Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 29.9.2022
Thứ năm, 11:16, 29/09/2022

Lênhx nênhs xuz thơưx ciês chox nta đuô Olympia lok tox siêz Sơn La

 

 

Hâur jiês thik quý 3 Olympia, nhuôs Bùi Anh Đức, shux xênhz Tsêr cơưv cxênhx pêz Chuyên Sơn La tưz tax tâu giải iz, đros thik tâu muôx 185 điểm, tâu muk thik tưr chung kết shông 2022. Tưz tsik zos paz muôx cêr shir phaz trâu chuôz zis, tsêr cơưv ntơưr, mak tsênhv zos tỉnh Sơn La li kror tso siêz, thâuv Đức zos lênhx nênhs xuz thơưx ciês paz chox nta đuôz tsaz yênhx chung kết Olympia lok trâu ntơưv tỉnh Sơn La. Phêiz kênh lok kror tax tâu giải hâur jiês thik quý 3, Bùi Anh Đức hêik: “Cur pov lok six shir phaz thiêz tso siêz thâuv tax tâu giải hâur jiês thik quý  thiêz chox nta đuôz lok trâu ntơưv zuk tỉnh. Cxaz chuôz jiês thik tưr, cur zênhx chiê trâu zuk luz siêz truôx bo. Cur tsik so thik tưr têx kror zuk zuôr thik tưr tâu siêz xưz. Hok têx kror tsênhv yuôr mak cur cux sir jos uô cov tax tâu điểm siêz tiv zix”.

11 shông cơưv ntơưr, Anh Đức tsik so zos lênhx shux xênhz cơưv ntơưr txơưx. Đức tax tâu 2 huy chương tôngx, 1 huy chương nhiêx, 1 huy chương cuz cấp têz qơưk chor jiês thik Toán, luk Anh đhâu mạng; Giải iz cấp tỉnh thiêz giải pêz shux xênhz cơưv txơưx môn luk Anh cấp têz qơưk shông 2021-2022… Cưk kriê ntơưr Hoàng Thị Hằng Nga, cưk kriê ntơưr tsêr cơưv cxênhx pêz chuyên Sơn La-iz hâur chor nênhs đros đrêiv thiêz paz trâu Anh Đức hâur cơưv ntơưr cux xưk li hâur jiês thik tưr no, phêiz kênh: “Anh Đức zos iz lênhx shux xênhz ciêz, sir jos thiêz gruôs cơưv ntơưr. Đức lok six nhiêv chor nênhs uô ntêx thik tưr tâu Olympia viv li tsik so xar njôngr zuk tâu thik thiêz paz chox tâu nta đuôz thik tưr no lok trâu Sơn La”.

Cux lơưr cưk kriê ntơưr Hằng Nga, tsơưs lênhx nênhs thiêx pâuz tiêk, đros Anh Đức li têx tax tâu co zos iz lênhx shux xênhz hâur chuôz zis muôx luz nênhx txov nhêv li têx sir jos, thâuv mak tas nro niêv thiêz txir puôr lênhx trâus muôx têx zav moz hnhar. Shông 2013, Bùi Anh Đức txir zos zơưv Bùi Thế Hanh pov zuk trâus moz trâuv, kror moz ziv hnuz ziv hnhar. Nhiv no, zơưv Hanh tsênhv nhoz khoz moz hâur tsêr kho moz thiêz tsuv hlêik iz luz trâuv por tsês, luz tsênhv yuôr cux zuôr tsuv tâu hlêik por tsêr tiv kror moz tưz lok six hnhar lơưv. Đức niêv zos pos Trần Thị Hà Giang, trâus moz trưx phax tế bào thiêz tưz tsuv fêik kho đhâu oz jiês chiê muôx tâu đas jos li no. Nhiv no, Bùi Anh Đức tsênhv uô nênhx nhoz ntơưv niêv têik zơưv txir luz tsêr nhoz tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La).

Pos Trần Thị Hà Giang, Anh Đức niêv hêik pâuz: 17 shông siz zuôr thiêz uô nênhx nhoz uô cê, mak iz đraz ntâu luz nênhx oz niêv txir tsuv uô nênhx đros moz gênhs. Taz sik, kror cêr shir phaz thiêz cxuô kror paz trâu oz niêv txir sir jos hâur luz nênhx zos têx tuz nhuôs ciêz thiêz sir jos cơưv ntơưr. Nhiv no, Bùi Anh Đức tsênhv tsêx trung cơưv shâuv, bax jông tiv zix chiê cxaz chuôz trâu jiês thik chung kết Olympia jiês tiv 22. No cux zos kror chiê paz trâu Đức uô lơưr zuk siêz xar, tiv zix zos yênhx lênhx nênhs paz tâu trâu chuôz zis thiêz uô trâu chuôz zis tso siêz thiêz shir phaz. Anh Đức hêik: “Jê lok no cur chuôz zis tưz njiz trâus têx phiv liv. Cur xar mak uô ntêx cur tsuv sir jos cơưv cov jông, tax tâu ntâu kror jông chiê zos yênhx qơư trâu niêv txir khov vav thiêz tso siêz. Cur zuôr tsêx trung thik tưr, zuôr sir jos tiv zix thâuv txos trâu jiês thik”.

Tsuôk yuôr oz pêz hnuz lơưv xưz, tsaz yênhx chung kết jiês thik tưr Olympia jiês tiv 22 zuôr tâu tsưr tsix. Ủy ban tỉnh Sơn La tsênhv sir jos sik côngv bax cxuô kror tsưr tsix điểm cầu nhoz tỉnh ntơưv Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La. Đrâuv têx tsênhv njiêz tso nta đuôz,  nta suôz thôngz tas nro têz qơưk cik txos lênhx shux xênhz Bùi Anh Đức li jiês thik tưr, tsaz yênhx zuôr uô iz cxiê tsaz yênhx nghệ thuật, têx zav uô si chiê paz cxơưz cxiz trâu shux xênhz thik tưr, cux li piêr pâuz txos đuôz lok têx tsiv gri lịch sử, vênhx huôv, zoz zux thiêz huôv tsar kinh têr-xar hôiv ntơưv tỉnh./.

(Lê Hạnh-Lik Thox cxêik nhênhv)

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC