Nôngx mênhx zuôr tsuv pâuz hnuz 16-4-2022
Thứ ba, 11:12, 16/04/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Agribank tsês 2.000 tiv nhiêx uô tsaz yênhx muôz kir txêik zuôr nhiêx liv kik trâu chor nênhs uô têx hax huv OCOP

Chor nênhs tâu kir txêik nhiêx: Zos chor tiz nênhs kir txêik chiê uô têx hax huv OCOP; Hax huv zav nox, đêx hâuk, hax huv uô txix yuôx đrox njuôz, hax huv tâu tiz nênhs xuôk têk uô li têx tơưz lêr.

Tsaz yênhx no zuôr tâu kriz uô txix 1/2/2024 txos tas 31/12/2024 (lok sik txos thâuv uô tas tsaz yênhx).

Nhiêx liv kik: Kik đuô tsơưs tiv zix 2,0% iz shông pir li Agribank chor nhiêx liv muôz kir txêik trâu uô têx hax huv OCOP hov 3- hov 5.

Chiê tâu kir txêik nhiêx:

- Nênhs txêik tsik yuôr têx nux gri lơưr hov 2 ntơưv Agribank thiêz chor tsưr tsix muôz kir txêik nhiêx ntơưv ntu njuôk xav; tsik yuôr têx nux gri thêv tsik tâu ntơưv chor tsưr tsix muôz kir txêik nhiêx hâur 1 shông jê tiv zix;

- Thôngx ziv chiê Agribank qơư muôz kir txêik nhiêx tror sâu têx nhiêx kir txêik co hâur nênhs txêik tài khoản thêv nhiêx lok sik tài khoản tsês nhiêx txơưr đuô kriz ntơưv Agri bank chiê tror sâu têx nhiêx zuk kir txêik co;

- Hâur ntu kir txêik nhiêx, zos ntơưr côngz jênhv hax huv OCOP txix hov 3-5 tas hnuz nhôngs six hơưv, nênhs txêik nhiêx jênhv trâu Agribank qơư muôz kir txêik nhiêx cxaz nzir chiê cungz đuô ntơưr côngz jênhv ntêr tiv zix zos 3 luz hli xav txix hnuz têx ntơưr co tas six, hnuz nhôngs hơưv sir zôngv.

Chiê tâu txêik nhiêx

- Muôz kir txêik muôx cxuô zav xav gri: Trơưk Agribank li cui tênhv nhiv no.

- Muôz kir txêik tsik muôx cxuô zav xav gri: Muôz trâu chor nênhs cxaz chuôz Tsaz yênhz OCOP kir txêik tsik muôx cxuô zav xav gri ntâu tiv zix lơưr Chinhr phuv Nghị định sôr 55/2015/NĐ-CP li cui tênhv thiêz Nghị định kho đuô, cxaz nzir; Agribank têx cui tênhv, ntâuz ntơưr, tsênhv uô trơưk lơưr Nghị định sôr 55/2015/NĐ-CP; Cui tênhv lok Agribank li vax huôv cungz nhiêx txiêx kir txêik yênhx ntu./.

Hồng Việt-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC