Khoa học kyc thuật thiêz siv nênhx uô kôngz hnuz 13-12-2022
Thứ ba, 15:11, 13/12/2022 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

TSƯR ZIV YƯR LIR TSƠƯR KIÊS NÊNHS HÂUR TU ZUS TSIÊX CXU

Nam: Yưr lir đêx kiês nênhs hâur tu zus

          Đêx kiês nênhs hâur tu zus (li tu zus tsiêx cxu, keiz ok) muôx têx caz hmoz riêz nênhs cik moz, tsư nxiêz, tsi jông trâu lênhx nênhs thiêz tsiêx cxu.

          Nữ: Yưr lir pa kiês nênhs hâur tu zus

          Têx pa tsư nxiêz hâur tu zus phênhv ntâu zos txix qir tsiêx cxu, cuô jik lok sik tsiêx cxux trâus tuôs. Tsưr ziv yưr lir: Lơưr qơư tsiv uô li heik kriê sir zôngv : Mfông lok sik tsuôk CPSH trâu qơư zuôr trâus yưr lir, muôz CPSH shơư hâur tsiêx tu zus li zav nox, đêx hâuk, CPSH zuôr yưr lir têx pa tsư nxiêz têx pa tsi jông trâu lênhx nênhs li đas jos.

          Nam: Yưr lir qir, cuô kik tsiêx cxu

          Qir tsiêx cxu tso hâur yênhx hnuz lok six ntâu, chungz fênhx 10 cir iz tul nhux đas; 15 cir iz tul nhux tưv; 2,5 cir đros buô, 0,2 cir đros keiz ok....Tsuv sâu por tsês, yưr lir qir, cuô jik tsiêx cxu, tsênhz mênhx uô li đrav kaz:

          Nữ: Vâuv sinh học

          Tsưr ziv vâuv: Uô ntêx shơư qir tsiêx cxu, têx vuôz tsuôz kiês nênhs txơưr...( tsi xav tsơưr EM), đhâu co zôngv cuô EM zưs. Zôngv ntâuz tax vor cov ntov. Đhâu 2-3 ciêz, đo iz jiês chiê lưx tas têx tsơưr vâuv. Hâur ntu vâuv đo, hâux shơư thiêz tror vâuv pôngz lơưv muôx nhos 2 ciêz. Qir thâuv vâuv tas zôngv tâu chiê zuôv trâu tsoz chos.

          Nam: Zôngv xuô blêx, môngr cơư ntông, cxa poz cưk, hnhaz blêk..

          Têx tsơưr txơưr li: Cuô caz tsiz suôz thax, môngr poz cưk....

          Guôx tu zus: Zos puô xuô blêx, cxa poz cưk.... tsuv taz por tsi xâuk đêx, zos plas guôx bâuv lok sik siêz đuô mak tsuv muôx nja their tsi chiê têx xuô blêx, cxa poz cưk pôngz. Đros buô, tsov cưv uô guôx 2 yôngx, yôngx 1 tso têx xuô blêx, cxa poz cưk, môngr cơư ntông....tsav ½ guôx cơư, kis đuô yôngx 2 muôx nhos 1 đok zos qơư buô nox hâuk. Đros chôngx keiz mak puô tuôz muôx iz ntir tês, đros buô thiêz nhux tuôz muôx nhos 2 đok.

          Nữ: Tsov cưv sir zôngv thiêz hlôngr têx puô hâur guôx cơư

          - Tsi chiê têx puô hâur guôx trâus ntuz đêx...

          - Shâuv chiê tsiêx cxu muk tso têx vuôz tsuôz kiês nênhs chêx chôngk iz qơư.

          - Têx puô hâur guôx tsuv nông chiê yưr lir tâu qir jông đuô. Thâuv trâus ntuz đêx mak tsuv muôz cxaz têx xuô blêx, cxa poz cưk kruôr trâu. Thâuv kruôr mak tsuv zưs mê njik đêx uô cov têx puôr hâur guôx co nông.

          - Taz por xâuk tâu têx vuôz tsuôz kiês nênhs.

          - Yax six seiz shuôk: Qir tsuv tâu vôngz hâur têx puô hâur guôx co. Zos pov qir ntâu nhoz iz qơư mak tsuv paz muôz vôngz trâu hâur têx puô hâur guôx cơư co.

          - Seiz shuôk thiêz ntâuk grê têx puô hâur guôx co seiz pok jông chiê cxaz nzir.

          Tsi tsuôk hóa chất tuô caz hmoz sâuv têx puô hâur guôx co. Thâuv tsiêx tu zus trâus moz, tsuv yưr lir lơưr thú y li cui tênhv.

Đọc trên nền nhạc

          Phênhv heik kriê tsôngv box nôngx mênhx zos chiz coaz đeix nta suôz VN thax tsav Tây bắc đros tsênhv qơư cxiz kôngz têz qơưk uô./.

          (Tòng Anh-Txâur Vax cxeik nhênhv)

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC