Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 27-01-2023 (6 tết)
Thứ sáu, 14:43, 27/01/2023 VOVTB VOVTB
Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 27-01-2023 (6 tết)

Lênhx nênhs xar tơưv uô cxuô zav paz trâu pêx xênhv nhoz tox siêz

Đọc trên nền nhac….

Yênhx shông, pêx xênhv thiêz doanh nghiệp nhoz tỉnh Yên uô ntâu tâu zav kôngz nuv, iz zav li kok ntông, kok tsơưz, cuêv fix, yuôx zêx, txir tuôz ziz… đros thax tsav muôx yênh châuv cxênhz héc ta iz zav. Uô li chak chiê huôv tsar tâu truôx đrênhk thiêz gra siêz tsiv gri trâu chor kôngz nuv cux zos yênhx lênhx nênhs thiêz doanh nghiệp nhoz ntơưv no li xar njôngr. Cux pâuz sir jos hlôngr yiêz công nghệ đhâu sâu tâu; muôz mêir uô cov jông zos kror tsưr ziv uô muk ntêr thiêz truôx jông đuô. Taz sik, kror phiv liv zos chor zav mêir uô kôngz nuv txix thâuv ntêx txos nhiv no phênhv ntâu tsuv zuôr txix Trung Quốc lok, lok sik zuôr ntơưv iz cxiê tỉnh thành qơư kik đros gri thâux xa thiêz gri muôs siêz, txix oz pêz puô triệu txos tiv đêiv, iz phênhv nhiêx tsik tsơưs đros thiêz pêx xênhv nhoz tox siêz.

Zơưv Tăng Kế Tôn nhoz jok Ngòi Đông, Xar Giới Phiên, thành phố yên bái puz pâuz: txix thâuv muôx chor zav mêir uô kôngz nuv zos zơưv Vũ Hữu Lê uô mak cxuô kror phiv liv tưz tâu txo grêk tsơưs ntâu. Zơưv chuôz zis đhâu iz ntu sir zôngv siv iz cxiêz av mêir uô cuz thaz kruôr muôx hâur thiêz đrâuv tỉnh, tưz cuêz tênhv zuôr tas nro zơưv Vũ Hữu Lê chor mêir uô cuz thaz kruôr no trâu hâur zuk chuôz zis qơư uô: “Pêz zuôr zơưv Lê chor mêir mak xưk li nhiêx txiêx thâux xa tsik tsuv thêv, nênhs uô paz tas lơưv. Zos tiêk zuôr ntơưv Hà Tây kuz mak siêz đuô ntơưv no txix 5 txos 10 triệu, ciês ntơưv Hà Tây xưz tsik  tau hêik txos Trung Quốc. Sơưr đơưk nhoz ntơưv no mak muôx txos chuôz châuv ntâu phênhv puô zos zuôr zơưv Lê chor mêir, cxuô kror li kho đuô cux tâu uô sêiz thiêz zôngx ziv đuô”.

Muôx 89 shông-zos hnuz nhôngs mak cxuô lênhx nênhs tưz zênhx puôr lênhx nhoz so trâu zar lâul lơưv, sik zơưv Vũ Hữu Lê cux tsênhv yênhz hnuz, yênhx six hơưv sir jos uô têx zav mêir, chuôz zênhx zuk xar tơưv tâu chiê phưx vưv trâu pox nhuôs hâur uô nox, uô kôngz jôngr nuv… Zơưv Lê thâuv ntêx no zos Giám đốc Công ty cơ khí tỉnh Yên Bái, txos shông 1990 tâu têz qơưk chiê so lâul. Đhâu iz ntu sir jos uô ntâu kror hâux lưv thiêz nhênhz chơưv, tsês chiê nhiêx txiêx, shông 1997, zơưv Lê Cuêz tênhv yênhx lix Công ty TNHH Cơ khí thiêz cxiv tsa lôngx đhok Hồng Hà, uô têx zav mêir phưx vưv hâux lưv uô kôngz jôngr nuv. Zơưv Vũ Hữu Lê puz pâuz: “Cur piz txix lênhx pêx xênhv viv li pâuz tâu tsênhz txos pêx xênhv têx cêr khưr. Viv li thâuv uô muôs trâu uô kôngz nuv, pêx xênhv thiêz jêx jok mak cur uô lơưr tsưr ziv: gri muôs kik, khor truôx jông, zôngx ziv sir zôngv, zôngx ziv kho, thôngx cxix muôx têx paz thiêz co zos chiê pox nhuôs max mav thêv jux juk viv pox nhuôs tsik muôx nhiêx, tsênhv txov nhêv lok ntâu kror”.

20 ntâu shông đhâu, yênhx puô zav mêir phưx vưv trâu uô kôngz jôngr nuv tưz tâu zơưv Lê thiêz chor nênhs đros uô hâux lưv kriz uô, tâu Cục Sở hữu trí tuệ, Bôv Khoa học-Công nghệ cungz qênhx uô, li: mêir uô yuôx zêx, mêir uô cuô car zâux cuêv fix, mêir uô cuz thaz kruôr, kror kra kôngz nuv…

Txix zuk li têx gôngr côngv, zơưv Vũ Hữu Lê tưz tâu Trung ương khơưk muôz ntâuz ntơưr kruôk, khơưk kruôk lok xar tơưv khoa học công nghệ; ntâu shông zơưv tax tâu giải iz Giải khơưk kruôk Khoa học xar tơưv zos tỉnh Yên Bái tsưr tsix. Shông 2021, công ty TNHH Cơ khí thiêz lôngx đhok Hồng Hà tưz txêik tâu qix sik tưr trâu taz viv uô tâu hâux phongz yaox uô tâu hâux lưv jông hâur zos Chinhr phuv khơưk kruôk; zơưv Vũ Hữu Lê tâu Chủ tịch têz qơưk khơưk muôz Huân chương Lox tôngv hov 2. Hêik lok zơưv Vũ Hữu Lê, zơưv Võ Thiện Cảm, Phưv Bí thư Đảng ủy phường Nam Cường, thành phố Yên Bái puz pâuz: “Zơưv Vũ Hữu Lê zos iz lênhx nênhs lâul lok six sir jos khưr uô nox. Zơưv chor hax huv tưz tâu cxuô cấp, cxuô nganhx ntâuk gri siêz. Đros sir jos uô lox tôngv, cơưv shâuv thiêz uô lơưr zơưv hloz Hôx li cêr uô nênhx jông, zơưv zos lênhx nênhs uô ntêx hlo hâur Đảng bôv, chinhr quyền thiêz pêx xênhv ntơưv thax tsav qơư”.

Zơưv Vũ Hữu Lê phêiz kênh, tsênhv yuôr đas jos mak zơưv tsênhv zuôr sir jos uô, tror nriêr pâuz, xar tơưv uô têx zav mêir chiê paz trâu pêx xênhv hâur uô nox thiêz gra siêz phênhv sâu; paz trâu kinh têr ntơưv thax tsav qơư huôv tsar./.                          

(Đinh Tuấn-Lik Thox cxêik nhênhv)

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC