Nênhs gruôs uô tâu hâux lưv jông hnuz 27-10-2022
Thứ năm, 11:13, 27/10/2022 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Niêv tix Lò Lở Mẩy sir jos chiê hla đhâu cêr pluôs

Xênhz zus thiêz hloz lox ciês ntơưv thax tsav qơư pluôs jok Chu Cang Hồ no, niêv tix Lò Lở Mẩy tsik so xar tiêk: Uô chak zuk chuôz zis thiêz ntâu chuôz zis hâur jok muôx ntâu ar têz taz sik cux fênhx six pluôs? Uô li chak chiê nriêr tâu tsưr ziv huôv tsar uô kinh têr, txo grêk cêr yêiz pluôs? Muk ndis shuôk, nriêr pâuz txix ntâu kror qơư, sêiz đhâu ntâuz ntơưr, pov chir, shông 2018, niêv tix Lò Lở Mẩy hêik trâu phongx Kôngz nuv huyện Bát Xát – Lào Cai paz lok txux chi chos, tsoz phưz điz cuô thiêz niêv tix tưz kir txêik nzir pênhr nhiêx chiê kriz đar thax tsav chos. Jênhv pâuz tâu iz kror tsênhv tsênhz zos txix thâuv ntêx lok no pox nhuôs tsuôk zos uô zâu thiêz tsik uô cê uô trâu zuk tsik muôx chênhz zênhv, kỹ thuật chos, tsoz phưz cux xưk li sâu zuôr muôs têx hax huv, niêv tix tưz hêik iz chor nênhs uô nox muôx siêz xar iz zav, zos 8 lênhx pox niêv hâur jok chos, tsoz phưz iz héc ta ntâu điz cuô nhoz jok Láo Vàng Chải, sâu tâu muôx 15 tấn điz cuô hâur chiv xuz thơưx, paz muôx tâu phênhv sâu 100 triệu đêiv ntâu. Niêv tix Mẩy hêik:“Uô tâu li no zos zuk li têx sir jos. Txix piz uô thâuv tsênhv txov nhêv, muôx tsik txâuk cxuô kror, viv li zuk chiv chir hêik cov zuk sir jos xưz, cur tưz hêik iz cxiê lênhx pox niêv hâur jok, xar sik đros cxaz chuôz chos điz cuô. Thâuv uô lơưr hôiv, paz nênhs mak uô hâux lưv tâu jông đuô, thâuv muôx doanh nghiệp xar sâu zuôr ntâu mak pêz tsưr ziv uô lơưr paz nênhs li no zuôr tax tâu jông đuô”.

Niêv tix Chảo Pết Hang, iz lênhx nênhs hâur niêv tix Mẩy chor paz nênhs uô nox shir phaz puz pâuz: Thâuv cxaz chuôz uô paz nênhs li no, sơưr đơưk tsik thav zuôr yưv pênhr tuk đaz tsi hlo mak tsuôk zos gôngr côngv đas jos. Txos thâuv sâu, iz lênhx pox niêv cux muôx tâu phênhv sâu 500 cxênhz đêiv iz lênhx nênhs iz hnuz:“Thâuv ntêx no mak txov nhêv hênhr, ntâu shông nriêr tsik tâu trâu zuk kror tsưr ziv uô nox tưs truôx jông hlo. Nhiv no muôx niêv hloz Mẩy xar tâu tsưr ziv uô nox jông li no paz trâu sơưr đơưk mak lênhx tưs cux lok six shir phaz đros cxaz chuôz. Chiv điz nhiv kruôr đhâu, phênhv sâu tâu siêz đuô oz jiês chor shông uô ntêx. Pov uô tâu nox pêz cux shir phaz hênhr, pêz zuôr sir jos sik côngv, sik paz chiê sik đros huôv tsar”.

Nhiv no, điz tâu niêv tix Lò Lở Mẩy li paz nênhs chos tưz tâu lo ntơưr chiv, nriêr pâuz qơư chos zos điz hur. Viv li tưz muôx chôngz lênhx nênhs uô lax luôv tuôx ti gâuk ntơưv vax chiê zuôr, iz jiês mak muôs muôx 4-5 tấn điz hur, đros gri muôs txix 6.000-7.000 đêiv iz cir.

Lơưr zơưv Chảo Hùng Phẩy, Chủ tịch Ủy ban xar Tòng Sành, huyện Bát Xát: Niê tix Lò Lở Mẩy li kror uô tâu jông tiv zix thâuv uô tsưr ziv chos điz hur thiêz sik côngv paz nênhs chiê chos zos chor pox niêv muôx luz nênhx txov nhêv tâu sik thav thiêz cơưv shâuv lok têx chênhz zênhv uô nox, tso tsês tâu têx cor cav uô nox zâu, tsik uô cê thiêz sir jos chiê hla đhâu tâu cêr pluôs truôx đrênhk. Đros zuk li têx gôngr côngv, niêv tix tưz tâu Thủ tướng Chinhr phuv khơưk muôz ntơưr kruôk trâu nôngx mênhx txơưx uô nox kinh doanh hênhr ntu 2015-2019:“Niêv tix Lò Lở Mẩy li tsưr ziv uô nox no mak pêz ntâuk gri lok six siêz. Đros tsưr ziv uô no niêv tix Mẩy tưz yax kriê chôngz lênhx pox niêv đros chos điz cuô chiê huôv tsar kinh têr ntơưv xar. Zuôr txos no pêz zuôr đros kruôz kriê kỹ thuật tsoz phưz, đuô li zuôr hêik kriê chiê pox nhuôs chos siv chor zav zuz nôngz jông tiv zix, chos li chak cov muôx tâu têx điz tax ploz tsênhv”.

Đrâuv chos huv zos li tsưr ziv, taz por zos điz hur, điz ngaz tuk, niêv tix Lò Lở Mẩy thiêz chos paz nênhs uô nox tsênhv sir jos zaz zâuv nzir chor pox niêv, pox nhuôs côngv ar, đas jos kriz đar thax tsav chos điz cuô, ndar txos trâu txâuk cxuô kror chiê yênhx lix Hợp tác xã. Lơưr niêv tix Lò Lở Mẩy li siêz xar: No zos kror chiê pox nhuôs hâur jok, hâur xar, tiv zix zos chor pox niêv uô bluô nux ciês sâuv zuk thax tsav qơư nhoz./.

                                                                        (Chẻo Thu-Lik Thox cxêik nhênhv)

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC