Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 30-3-2023
Thứ năm, 11:22, 30/03/2023 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Hluôk nênhs mênhx cxưx hmôngz sir jos huôv tsar uô nox nhoz thax tsav tox siêz

“Xuz thơưx lok Việt Nam, uô nênhx nhoz thủ đô Hà Nội lok sik kror tưs cux tsuv muôx zuk, taz sik muk uô nox trâu têx thành  phố lox, chiê zuk qơư nhoz pluôs mak sơưr đơưk zuôr tsik tsov cưv txos zuk. Uô kaz ciês zuk xar tiêk zuk zus ntơưv thax tsav qơư no, viv li zuôr tsik tsuv tso zuk qơư nhoz tsês. Zuk muôx shưz xar, muôx cxuô kror lơưv, zuôr kriê ciês tâu trâu pox nhuôs ntơưv zuk qơư nhoz uô nox, paz muôx hâux lưv uô nox mak tsik thav mu uô nox đêz, co zos kror zuk cuêz tênhv tror lok, viv li tsik nhoz uô nox ntơưv Hà Nội”.

Đhâu iz ntu muk uô lox tôngv ntơưv Nhật Bản, cê muôx hâux lưv uô cơ khí, cê pâuz hêik luk saz đrâuv têz qơưk txâuk chiê kriê luk Nhật trâu nênhs lox tôngv xar muk uô hâux lưv saz đrâuv têz qơưk, hluôk nênhs mênhx cxưx Hmôngz Hoàng Seo Chẩn, vax tsêr nhoz ntơưv Bản Mế, Si Ma Cai-iz huyện pluôs nhoz tỉnh Lào Cai cux pov tiêk muôx iz kror tưs tsik huv siêz, txơưv tiêk phênhv sâu truôx tuk yênhx hli xar muôx 20 triệu đêiv pir li 10 shông tror uô ntêx.

Taz sik lok uô nox li chak ntơưv zuk qơư nhoz muôx ntâu kror txov nhêv-co zos kror xar txos lox tiv zix hâur lênhx hluôk nênhs no li siêz xar. Tsưr ziv tâu xar tơưv hâur iz jiês muk du lịch trâu ntơưv faz Trung.

“Muk trâu Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, pov lơưr chos lok six ntâu ntông keo, đồ đề, chuôs li muk txos kror tưs cux zos har jôngr tas hur si, thiêz cux zos têx tox trôngx xưk li ntơưv zuk thax tsav qơư nhoz xưz, taz sik pêx xênhv sơưr đơưk cux lok six bluô nux. Thâuv co hâur zuk siêz thiêx muôx luk nus tiêk, tiv li chak lơưr uô tâu zuk ho uô tsik tâu, zuk chor ar muôx lok six ntâu tox trôngz đo zos li chak tsik chos têx zav ntông muôx tsiv gri li co”.

Xar chêk uô, Hoàng Seo Chẩn tror lok ntơưv zuk qơư nhoz đros chor nhiêx zuk cxênhx txuôs tâu. Hâur lênhx hluôk nênhs li siêz xar ntua co, njiêz kror tưs cux pov tâu têx tsưr ziv uô nox:

“Shông co tsik muôx đaz tsi hlo tror lok ntơưv zuk qơư nhoz, zuk chos siv jâuz tsik ndax chiv cux lok six jông. Taz sik thâuv zuk ntiêr tsik tâu pox nhuôs têx ar, tsuôk zos uô trâu thâuv pox nhuôs tưz sâu blêx tas lơưv, chor liêx têz mak tsuôk chos tâu iz chiv, zuk tsuôk chos siv trâu thâuv têx ar têz co tso tsês khôngz, piz muôx nzir phênhv sâu txix chos jâuz mak pox nhuôs pov tâu tiêk txix iz kror ar têz tsês khôngz, chiê chor nênhs txơưr đuô chos muôx tâu phênhv sâu siêz mak lơưr thiêx xar tâu tiêk zuk cux zuôr chos tâu thiêz”.

5 shông ntâu xav txix thâuv lok uô nox ntơưv zuk qơư nhoz, Hoàng Seo Chẩn thâuv tưs cux lok six khưr đros muôx ntâu tsưr ziv xar uô nox hâur tâuz hâu. Pov kror tưs muôx đêx ar, qiv hơưv huv đros trâu têx tsoz chos muôx tsiv gri, Chẩn uô bê ntơưr thiêz muk trâu Học viện Kôngz nuv  zuôr zuz nông lok chos siv; njiê pov tâu kinh têr txix têx trôngz jôngr, Chẩn cxaz nzir nhiêx txiêx yưv pênhr uô qơư lơưk, têr têx ntông; pov chor zuz nôngz pox nhuôs tsuv muk zuôr đêz lok chos lok six phiv liv, uô tâu lok six truôx jông, Chẩn ho tror xar tâu iz tsưr ziv chiê kriz uô nox:

“Muk zuôr zuz nông đêz lok mak xưk li chos 1.000 tsoz tsuôk chiê tâu muôx 500 tsoz xưz, muôx têx tsoz chos yênhx shông mak hlar tsik tâu nzir iz đêiv blôngr tưs hlo. Zuk thiêx xar tiêk têx jâuv nyê tsik huv đros, viv li zuk thiêx muôz nôngz lok chos uô zuz, huv đros trâu đêx ar qiv hơưv lơưv mak zuôr chiv chir hloz lox jông xưz. Zuk tsuv uô tâu, pox nhuôs njiê pov uô tâu jông lơưv mak thiêx li njênhs siêz. Tsênhv tsênhz mak zuk tưz uô lok six ntâu jiês, tsưr ziv uô muôx lok six tsơưs. Co zos zuk li tsưr ziv uô nox”.

Nhiv no, Hoàng Seo Chẩn tsênhv zos Giám đốc Hợp tác xã Bản Mế, đros muôx 2 luz vax uô zuz muôs trâu sâuv ciêz đrôngs muôx 20 vạn ntâu tsoz zuz iz shông, phênhv ntâu zos chor zuz cuêv fix, trẩu, sưa liêz, ntông ntôngx… Hợp tác xã muôx zuôr xar 30 lênhx nênhs cxaz chuôz, phênhv sâu truôx tuk txix 7-10 triệu đêiv iz hli; ciês chor lox tôngv lơưr chêix muôx têx thâuv ndê txos muôx 40 lênhx nênhs. Niêv tix Lèng Thị Khơi, jok Sín Chải, xar Bản Mế zos iz hâur chor nênhs uô hâux lưv li co hêik:

“Chẩn uô zuz chor ntông no mak uô zuz cux zos chiê pêz chos, nhiv no muôx chor ntông lox li no ho tror chiê pêz chos trâu hâur hnaz, zuk chos tâu bâuv li chak mak zuk tâu sơưv nhiêx txiêx bâuv li co. Nhiv no nhoz xar Bản Mế tsuôk muôx Chẩn uô ntâu đuô hur si”.

Chẩn li têx sir jos, gôngr côngv co tưz paz trâu tix lâus nhoz trâu hâur bê ntơưr chor hluôk nênhs jnhoz jêx jok uô tâu hâux lưv jông hâur tas nro têz qơưk tâu hênhr kruôk thiêz txêik tâu khơưk kruôk Lương Đình Của shông 2022.

“Zuk xar tiêk Si Ma Cai zuôr hlôngr yiêz yênhx hnuz. Zuk zuôr sir jos uô cov thax tsav qơư no huôv tsar, txix chor zuz ntông thiêz chos cov muôx jôngr vor chiê ar tsi tsuôs sêi, paz uô trâu chor đêx cux hur, qiv hơưv lax, chor jôngr ntông mak tâu kriz uô huv li tsưr ziv. Jôngr zos cuz, đêx hiêr zos nhiêx, zuk tsik muôx đêx hiêr  lok muôx jôngr, co zos kror muôx tsiv gri, paz lok six ntâu tưz tsik zos trâu zuk xưz mak trâu tas nro xar hôiv thiêz ntơưv zuk qơư nhoz”./.

An Kiên-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC