Nriêr pâuz lok chei têz qơưk hnuz xiêz 03-5-2024
Thứ sáu, 13:57, 03/05/2024 VOVTB VOVTB
Nriêr pâuz lok chei têz qơưk hnuz xiêz 03-5-2024

Seiz car thiêz tsưx phưv jôngr

            Txix ntux têx txơưr txar phiv liv, cuz sor đros trâu chuô lox, kruôr gis ntêr hnuz uô ruôr hiêv lox txos têx jôngr ntông, zôngx ziv muôx hluôr tơưk txeik cuz jôngr hâur thax tsav tỉnh. Txix hâur hlik hli 2 shông 2024 hâur tỉnh tưz muôx iz cxiê txuz hluôr tơưk txeik cuz jôngr. Chiê bax fuô kriê jông thiêz zênhx max têx hâux lưv, tsưr ziv lok tsưx phưv jôngr, phax cuz tuô cuz jôngr nhoz têx suôv qơư, thax tsav zôngx ziv muôx hluôr tơưk txeik cuz hâur cheix ntux kruôr shông 2024, Chủ tịch Ủy ban tỉnh heik:

          1.Chủ tịch Ủy ban cxuô huyện, TP, Giám đốc cxuô sở, têx lênhx thơưx chor ban, ngênhx, đoanx thêv cấp tỉnh, têx lênhx tsưr jôngr: Tror fuô kriê, heik sơưr đơưk uô jông lơưr Ban Bí thư li suô luk sôr 61-KL/TW hnuz 17/8/2023 lok tror uô jông trơưk Ban Bí thư Chỉ thị sôr 13-CT/TW, hnuz 12/01/2017 lok sir jos lês uô jông hâux lưv chox kriê seiz car, tsưx phưv thiêz huôv tsar jôngr; Thủ tướng Chính phủ li Chỉ thị sôr 03/CT-TTg hnuz xiêz 06/02/2024 lok tsưr tsix “Tsiêz chos ntông siv nênhx ndo njôngr txos zơưv Hloz Hôx têx luk kriê” thiêz uô jông hâux lưv seiz car, tsưx phưv, huôv tsar jôngr thiêz Thủ tướng Chính phủ côngz tênhv sôr 441/CĐ-TTg hnuz 22/05/2023 lok chuôz tsar têx faz tsưr ziv phax cuz tuô cuz jôngr; Bộ Kôngz nuv thiêz huôv tsar tox siêz li ntâuz ntơưr 518/BNN-KL hnuz 17/01/2024 lok seiz car, tsưx phưv, phax cuz tuô cuz jôngr uô ntêx, hâur thiêz đhâu tsiêz têz qơưk shông 2024; Bộ Kôngz nuv thiêz huôv tsar tox siêz ntâuz ntơưr 1643/BNN-KL hnuz xiêz 08/03/2024 lok seiz car, tsưx phưv, phax cuz tuô cuz jôngr; Ủy ban tỉnh Sơn La tsưr ziv sôr 294/KH-UBND hnuz 11/12/2023 lok tsưx phưv thiêz phax cuz tuô cuz jôngr hâur thax tsav tỉnh Sơn La shông 2024 thiêz chei têz qơưk têx cui tinhv txơưr đuô cik txos.

              2.Ủy ban cxuô huyện, Thành phố

            -Gra siêz txơưx jênhv, tsưr ziv, uô jông têx hâux lưv zok muôz lok seiz car jôngr ntông thiêz ar har jôngr hâur thax tsav; chox kriê Ủy ban cấp xã, têx lênhx tsưr jôngr qênhz yuôx, qênhz shuôs jông têx jôngr ntông, har jôngr zôngx ziv trâul ntor luôx uô ruôr hiêv, nav uô liêx têz, zôngx ziv trâul cuz hnhiêz chiê chox kriê, uô jông hâux lưv seiz car, tsưx phưv jôngr, phax cuz tuô cuz jôngr tsi chiê têx har jôngr trâul ruôr hiêv, hluôr tơưk txeik cuz.

           -Sir jos uô luôs hâux lưv seiz car, tsưx phưv jông jôngr ntông, lar heik zos têx har jôngr lâul, shôngz ntông nưk tuôx nưk; qênhz shuôs truôx têx har jôngr  muôz hlôngr uô lưv zav hâux lưv; qênhz yuôx têx qơư zuôr muôs, tsiv uô ntông; por hưv têx tsiêx kuk....., zênhx max qênhz pov, tir thêir, xưv bluô ntov jông têx lênhx nênhs uô cxâuv chei tsưx phưv jôngr; qênhz yuôx, tik cêr cxâuv txos qơư chor nênhs ntor luôx uô ruôr hiêv jôngr, nav ar har jôngr uô liêx têz tsi trơưk chei, lar heik têx txuz uô cxâuv tưz tâu lưv lươngv muôx vax huôv qênhz pov thiêz têx cơ quan yax xa mông heik txos.  Phax tar, yơưz phơưz têx lênhx nênhs zuôr muôs, fax thâux tsi trơưk chei têx ntông lox, tsiêx kuk, cxuô zav shôngz ntông thiêz muôz tik cêr cxâuv zos đreiv li chei têz qơưk cui tinhv; qênhz shuôs têx txuz đơưk tu tsi tâu tâu cik txos jôngr ntông thiêz ar har jôngr hâur thax tsav chiê sir jos đơưk uô jông têx hâux lưv co.

             -Sir jos qênhz yuôx, heik kriê, seiz kaz Ủy ban cấp xã, phường, tsưr jôngr uô lơưr chei têz qơưk lol seiz car, tsưx phưv jôngr thiêz phax cuz tuô cuz jôngr, seiz co zos ntơưv qơư, taz viv hâux lưv zov chênhr. Chox kriê cxuô phongx, ban, đoanx thêv hâur huyện, Ủy ban cấp xã thiêz têx taz viv cik txos sir jos uô jông luôs hâux lưv zok muôz, bax tsưr ziv tsưx phưv têx jôngr ntông, phax cuz tuô cuz jôngr; choz hâux lưv tsênhv tsênhz trâu chor tsưr jôngr lok sâuv seiz car, tsưx phưv truôx jôngr ntông tsi chiê trâul ruôr ntor./.

Tuyết Lan-Riê Lâux cxeik, nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC