Khoa học kỹ thuật thiêz siv nênhx uô kôngz hnuz 9-4-2024
Thứ ba, 16:08, 09/04/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Doanh nghiệp Yên Bái sir jos huôv tsar uô, muôs tơưv saz đrâuv têz qơưk

Công ty cổ phần khoangr yax công nghiệp Yên Bái nhoz qơư Công nghiệp faz Nam thành phố Yên Bái uô thiêz muôs hmôngr poz jêz Các bon nát (CaCo3). Têx hnuz kaz lik hli 3, yênhx puô lênhx công nhân tsênhv sir jos uô hâux lưv. Công ty nhiv kruôr yưv pênhr muôx 1 triệu ntâu USD lôngx đhok nzir têx mêir, chuôz zênhx uô hâux lưv yiêz jông thiêz zuôr muôz lok uô hâux lưv ciês thâuv hâur hlik hli 4 chiê gra siêz đuô tsơưr lươngv hax huv cov tax tâu trơưk siêz nhiêv sâuv ciêz đrôngs.

Zơưv Lê Ngọc Hùng, Giám đốc tsêr mêir hâur công ty puz pâuz: njuôk xav, công ty têx hax huv tax tâu xar muôx 850.000 tấn iz shông, hâur co muôx txos 80% muôs muk trâu têx têz qơưk Đông Âu thiêz Trung Quốc. Shông 2024, đros njuôk xav zuôr muôx qơư muôs jông hâur têz qơưk thiêz sâuv ntiêx têz, Công ty sir jos cov chuôz ndê txix 20 txos 30% pir li shông 2023. Chiê uô tâu tsưr ziv no, đrâuv yưv pênhr trâu têx chuôz zênhx yiêz, côngz ty tsênhv sir jos kriê nzir txux chi uô hâux lưv trâu chor công nhân, tiv zix zos chor công nhân kỹ thuật, sêiz shuôk têx mêir uô hâux lưv: “Tưz nriêr tâu têx qơư chiê muôs tơưv saz đrâuv têz qơưk yiêz, têx hax huv cux tưz tâu uô jông chiê muôs tơưv saz đrâuv têz qơưk. Paz trâu shông 2024 uô tâu trơưk têx tsưr ziv tưz tso tơưv, côngz ty tưz lôngx đhok nzir ntâu zav mêir, chuôz zênhx yiêz”.

Đros chor doanh nghiệp hâur têz qơưk, chor doanh nghiệp muôx pênhr yưv saz đrâuv têz qơưk cux tưz sir jos uô nox. Công ty TNHH Unico Global Yên Bái nhoz qơư công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái uô thiêz muôs têx tsôngk yo tơưv saz đrâuv têz qơưk zos iz công ty li co. Têx hnuz no, hâur công ty cxuô qơư uô hâux lưv, 1.300 ntâu công nhân tsênhv sir jos uô cov tiêr têx hax huv chiê muôs trâu chor nênhs zuôr trơưk tưz cir jênhv. 2 luz hli hâur shôngk shông no, công ty tưz muôs tơưv saz đrâuv têz qơưk xar muôx 130.000 hax huv muk trâu Hàn Quốc thiêz têx têz qơưk châu Âu, đros tas nro tsiv gri xar muôx 1,8 triệu USD, ndê 8% pir li tsêiz no.

Niêv tix Lê Thị Hậu, Trưởng phòng hành chính nhân sự công ty puz pâuz: “Công ty tso tơưv têx tsênhv chêi xêir zuôr iz zav li muôz paz trâu côngz nhân yiêz txix 1 triệu txos 4 triệu đêiv; đuô li công ty tsênhv zuôr paz nzir lơưr hnuz nhôngs uô hâux lưv trâu nênhs lox tôngv, tas nro chor công nhân kuz tưz so hâux lưv hâur công ty thâuv ntêx no lok sik chor công nhân uô hâux lưv ntơưv têx công ty txơưr thâuv tuôx uô hâux lưv ntơưv no công ty zuôr xav trơưk hnuz nhôngs tưz uô hâux lưv chiê uô nzir muk. Lok uô mak công ty zuôr txêik jênhv ntâu đuô têx qơư, ntâu ntơưr zuôr hax huv chiê paz muôx hâux lưv uô trâu nênhs lox tôngv. Nhiv no nênhs lox tôngv hâur công ty li phênhv sâu txix 6 txos 8 triệu đêiv iz hli”.

Xav tas shông 2023, lok muôs tơưv saz đrâuv têz qơưk, tas nro tỉnh Yên Bái muôx zuôr xar 90 doanh nghiệp, phênhv ntâu zos chor doanh nghiệp khoangr yax, uô ntông thiêz têx hax huv txix ntông, doanh nghiệp uô nhựa lok zos trox ntông thiêz xơưk tsôngk yo… muôs ciês muk trâu xar muôx 50 luz têz qơưk li: Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ thiêz 30 ntâu luz tez qơưk txơưr đuô. Njuôk xav shông 2024, muôs tơưv saz đrâuv têz qơưk zuôr tâu muôx 420 triệu ntâu USD.

Iz chas sir jos uô nox kinh doanh, chor doanh nghiệp, tsưr tsix, tiz nênhs tưz uô jông đuô lơưr chêi nhiêx sê, thêv huv zos, txưv, ndar six hơưv têx nhiêx sê, nhiêx phí trâu nhiêx txiêx têz qơưk. Zơưv Nông Xuân Hùng, Cục trưởng Cục nhiêx sê tỉnh Yên Bái puz pâuz: “Chiê đros đrêiv côngv thôngx doanh nghiệp, nênhs thêv nhiêx sê hla đhâu têx phiv liv, truôx tuk thiêz huôv tsar uô nox, kinh doanh, nganhx nhiêx sê Yên Bái zuôr troz kriz uô têx tsưr ziv uô cov nzor thiêz truôx jông lok têx tsênhv chêi yiêz chiê chor nênhs thêv nhiêx sê sâuv thax tsav pâuz tâu sêi, huv cui tênhv. Pêz cux muôx ntâu tsưr ziv jông hâur côngz xưv sêiz car nhiêx sê, jux juk paz muôx tâu têx dịch vụ jông, tsơưr lươngv siêz, paz zôngx ziv chiê côngv thôngx doanh nghiệp uô jông jênhv vưv trâu nhiêx txiêx tez qơưk”.

Sir jos zok nriêr qơư muôs yiêz thiêz tror muôs huv muk trâu têx qơưk zuôr cxôngx nzor chiê paz chuôz ndê phênhv sâu muôs tơưv saz đrâuv têz qơưk, chor doanh nghiệp ntơưv Yên Bái tưz thiêz tsênhv muôx têx gôngr côngv paz trâu tỉnh Yên Bái li tsưr ziv chuôz ndê, huôv tsar kinh têr cxuô./.

Đinh Tuấn-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC