Phênhv khoa học kyr thuật thiêz siv nênhx uô kôngz hnuz 13-4-2021
Thứ ba, 11:18, 13/04/2021

Chos jôngr chiv tax: Nôngx mênhx tsuv chos tsoz chos tưs, chiê phax tar caz hmoz?

Chuôz tsar seiz jông zuz tsoz chos jôngr nuv phưx vưv chos jôngr.

          Heik kriê chos tsoz chos chiv cheix hâur 3 luz hlik hli 4 hli 5 hli 6 shông 2021, Tổng cục jôngr nuv thix ziv têx tiv phaz tsov lơưr tsưr ziv huôv tsar jôngr tâu choz shông 2021 thiêz Đeix njuôs pov ntux nas li njuôs pov, chiv cheix chos jôngr chiê chuv tôngv bax txâuk zuz tsoz chos, taz por tsơưr lươngv; seiz jông zuz chos lơưr cui tênhv; seiz shuôk, bax thiêz njuôs xav jôngr chos taz por tsưr ziv.

          Iz cxiê zav tsoz chos jôngr nuv têx tiv phaz xeir chos li, tsoz chos hloz lox sei: ntông keo, bạch đàn, bồ đề....

          Tsoz chos tiv phaz li: ntông chiêz, lim...

          Tsoz chos txơưr li txir tuz ziz, ciêv fix, shôngz ntông...

Nhạc cắt

          Zơưv Trần Quang Bảo- Phưv Cục tsar Tổng cục jôngr nuv thix ziv têx tiv phaz tsưr tsix seiz car, xav tênhv ar têz, cxiv tsa tsưr ziv chos jôngr, chos ntông njuôz (thax tsav niêv đrôngs thiêz nôngx cxênhz) niêx shông thiêz ntu 2021-2025 lơưr Thủ tướng chính phuv li cuiz tênhv số 524/QĐ-TTg hnuz xiêz 1/4/2021 thôngz đhâu luôs hâux lưv “Chos iz tỷ tsoz ntông njuôz ntu 2021-2025”; suô têx blôngx kruôr, đrox kruôr, khơưz kror, vôngz kror, chos ntông, tsoz phưz, zuôv qir...trơưk tsưr ziv đros yênhx zav tsoz chos.

          Ndaz ndơưv chiv cheix, qiv hơưv jông, chos jôngr lok têx hnuz tsi nyar ntux cuz, muôx ntux lok nas chiê taz por tsoz chos chiêx jông.

          Tsi chos lok têx hnuz nyar ntux cuz sor, ntux kruôr gis ntêr lok sik ntux lok nas lox; chos jôngr tir tar đêx njêr lok têx thâuv tsi muôx chuô lox, niêv đêx hiêr ntak kis thiêz đêx grês kis.

          Zơưv Bảo cux tsov cưv iz cxiê zav caz hmoz uô hiêv tsoz chos tsuv tsưv ziv phax tuô li: Caz njik; caz nox blôngx keo, ciêv fix...../.

(Dân Việt- Txâur Vax)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC