Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 24-8-2023
Thứ năm, 11:19, 24/08/2023 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Qơư chi cax lok “Chuôz xênhv sêiz car” ntơưv Lạng Sơn

Nhoz xar Hữu Kiên, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, chuôz xênhv Nguyễn Văn muôx 40 ziv chuôz zis đros muôx 100 ntâu lênhx nênhs. No zos iz hâur chor chuôz xênhv tsik so sir jos cxaz chuôz côngz xưv tuôr truôx ngaz tuk jêx jok; muôx têx chêi hâur jêx jok sir jos yax kriê cêr chêi têz qơưk, hêik chor nênhs hâur chuôz xênhv uô truôx jông lơưr Đảng, Têz qơưk têx cêr chêi… đros tsưr ziv “Chuôz xênhv chiv chir sêiz car”. Zơưv Nguyễn Văn Vít, nênhs sơưr thơưx chuôz xênhv Nguyễn Văn hêik tiêk: Tsưr ziv no paz tuôr tsês chiê, phuôx huiz tsiv gri cxôngx nzor jông nhoz chuôz zis nênhs Việt. Thiêz kror zov chênhr tiv zix zos tso tsês têx phongx cxưx pôngz kaz, kriz uô luz nênhx vênhx huôv jông: “Thâuv kriz uô “Chuôz xênhv chiv chir sêiz car” mak sik côngv siêz nhoz cxuô lênhx nênhs hâur chuôz xênhv tâu uô jông đuô. Zos hâur jok, hâur chuôz xênhv muôx hâux lưv đaz tsi mak nênhs sơưr thơưx chuôz xênhv zuôr zos nênhs đơưk tu uô ntêx, zuôr hu chor chuôz zis muôx ndâux luk co tuôx chiê hêik, đơưk tu cov suôv câuv ciês, tsik thav muôx chinhr quyền tuôx paz đơưk tu. Iz zav li shông 2021 muôx oz ziv chuôz zis siz txênhz hâur đêx. Chuôz xênhv hu tas nro sơưr đơưk thiêz chor nênhs hnuz nhôngs siêz tuôx sêiz shuôk, hêik kriê tos tưs uô zuôv, tos tưs uô zos mak cux paz đơưk tu tâu kror hâux lưv no trâu cxuô tos”.

Uô truôx jông tsưr ziv “Chuôz xênhv chiv chir sêiz car” cux paz muôx hlôngr yiêz jông lok canr bôv thiêz pêx xênhv li jênhv pâuz, huôx tôngv hâur côngz xưv tuôr truôx ngaz tuk ntơưv thax tsav; đhâu co paz taz por ngaz tuk xar hôiv, tuôr truôx ngaz tuk lok chinhr triv; phưx vưv huôv tsar kinh têr xar hôiv ntơưv thax tsav qơư. Zơưv Nguyễn Văn Tin, Chủ tịch Ủy ban xar Hữu Kiên, huyện Chi Lăng hêik: “Chuôz xênhv no lok sik chuôz xênhv txơưr puôr lênhx siz hêik cov sik thôngx siêz, sik đros uô nênhx nhoz thiêz uô nox, paz trâu hâux lưv por vêv ngaz tuk Têz qơưk sâuv thax tsav lok six jông, pêz ntâuk gri lok six siêz tsưr ziv no. Thâuv ntêx ntơưv xar cux muôx yưv ntâu txuz hâux lưv xưk li sik txênhz ar têz, tuz saz tuz nhiês… taz sik thâuv chuôz xênhv chiv chir sêiz car tâu kriz uô huv zos lơưr cui tênhv tso tơưv tưz paz uô tâu jông hâux lưv taz por ngaz tuk hâur jêx jok, txo grêk têx phiv liv trâu Công an chính quy”.

Tsưr ziv “Chuôz xênhv chiv chir sêiz car”  nhoz xar Hữu Kiên hêik taz thiêz huyện Chi Lăng hêik cxuô tưz paz uô tâu tas nro pêx xênhv tuôr truôx ngaz tuk thiêz sik côngv siêz hâur côngv thôngx qơư pêx xênhv nhoz; cxiv tsa, tuôr tsês chiê têx kror jông hâur chuôz xênhv, taz por truôx tuk hâur yênhx jêx jok. Trung tá Nguyễn Ngọc Toản, Phưv Trưởng Công an huyện Chi Lăng ntâuk gri: “Tsưr ziv “Chuôz xênhv chiv chir sêiz car” nhoz Chi Lăng tưz paz yax kriê piêr pâuz cêr chêi têz qơưk, pêx xênhv sơưr đơưk sir jos cxaz chuôz phongz yaox. Đhâu co tưz muôx ntâu xor mông jông paz trâu lưx lươngv công an, paz uô tâu truôx jông ngaz tuk. Chor nênhs fêv, txiêz nanv tâu txo grêk tsơưs, paz trâu huôv tsar kinh têr-xar hôiv ntơưv thax tsav qơư, tâu cấp ủy, chinhr quyền ntơưv thax tsav qơư thiêz pêx xênhv sơưr đơưk ntâuk gri siêz”.

Muôx Công an cxuô cấp thiêz chinhr quyền thax tsav qơư li têx sir jos hâur côngz xưv yax kriê đros muôx chor chuôz xênhv thôngx ziv đros sir jos uô, tsưr ziv “Chuôz xênhv chiv chir sêiz car” tsênhv tror tâu sir jos kriz uô. Tsưr ziv no tưz tsik zos paz tuôr truôx tâu ngaz tuk trâu têx jêx jok mak tsênhv paz lok six lok trâu côngz xưv huôv tsar kinh têr-xar hôiv ntơưv cxuô thax tsav qơư nhoz Lạng Sơn./.

TTĐB-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC