu têx têz qơưk Trung Quốc, Nhật Bản… Nhiv no niêv tix chuôz zis li phênhv sâu yênhx shông tâu muôx 700 triệu đêiv ntâu, paz muôx hâux lưv uô tsik so trâu xar muôx 10 lox tôngv ntơưv qơư đros phênhv sâu txix 6 triệu txos 9 triệu đêiv iz lênhx nênhs iz hli. Niêv tix Đàm Thị Hoài hêik: “Cur uô txos tưs xav txos co. Iz lênhx xưz mak cux uô tsik tas têx hâux lưv li, uô ntâu kror viv li cux paz trâu sơưr đơưk nhoz iz ndis muôx nzir hâux lưv uô, têx thâuv lơưr muk uô jos, muk zok nriêr hâux lưv uô, cux hêik cov lơưr lok uô ntơưv no paz trâu zuk. Zov chênhr zos tsuv sir jos, tsik cxoz cxơưx đaz tsi hlo thiêz tsuv truôx siêz uô têx hâux lưv co xưz”.

           Đros co, niêv tix Hoài tsênhv tâu bâux uô Bí thư Chi bộ, Tsar jok Phai Làng, xar Tràng Phái txix ntâu shông lok no. Thâuv tưs shênhx niêv tix Hoài puôr lênhx sir jos hêik kriê, piêr pâuz kriê têx tsưr ziv uô nox, sir zôngv khoa học kỹ thuật yiêz lok uô nox, paz muôx nzir hâux lưv uô, muôx nzir phênhv sâu trâu lox tôngv nhoz têx jêx jok, xar. Shông 2016, niêv tix tưz muôz 640 ntâu thiêr ar chiê cxiv tsa vax tsêr trâu Tsêr cơưv ntơưr Cxênhx iz thiêz Cxênhx oz xar Tràng Phái… Lênhx pox niêv no tsênhv tâu chôngz lênhx nênhs pâuz txos zos iz lênhx nênhs siêz jông, sir jos paz thâuv pov muôx nênhs njiz cêr txov. Niêv tix Triệu Thị Vân, nhoz xar Tràng Phái hêik: “Hâur luz nênhx, niêv lâul Hoài zos iz lênhx nênhs gruôs thiêz sir jos, uô tas nro hâux lưv têz qơưk, hâux lưv hâur chuôz zis. Uô tsar jok mak  zos nênhs uô ntêx hlo, sir jos paz trâu sơưr đơưk, zos pox nhuôs njiz cer txov kror tưs mak paz ciês kror co, tâu chôngz lênhx nênhs ntâuk gri siêz. Niêv lâul Hoài chor tsưr ziv uô nox tưz paz trâu chôngz lênhx nênhs hâur jok muôx hâux lưv uô, phênhv sâu truôx. Cur thiêz chor vir ndâuk sơưr đơưk cux sir jos, cơưv shâuv uô lơưr niêv lâul Hoài chiê huôv tsar kinh têr, sir jos cov hlôngr yiêz đuô luz nênhx”.

             Niêv tix Đàm Thị Hoài ziv chuôz zis cux uô jông lơưr Đảng, Têz qơưk têx cêr chêi, sir jos đros uô cxuô luôs hâux lưv zos Hôiv Nôngx mênhx cxuô cấp thiêz thax tsav qơư tso tơưv. Nhiv kruôr no, niêv tix Đàm Thị Hoài hmôngr jông tâu kruôk zos iz hâur 10 lênhx nênhs uô tâu hâux lưv jông nhoz tỉnh Lạng Sơn.

             Gruôs, sir jos, car xar, car uô thiêz sir jos uô bluô nux tưz paz trâu lênhx pox niêv mênhx cxưx Nùng Đàm Thị Hoài uô tâu xưk li nhiv no. Niêv tix Hoài li tsưr ziv uô kinh têr tsênhv paz txo grêk yêiz pluôs thiêz  paz trâu hâux lưv cxiv tsa jêx jok yiêz ntơưv thax tsav qơư. Lênhx pox niêv mênhx cxưx Nùng li têx sir jos, hâux lưv uô jông no zos kror paz trâu chor ziv chuôz zis pluôs txov nhêv tsôngv box mênhx cxưx tsơưs nênhs sir jos cơưv shâuv, uô trơưk chiê hlôngr yiêz đuô luz nênhx./.

Duy Thái-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC