Tsưr ziv uô kôngz thiêz siv nênhx hnuz xiêz 8-10-2019
Thứ ba, 00:00, 08/10/2019

Kriê sir zôngv têx yuôx tsuôs đrox trơưk 4 faz tsưr ziv zos thiêz khơưk sâu por tsês têx hnaz, hưx trâu yuôx đhâu zôngv tas hâur thax tsav tỉnh Sơn La shông 2019

 

 

Tsôngv box....! Hâur tsaz yênhx hnuz no, pêz zuôr xa txos sđ mnôngs têx mông lok dưv anr sir zôngv têx yuôx tsuôs tuô đrox, tuô caz hmoz truôx tuk, jông thiêz kriê khơưk sâu têx hnaz, hưx yuôx tsuôs tuô đrox đhâu zôngv tas.

600 ntâu lênhx tsôngv box tỉnh Sơn la tưz tâu cơưv shâuv, kriê tsưr ziv sir zôngv têx yuôx tsuôs tuô đrox, tuô caz hmoz truôx tuk thôngz đhâu Dưv anr sir zôngv têx yuôx heik co cov zos đrêiv tsưr ziv kriê. Dưv anr zos Cục por hưv đrox tsuôs đros Tsưr tsix CropLife VN thiêz Chi cục tsêz chos kôngz thiêz por hưv đrox tsuôs tỉnh Sơn La kriz uô. Dưv anr cux tưz paz cxiv uô 75 qơư trâu têx hnaz, hưx yuôx heik sâuv trâu ntơưv têx thax tsav uô kôngz lôngk zov chênhr  hâur thax tsav tỉnh. Uô dưv anr, canr bôv por hưv đrox tsuôs tưz buôk ti muk kriê tsôngv box sđ tsưr ziv sir zôngv têx yuôx ntơư truôx tuk lơưr 4 faz tsưr ziv zos, 5 faz tsưr ziv jông thiêz khơưk sâu, xưv lik têx hnaz, hưx yuôx co chiê por hưv đas jos trâu lênhx nênhs uô liêx têz thiêz uô tâu têx kôngz jông,  muôs trâu luôs 2 chas thax tsav, têz qơưk đrâuv. Dưv anr tâu fuô uô txix shông 2017, qir uô txix tsênhv tsênhz phênhv ntâu tsôngv box Sơn La cêr cor cav sir zôngv têx yuôx tsuôs tuô đrox, tuô caz hmoz trơưk tsưr ziv liv zôngv têx yuôx, tsi uô trơưk cui tinhv 4 zos thiêz têx heik kriê sâuv hnaz yuôx, hưx yuôx; tsi hnar tsôngk tril yo por hưv lênhx nênhs thâuv cor, zôngv têx yuôx sâuv; chor hnaz, hưx yuôx đhâu zôngv tas tsênhv muôz por tsês chuôs tsi ntơưv têx liêx têz....., uô trâu muôx tsi tsơưs txuz trâul kâus têx yuôx tuô đrox, tuô caz hmoz, lar heik zos têx yuôx tuô đrox, uô tsi jông txos lênhx nênhs uô liêx têz thiêz nênhs sir zôngv đas jos.

 

Kriê khơưk sâu têx hnaz, hưx yuôx tsuôs tuô đrox, tuô caz hmoz đhâu zôngv tas.

-Phênhz têx qơư khơưk sâu chêx tsôngk muôx qơư lok sik thôngz trâu têx hnaz, hưx yuôx tsuôs tuô đrox, tuô caz hmoz ntơưv têx qơư nhoz jê têx liêx têz sir zôngv ntâu chor yuôx heik sâuv:

Qơư trâu: Muôz têx vuôs luôx lok cxiv puôz, nquôr suôz jêz, xi măng puôz uô têx luz khênhx lok sik xưv phaz xưv mênhv, đar txâuk trâu 0,5 txos iz yiv đruôz têx kiêk nênhs ntơư, muôx hâu vor hur si cov tsi ntuz nas, tsi trâul zêis, tsi cxênhv, tsi thơưv têx cuô kiêk nênhs vuôz tsuôz trâu saz đrâuv, tsi trâus chuô, đêx uô kror qơư co txar trâu uz trâu no.

Thôngz trâu (tso trâu têx thax tsav qơư jông cxiv uô qơư trâu têx vuôz tsuôz, kiêk nênhs): Thôngz muôz têx zak zưr tơưr uô, ntiv tâu muôx 200 lir tror zar sâuv, muôx hâu vor, thêir, nas tsi ntuz, tsi zêis, tsi cxênhv, tsi thơưv têx cuô kiêk nênhs vuôz tsuôz trâu saz đrâuv.

Qơư tso têx thôngz trâu têx kiêk nênhs, vuôz tsuôz co, zos tso ntơưv 2 saz ntus cêr mul lok, thax tsav uô liêx têz sir zôngv têx yuôx tsuôs tuô đrox, tuô caz hmoz, ntus liêx lox; tsi trâus đêx ngaz, jê qơư tor yuôx, uô ntêx thâuv zuôr gra muk tsuôs chiê zôngx ziv trâu khơưk sâu têx hnaz, hưx yuôx đhâu zôngv tas; tsi uô hiêv txos têx hâur đêx xênhz huôx, thax tsav tsôngv box nhoz, cêr mul lok thiêz uô kiêk nênhs vuôz tsuôz jêx jok.

-Thâuv hnaz, hưx yuôx tsuôs tuô đrox, tuô caz hmoz ntơưv têx qơư trâu, thôngz, qơư khơưk sâu têx hnaz, hưx yuôx lok tso trâu tưz pur mak muôz krưr jông hâur têx hnaz 2 cxênhx, saz hâur zos hnaz tax, saz đrâuv zos hnaz tsax lok zos hnaz sênhr, thâux xa lok tso trâu hâur xã thax tsav qơư trâu tsês têx hnaz, hưx yuôx co.

-Cui tinhv 2 jiês iz shông (uô ntêx hnuz 15/6 thiêz 15/12) mak khơưk sâu têx hnaz, hưx yuôx tsuôs tuô đrox thiêz tuô caz hmoz đhâu zôngv tas hâur thax tsav seiz car, heik trâu Ủy ban tỉnh thôngz đhâu Sở Kôngz nuv thiêz huôv tsar tox siêz chiê xưv lik, hlơưr por tsês trơưk cui tinhv./.

(Bích Thủy-Riê Lâux cxeik, nhênhv)

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC