Tsưr ziv phax tar tsik chiê têx txir ntôngz mok trâus jênhs nta suôz hnuz 13-3-2018
Thứ ba, 00:00, 13/03/2018

Tsưr ziv phax tar tsik chiê têx txir ntôngz mok trâus jênhs

 

Têx txir ntông mok trâus jênhs zos 3 qir tiv chênhr xưk li tsik txâuk tsơưr pưr shưz, qiv hơưv tsik huv đros lok sik txơưr txar thiêz tiv caz hmoz ruôr hiêv.

1. Qir tiv tsik txâuk tsơưr pưr shưz:

Thâuv txi txir, ntông muôx tsik txâuk tsơưr pưr shưz zuôr tsik muôx jos txâuk zus chor txir sâuv tsoz ntông. Khưx phưx qir tiv no txix tsưr ziv zuôv qir cov muôx txâuk tsơưr pưr trâu tsoz chos.

- Tsưr ziv zuôv qir: Zuôv qir cxix cxuô, siz bâus nhoz qir hữu cơ, đạm thiêz lân đhâu iz chiv sâu chiê tsoz chos muôx jos huôv tsar chês thiêz blôngx, muôx txâuk đas jos txi ntâu txir trâu chiv tov kaz. Chor qir tsuv zuôv lơưr tsơưr lươngv mak ntông txi tâu lok sik njuôk xav chor txir zuôr sâu tâu ntâu.

Thâuv piz txi txir mak tsuv muôx ntâu đạm thiêz kali: Zuôv uô cê qir đạm Urê thiêz qir Kali clorua (Kly liêz) chiê cungz txâuk tsơưr pưr trâu tsoz chos, chor qir zuôv khov trâu tsoz ntông li hnuz nhôngs thiêz chor txir ntông sâu tâu;

Iz chas zuôv qir trâu hâur pâuk ntông, ntu ntông piz txi txir mok mak zuôv qir đhâu blôngx muôx đạm, kali.

2. Qir tiv zos qiv hơưv:

Qiv hơưv phiv liv li kruôr gis truz ntêr hnuz, ntux no, qiv hơưv sik hlôngr sêi lok six ntux nas chuô lox uô chor txir pôngz jênhs ntâu, qir tiv no mak khưx phưx cux phiv liv, pox nhuôs tsuv khov lơưr tsênhv tsênhz nhoz yênhx tiv phaz chiê khưx phưx.

3. Qir tiv zos caz hmoz uô ruôr hiêv:

Ntu txix thâuv txi txir txos jông sâu tsuv tsov cưv txos iz cxiê zav caz hmoz ruôr hiêv chênhr:

+ Caz lâus tsor liêz, uô trâu tsoz ntông đax blôngx thiêz chor txir mok trâus jênhs pôngz.

+ Têx caz hmoz tho nox, uô tsoz ntông tươs plêz, uô trâu tsoz chos tsik muôx jos, uô jênhs blôngx thiêz jênhs txir mok ntâu; zos caz hmoz tho nox ntâu, zuôr uô trâu tsoz ntông co trâus tuôs. Chênhr zos li hêik ntươ,  sđ tsuv sox sêiz njôngr cxuô tsoz chos thiêz phax tar nzor tsik chiê caz hmoz txos sđ têx ntông txi txir.

Tsưr ziv phax tar caz moz ruôr hiêv chor tsoz chos zos ntông nox txir cux tsuv sir zôngv cxix cxuô têx tsưr ziv: txix xêir zuz nôngz, tsưr ziv chos, tsoz phưz, zuôv qir, txiêr chês, tuô caz hmoz, txiêr têx blôngx muôx caz hmoz…thiêz zuôr tsuv tsuôs yuôx por vêv tsoz chos cov huv đros./.

(Thu thùy-Lik Thox cxêik nhênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC