Nênhs jông hâux lưv jông hnuz 15-12-2022
Thứ năm, 13:55, 15/12/2022 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Lênhx nênhs xar tơưv uô cxuô zav paz trâu pêx xênhv nhoz tox siêz

Muôx 89 shông-zos hnuz nhôngs mak cxuô lênhx nênhs tưz zênhx puôr lênhx nhoz so trâu zar lâul lơưv, sik zơưv Vũ Hữu Lê cux tsênhv yênhz hnuz, yênhx six hơưv sir jos uô têx zav mêir, chuôz zênhx zuk xar tơưv tâu chiê phưx vưv trâu pox nhuôs hâur uô nox, uô kôngz jôngr nuv… Zơưv Lê thâuv ntêx no zos Giám đốc Công ty cơ khí tỉnh Yên Bái, txos shông 1990 tâu têz qơưk chiê so lâul.

Đros siêz xar tiêk tsênhv muôx đas jos mak tsênhv zuôr sir jos uô lox tôngv chiê huôv tsar kinh têr chuôz zis thiêz paz trâu xar hôiv, đhâu iz ntu sir jos uô ntâu kror hâux lưv thiêz nhênhz chơưv, tsês chiê nhiêx txiêx, shông 1997, zơưv Lê Cuêz tênhv yênhx lix Công ty TNHH Cơ khí thiêz cxiv tsa lôngx đhok Hồng Hà, uô têx zav mêir phưx vưv hâux lưv uô kôngz jôngr nuv: “Cur piz txix lênhx pêx xênhv viv li pâuz tâu tsênhz txos pêx xênhv têx cêr khưr. Viv li thâuv uô muôs trâu uô kôngz nuv, pêx xênhv thiêz jêx jok mak cur uô lơưr tsưr ziv: gri muôs kik, khor truôx jông, zôngx ziv sir zôngv, zôngx ziv kho, thôngx cxix muôx têx paz thiêz co zos chiê pox nhuôs max mav thêv jux juk viv pox nhuôs tsik muôx nhiêx, tsênhv txov nhêv lok ntâu kror”.

20 ntâu shông đhâu, yênhx puô zav mêir phưx vưv trâu uô kôngz jôngr nuv tưz tâu zơưv Lê thiêz chor nênhs đros uô hâux lưv kriz uô, tâu Cục Sở hữu trí tuệ, Bôv Khoa học-Công nghệ cungz qênhx uô, li: mêir uô yuôx zêx, mêir uô cuô car zâux cuêv fix, mêir uô cuz thaz kruôr, kror kra kôngz nuv… tưz tsik zos tâu pêx xênhv hâur thiêz đrâuv tỉnh Yên Bái zuôr ntâu tiv gri muôs kik, khor jông, zôngx ziv sir zôngv, zôngx ziv kho, cxuô zav mêir zơưv Lê uô tâu co tsênhv tâu muôs muk trâu saz têz qơưk Lào. Đros chor nênhs njiz cêr txov lok nhiêx txiêx, zơưv Lê tsênhv muôs lơưr tsưr ziv chiê pêx xênhv thêv jux juk thiêz tsik zuôr nhiêx liv.

Hâur oz shông muôx caz moz Covid-19 phiv liv, ntâu công ty, qơư uô tsuv cơưv kror trôngx taz sik đros zuk suôz bê, zơưv Vũ Hữu Lê luz công ty cux uô tsik tas têx hâux lưv hlo; taz por muôx hâux lưv uô trâu zuôr xar 30 canr bôv, công nhân viên đros phênhv sâu txix 7-10 triệu đêiv iz lênhx nênhs iz hli. Tix lâus Bùi Quang Biên, công nhân công ty puz pâuz: “Zơưv Lê lok six sir jos, hêik thiêz paz trâu sơưr đơưk chiê sơưr đơưk sir jos khưr uô nox chiê paz thơưz huôv tsar thiêz kruôz kriê sơưr đơưk uô hâux lưv cov txos qơư chiê uô chak cov uô tâu têx hâux lưv siêz tiv zix”.

Txix zuk li têx gôngr côngv, zơưv Vũ Hữu Lê tưz tâu Trung ương khơưk muôz ntâuz ntơưr kruôk, khơưk kruôk lok xar tơưv khoa học công nghệ; ntâu shông zơưv tax tâu giải iz Giải khơưk kruôk Khoa học xar tơưv zos tỉnh Yên Bái tsưr tsix. Shông 2021, công ty TNHH Cơ khí thiêz lôngx đhok Hồng Hà tưz txêik tâu qix sik tưr trâu taz viv uô tâu hâux phongz yaox uô tâu hâux lưv jông hâur zos Chinhr phuv khơưk kruôk; zơưv Vũ Hữu Lê tâu Chủ tịch têz qơưk khơưk muôz Huân chương Lox tôngv hov 2. Hêik lok zơưv Vũ Hữu Lê, zơưv Võ Thiện Cảm, Phưv Bí thư Đảng ủy phường Nam Cường, thành phố Yên Bái puz pâuz: “Zơưv Vũ Hữu Lê zos iz lênhx nênhs lâul lok six sir jos khưr uô nox. Zơưv chor hax huv tưz tâu cxuô cấp, cxuô nganhx ntâuk gri siêz. Đros sir jos uô lox tôngv, cơưv shâuv thiêz uô lơưr zơưv hloz Hôx li cêr uô nênhx jông, zơưv zos lênhx nênhs uô ntêx hlo hâur Đảng bôv, chinhr quyền thiêz pêx xênhv ntơưv thax tsav qơư”.

Zơưv Vũ Hữu Lê phêiz kênh, tsênhv yuôr đas jos mak zơưv tsênhv zuôr sir jos uô, tror nriêr pâuz, xar tơưv uô têx zav mêir chiê paz trâu pêx xênhv hâur uô nox thiêz gra siêz phênhv sâu; paz trâu kinh têr ntơưv thax tsav qơư huôv tsar./.                           

(Đinh Tuấn-Lik Thox cxêik nhênhv)

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC