Tsưr ziv uô kôngz hnuz 19/5/2020
Thứ ba, 00:00, 19/05/2020

Kruôz kriê sâu tsês yuôx por vêv đrox  tsuôs đhâu sir zôngv tas sâuv thax tsav tỉnh Sơn La shông 2020

Hâur 2 shông đhâu, iz cxiê cơ quan nhoz tỉnh Sơn La tưz sik côngv đros têx công ty, doanh nghiệp tsưr tsix tâu 146 lớp hêik kriê sir zôngv yuôx por vêv đrox tsuôs trâu zuôr xar 5.500 lênhx nênhs sâuv thax tsav tas nro tỉnh. Đhâu co, tưz paz trâu pêx xênhv pâuz tâu têx kror muôx  liv thiêz têx kror tsik jông hâur sir zôngv yuôx por vêv đrox tsuôs, tiv zix zos yuôx tuô đrox; pâuz sir zôngv yuôx chiê por vêv uô nox, chuôz ndê tsơưs lươngv tsoz chos, tsik uô phiv liv txos lênhx nênhs thiêz tênhv qơư, uô truôx jông lơưr têx cui tênhv hâur sir zôngv yuôx por vêv đrox tsuôs, tiv zix zos uô lơưr tsưr ziv “4 zos”. Hâux lưv sir zôngv qir zuôv, yuôx por vêv đrox tsuôs huv đros tsơưr lươngv, zav yuôx zuôr paz muôx tâu têx kror jông  hâur huôv tsar uô kôngz lôngk. Ban chox kriê 389 tỉnh cux  tsênhv chuôz cxaz qênhz yuôx hâux lưv  uô lơưr cir jênhv txos yênhx qơư uô, kinh doanh cxuô zav chiê uô kôngz lôngk sâuv thax tsav. Đros ntơưr, sir jos uô côngz xưv yax kriê, hêik pâuz cêr chêi têz qơưk têx cui tênhv lok uô, kinh doanh qir zuôv, yuôx por vêv đrox tsuôs; hêik thiêz kruôz kriê pêx xênhv xêir tsov têx zav qir zuôv, yuôx por vêv đrox tsuôs tsơưr lươngv jông; cxơưz cxiz sir zôngv chor yuôx muôx qơư uô truôx jông, tsik uô phiv liv ntâu txos tênhv qơư thiêz lênhx nênhs li đas jos.

Sâu tsês thiêz trâu hâur qơư trâu hâur qơư trâu yuôx por vêv đrox tsuôs đhâu sir zôngv tas

Hnaz, hưx trâu yuôx por vêv đrox tsuôs đhâu sir zôngv tas tsuv  tâu uô hur si thiêz khơưk sâu lok trâu ntơưv qơư tsês chiê. Zos qơư tsês têx hnaz hưx trâu yuôx por vêv đrox tsuôs thâuv sir zôngv tas cov taz por truôx jông:

Tso ntơưv têx qơư zôngx ziv pov, pâuz tâu ntơưv têx ntus cêr, chor cêr muk lok hâur jêx jok, đrak liêx; tsik trâus đêx ngaz, jê ntơưv têx qơư tor yuôx uô ntêx thâuv zuôr tsuôs tuô đrox chiê zôngx ziv sâu tsês têx hnaz, hưx trâu yuôx co đhâu thâuv sir zôngv tas; tsik uô phiv liv txos chor đêx xênhz huôx, qơư pêx xênhv nhoz, zoz thôngz thiêz têx jêx jok.

Qơư trâu tsuv tâu uô truôx jông, tsik cxênhv, tsik muôx yưv têx phiv liv li chak đros chor zav tsês trâu hâur co; đêx cxênhv tsik tâu trâu hâur, tsik cxênhv têx zav vuôz tsuôz hâur trâu saz đrâuv; tsik trâus chuô njơưx txar qơư, tsik trâus đêx ngaz. Qơư trâu zos têx têik huv đros kror qơư tso, zôngx ziv trâu hâux lưv njêis txar qơư. Qơư trâu tsuv lox muôx 0,5 txos 1 yiv thôngx, muôx hâu vor truôx jông. Hâu vor truôx khor, tsik trâus chuô njơưx, nas lok uô txar thiêz lox đar đuô luz hâu qơư trâu 5 cm chiê nas lok ntuz tsik tâu trâu hâur; iz saz tsuv muôx luz kror zâu nhoz jê sâuv hâu vor zuôr cơư thiêz kriz tâu zôngx ziv; qơư trâu tsuv siêz huv đros chiê phax tar đêx ngaz cuôr ntưk tâu lok trâu hâur kror qơư co.

Saz đrâuv qơư trâu tsuv muôx jax sâu “Qơư trâu têx hnaz, hưx trâu yuôx por vêv đrox tsuôs đhâu sir zôngv tas” thiêz muôx hêik pâuz phiv liv Lơưr ploz tsênhr Việt Nam TCVN 6707:2009 lok têx vuôz tsuôz phiv liv. Khov lơưr tsoz chos thiêz têx yuôx por vêv đrox tsuôs sir zôngv, chor qơư trâu tsuv taz por ntiv tas chor hnaz, hưx trâu yuôx por vêv đrox tsuôs, hâur thax tsav ar uô nox. Taz sik tsơưs tiv zix tsuv muôx 1 kror qơư trâu sâuv thax tsav ar đar muôx 3 ha chos têx kôngz yênhx shông lok sik 10 hec ta chos têx tsoz chos ntêr shông muôx sir zôngv yuôx por vêv đrox tsuôs.

Nênhs sir zôngv yuôx por vêv đrox tsuôs; doanh nghiệp yưv pênhr ciês trâu chos kôngz lôngk, jôngr nuv sir zôngv nzir chor hnaz, hưx yuôx por vêv đrox tsuôs; chor tsưr tsix, tiz nênhs sâu tsês, thâux xa thiêz xưv lik têx hnaz, hưx trâu yuôx por vêv đrox tsuôs muôx txơưx jênhv uô truôx jông cui tênhv sâu tsês têx hnaz, hưx trâu yuôx por vêv đrox tsuôs đhâu sir zôngv tas./.

(Bích Thủy-Lik Thox cxêik nhênhv)

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC