Nôngx mênhx zuôr tsuv pâuz hnuz 21-5-2024
Thứ ba, 10:52, 21/05/2024 VOVTB VOVTB
Nôngx mênhx zuôr tsuv pâuz hnuz 21-5-2024

PHÊNHV THÊV NHIÊX DỊCH TÊNHV QƠƯ JÔNGR

            Nhiv no, sâuv thax tsav tỉnh muôx 40.000 tsưr jôngr tâu paz nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr, hâur co, muôx 2.000 ntâu côngv thôngx pêx xênhv, ntâu ziv chuôz zis uô cê, tsưr tsix jêx jok sêiz car thax tsav muôx 350.000 ntâu héc ta, tsav muôx nhos 54% tas nro chor jôngr tâu thêv nhiêx dịch vuv tênhv qơư jôngr, đros chor nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr txix 97 tiv txos 130 tiv đêiv ntâu iz shông, tsav xar muôx 50% tas nro chor nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr muôz trâu chor tsưr jôngr yênhx shông. Hâux lưv sêiz car, sir zôngv tâu truôx jông chor nhiêx no paz trâu côngz xưv por vêv thiêz huôv tsar jôngr, paz trâu pêx xênhv luz nênhx zos kror tâu cxuô cấp, cxuô nganhx lok six tsov cưv txos. Tsênhv tsênhz tưz muôx iz cxiê lênhx nênhs sir zôngv tsik zos li tsưr ziv tưz trâus cấp muôx vax huôv xưv lik, muôx têx jiês tsênhv trâus xưv lik hình sự. Txix co, hâux lưv hêik pâuz têx tsưr ziv sêiz car, sir zôngv truôx jông chor nhiêx no cê huv đros trâu chêi têz qơưk têx cui tênhv, tsênhz mênhx, ndax ndênhk, cê huv đros trâu tsênhv tsênhz ntơưv yênhx thax tsav qơư zos iz kror lok six tsuv uô.

              Hâur ntu 2018-2020, Dưv anr Jôngr thiêz Tiêx đras Việt Nam tưz paz uô siv cxiv tsa 10 tsưr ziv sêiz car sir zôngv nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr ntơưv 10 jêx jok nhoz 5 xar ntơưv 5 huyện sâuv thax tsav tỉnh. Đhâu ntâuk gri puz pov tsưr ziv no muôx ntâu kror chiê huôv tsar, chor côngv thôngx tưz sir zôngv chor nhiêx dịch vuv tênhv qơư jôngr ndax ndênhk, tsênhz mênhx trâu côngz xưv sêiz car por vêv jôngr thiêz huôv tsar cxuô zav ntơưv têx jêx jok tox siêz chiê paz hlôngr yiêz đuô luz nênhx trâu pêx xênhv huv đros trâu cui tênhv sir zôngv chor nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr đros thiêz Côngv thôngx pêx xênhv tâu cui tênhv ntơưv Chinhr phuv li Nghị định sôr 156/2018/NĐ-CP hêik sâur. Đros uô 10 tsưr ziv no 09 paz pox niêv cxênhx txuôs cux tâu yênhx lix txuôk đros chor thành viên hâur côngv thôngx, paz pêx xênhv pâuz cxênhx txuôs. Txix co, đhâu yênhx shông phênhv cxênhx txuôs jux juk muôx liv thiêz paz trâu sơưr đơưk hlôngr yiêz đuô luz nênhx.

              Hâux lưv cxiv tsa iz kror chêi trâu sir zôngv chor tsưr jôngr chor nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr zos côngv thôngx, tsưr tsix hâur jok, jôngr choz trâu Ủy ban xar sêiz car muôz trâu Ủy ban tỉnh tso tơưv zos kror uô tsik tâu, viv têx kror li đrav kaz: (1) Hâur Chêi jôngr nuv thiêz têx ntâuz ntơưr chox kriê uô lơưr chêi jôngr nuv tsik choz trâu Ủy ban tỉnh cui tênhv lok tsênhv njiêz no; (2) Hâux lưv tso tơưv cui tênhv sir zôngv nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr đros thiêz côngv thôngx pêx xênhv, tsưr tsix hâur jok, Ủy ban cấp xar zuôr tsik uô trơưk cui tênhv sir zôngv chor nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr trâu côngv thôngx pêx xênhv ntơưv Điểm a, Ntu 3, Grê 70 Chinhr phuv li Nhị định 156/NĐ-CP.

            Chiê uô huv zos lơưr tsưr ziv “Pêx xênhv pâuz, pêx xênhv sêiz lax, pêx xênhv uô, pêx xênhv qênhz yuôx, pêx xênhv sêiz kaz, pêx xênhv tâu sơưv” lơưr Nghị quyết Đại hôiv Đảng 13. Đros co zos uô tsưr ziv “Sir zôngv tâu truôx jông chor nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr, tsênhv njiêz zos nhênhz chơưv tsưr ziv cxơưz cxiz chor tsưr jôngr sir zôngv nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr phưx vưv côngz xưv sêiz car, por vêv thiêz huôv tsar jôngr” tâu xav jênhv ntơưv Ban chấp hành Đảng bôv tỉnh li hêik pâuz chinhr triv ntơưv Đại hôiv têiv plor Đảng bôv tỉnh jiês tiv 15, Ban Thường vụ Tỉnh ủy li kết luận, chêi têx qơưk nhiv no li cui tênhv, tax tâu tsưr ziv huôv tsar kinh têr-xar hôiv ntơưv yênhx thax tsav qơư./.

Tuyết Lan-Lik Thox cxêik nhênhv

 

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC