Nôngx mênhx zuôr tsuv pâuz hnuz 23-4-2024
Thứ ba, 15:29, 23/04/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Tsôngv pêx xênhv Yên Bái sir jos tsoz phưz, tir thêir tsik chiê caz hmoz uô ruôr hiêv chiv blêx châux yiêz

Chiv blêx châux yiêz shông no, tix lâus Nguyễn Văn Trình nhoz jok Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên chuôz zis tsêz chos iz cxênhz ntâu xưv phaz blêx, nhiv no têx blêx tsênhv taz tov gôngr car, gruk blôngx kôngr jov jơưk. Viv hâur ntu đhâu ntux txơưr txar phiv liv, zôngx ziv trâu iz cxiê zav caz hmoz huôv xênhz. Chênhr zos li heik co, đhâu thâuv qênhz pov muôx caz hmoz, tix lâus Trình tưz tsuôs yuôx hur si trâu têx liêx têz blêx chiê phax tuô caz hmoz: “Blêx tsênhv gôngr car, gruk blôngx kôngr jov jơưk txơưv trâul caz hmoz tho nox uô ruôr hiêv, cur chuôz zis tsuv tsuôs yuôx ciês trâu, zos tsês ntêr mak zuôr uô tsi jông txos blêx, thiêz tưz tsuôs yuôx mak tsuv tsuôs tas nro trâu chor blêx, hur si têx thax tsi tâu trâul caz tho nox thiêx tsi huôv xênhz siz cik đêz đar”.

Chiv blêx no, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái tsêz chos zuôr xar 3 cxênhz ha, 60% zos tsêz uô têx nôngz blêx txuôv, 40% chor nôngz blêx ntơưv qơư. Trơưk li ngênhx kôngz nuv huyện sâu jênhv, nhiv no muôx nhos 100 ha ntâu blêx trâul caz hmoz tho nox uô ruôr hiêv. Chênhr viv li, ngênhx kôngz nuv huyện tsi so tso canr bôv muk yênhx thax tsav qơư chiê sox seiz thiêz đros pêx xênhv fuô uô têx tsưr ziv phax tuô caz hmoz. Zơưv lê Văn Quyền, Phưv Tsar phongx Kôngz nuv thiêz huôv tsar tox siêz huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái heik pâuz: “Nhiv no cxuô xã puôr lênhx muôx canr bôv hâur Tsênhv qơư Dịch vụ, paz max huôv tsar kôngz nuv tuôx đros qênhz shuôs tsi so têx liêx, qênhz yuôx caz hmoz, kriê pêx xênhv tsưr ziv phax tuô, tsi caz hmoz tho nox uô ruôr hiêv blêx. Lok sâuv tsuôs yuôx tuô caz mak tsi so heik kriê pêx xênhv cov muôz hur si chor yuôx tuô caz lok tor siz shơưk uô iz thôngz chiê tsuôs, taz sik zos yuôx tuô caz thiêz yuôx phax tir thêir caz mak tsi tâu đo siz shơưk uô cê tsuôs, zos muôz siz shơưk tsuôs, têx caz hmoz zuôr tsi tuôs jông....”.

Chiv blêx châux yiêz 2023-2024, tas nro tỉnh Yên Bái tsêz chos 19 cxênhz ntâu ha, tax 103% ntâu pir li tsưr ziv tso tơưv. Nhiv no têx blêx nhoz tox siêz tsênhv taz tov gôngr car, gruk blôngx kôngr jov jơưk, qơư kis blêx tưz gruk blôngx kôngz-uô plaz naz tas.

Trơưk li chi cục tsêz chos thiêz por hưv đrox tsuôs tỉnh Yên Bái heik, tas nro tỉnh nhiv no muôx 700 ntâu ha blêx trâul 10 zav caz hmoz tho nox uô ruôr hiêv, ntơư zos têx caz tho nox uô blôngx blêx đax, câur njưk, tsưk, caz trâuk.....

Njuôk xav txix nhiv no txos thâuv têx blêx đax kaz naz, piz siêr ntux zuôr txơưr txar phiv liv, zôngx ziv trâu cxuô zav caz hmoz huôv xênhz uô ruôr hiêv blêx, zơưv Phạm Đình Vinh, Phưv Chi cục tsar Chi cục Tsêz chos thiêz por hưv đrox tsuôs tỉnh Yên Bái heik pâuz li no: “Caz hmoz huôv xênhz thâuv tưs tưz trơưk cheix, lơưr yênhx ntu, chênhr viv li pêz sir jos qênhz yuôx shuôs chiê qênhz pov nzor thiêz njuôk xav tâu ntu tưs caz hmoz khênhr huôv xênhz chiê muôx tsưr ziv phax tuô, tso tơưv ntâuz ntơưr chox kriê, iz chas ntơư heik pêx xênhv tsuôs yuôx tuô zênhx max tsi chiê huôv xênhz ntâu tho nox uô ruôr hiêv blêx”.

Đros trâu phax tuô têx caz hmoz, ngênhx kôngz nuv Yên Bái tror muôx tsưr ziv fuô kriê, heik tsôngv pêx xênhv tsi so qênhz shuôs têx liêx blêx, tu thiêz fmông qir trâu cov blêx hloz lox jông, chiê chiv blêx no hlêis, ntâuk tâu nju tax 100 cxênhz ntâu tênhr trơưk tsưr ziv tso tơưv./.

Trịnh Xuân-Riê Lâux cxeik, nhênhv 

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC