Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 8-12-2022
Thứ năm, 14:33, 08/12/2022 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Hluôk nênhs Sơn La hla đhâu cêr pluôk khov txeik pênhr huôv tsar tu zus

Xênhz zus thiêz hloz lox nhoz thax tsav qơư tsênhv yuôr ntâu phêv liv nhoz xã Chiềng Đen, TP Sơn La, tỉnh Sơn La, thâuv ntêx chuôz zis tix lâuk Quàng Văn Tuân phênhv ntâu uô liêx têz thiêz chos cà phê, taz sik phênhv sâu tsi truôx tul, cà phê chiv sâu tâu ntâu chiv sâu tâu tsơưs, luz nênhx lok six txov nhêv.

          Đros siêz xar tror sir jos huôv tsar kinh têr đuô thiêz, shông 2017, tix lâuk Tuân truôx siêz txeik pênhr zênhx hangx chính sách xã hội, huôv tsar cxaz trâur nuv tu zus nhux đas 3B, no zos nôngz nhux txuôv, zus chiê zuôr greix muôx hâur pâus txix Bỉ, tiv zix zos muôx ntâu greix đuô nhux nôngz fênhx yax. Tix lâuk Quàng Văn Tuân, jos Nong Lọ, xã Chiềng Đen pheiz kênh: Qir thơưx, chuôz zis njiz ntâu phêv liv hâur hâux lưv tsoz phưz, phax moz. Taz sik truôx siêz uô, tix lâuk chiv chir nriêr pâuz cxaz sâuv mạng internet, muk seiz têx trâur nuv tu zus yênhx côngz chiê lok uô lơưr: “Pov sâu mạng muôx lok six ntâu hluôk nênhs uô trâur nuv tu zus nhux đas chox lok phênhv sâu ngaz tul thiêz tsi tsuv muk uô nox đêz, cur truôx siêz cơưv shâuv uô lơưr, muk seiz têx trâur nuv thiêz cơưv shâuv sâuv mạng chiê lok uô muôx phênhv sâu trâu chuôz zis ngaz tul đuô, huôv tsar kinh têr. Qir thơưx cux njiz ntâu phêv liv, cux tsi muôx chênhz zênhv hâur hâux lưv tsoz phưz, puz nhux nox, viv li cux tsuv muk cơưv shâuv lok six ntâu”

          Đrâuv co, txix paz buô muôx 2,3 tul qir thơưx, tix lâuk Tuân cux yưv pênhr cxaz, huôv tsar uô trâur nuv tu zus buô sha nhuôk, buô zuôr greix. Khov uô trơưk KHKT, tix lâuk chuôz zis li trâur nuv huôv tsar jông, txos nhiv no chuôz zis muôx 15 tul nhux txuôv 3B thiêz zuôr xar 45 tul buô, tưz qir tso lok chêx cuk jông, hâur shông nhiv kruôr đhâu tưz tso lok phênhv sâu 500 tsov đeiv ntâu.

          Zav nox puz nhux phênhv ntâu zos tâux, viv li tix lâuk Tuân chos cxaz tâux nxư sâuv têx liêx têz. Đrâuv co, thâuv trâur nuv huôv tsar ngaz tul thiêz chox lok phênhv sâu, tix lâuk tror nriêr pâuz, zôngv KHKT yiêz lok uô hâur zuk trâur nuv, krêz đar thiêz huôv tsar jông đuô. Tix lâuk Quàng Văn Tuân puz pâuz: “Hâur ntu zuôr txos, zuk cux muôx tsưr ziv tu zus sinh học, nhux txâuk hnuz nhôngs cơư mak mav li cơư, tu zus sinh học mak nhux hloz lox sei đuô, khênhr nox khênhr hloz thiêz muôx đas jos”.

          Đros siêz xar  njôngr trâur nuv tu zus ziv tâu krêz đar, tsi taz huôv tsar kinh têr trâu zuk chuôz zis, tix lâuk Tuân tsênhv yax mông, vênhv tôngv, heik kriê, pheiz kênh chênhz zênhv trâu pox nhuôk, tiv zix zos đoàn viên hluôk nênhs nhoz tiv phaz sik đros huôv tsar. Đros têx paz max, ntâu lênhx hluôk nênhs nhoz hâur jos cux cơưv shâuv thiêz uô lơưr trâu zuk chuôz zis trâur nuv, chox lok phênhv sâu ngaz tul. Tix lâuk Lò Quốc Việt, Phưv bí thư thành đoàn Sơn La puz pâuz: “Quàng Văn Tuân zos lênhx nênhs sir jos huôx tôngv phongz yaox, zos iz hâur têx đeiv iêr chi cax luk hâur phongz yaox hluôk nênhs huôv tsar cêr uô nox nhoz tiv phaz”.

          Car xar, car uô, hlôngr yiêz tsưr ziv siêz xar huôv tsar cêr uô nox nhoz tox siêz, tix lâuk Quàng Văn Tuân tưz tso pov têx tsưr ziv huôv tsar cêr uô nox tsi zuôr têx tsưr ziv zov chênhr, têx trâur nuv lox mak đros hluôk nênhs li siêz sir jos, tiv phaz li têx muôx ntơưv qơư, têx trâur nuv mê cux zuôr tso lok phênhv sâu ngaz tul, đhâu co krêz uô đêz đar, huôv tsar yênhx trâur nuv lox, chox lok chêx cuk tsi taz trâu zuk mak tsênhv trâu pox nhuôk hâur jêx jos./.

(Trấn Long-Txâur Vax cxeik nhênhv)

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC