Tsưr ziv uô kôngz, tu zus tsiêx cxu thiêz siv nênhx hnuz 18.01.2022
Thứ ba, 10:54, 18/01/2022

Phax tar no trâu tsoz chos, tsiêx tu zus

 

 

         Thâuv tsêz chos jâuv tâuv chiv tsâux tsuv nriêr pâuz têx zav jâuz huv chos hâur chiv cheix, tir tar tâu ntux nu. Thâuv chos tsuv tsov cưv txos qiv hơưv, xeir têx hnuz ntux sor, jêx tưv chungz fênhx txix 15 tưv ndê muk chiê chos. Thâuv chos tsuv yax six zưs đêx trâu tsoz chos. Zôngv hnhaz blês lok sik xuô blêx, môngr yâur vôngz hâur hâur pâus tsoz chos. Thâuv tưz hlar tuôx mav li zuôv qir kali thiêz lân chiê paz tsoz chos hôx phưx.

         Thâuv muôx njuôs pov zuôr muôx yưv têx jiês ntux no njiv, jêx tưv grês kis đuô 15 tưv tsuv chêx chôngk sâu jâuv tâuv tưz txos six hơưv sâu, lok sik zuôr xar txos six hơưv sâu. Tsi tsêz chos jâuz tâuv thâuv qiv hơưv no njiv. Đros têx zav jâuz nox blôngx tsuv zôngv naz tax vor, têx hnuz ntux lok tê tsuv zưs đêx thâuv sơưr nzor, uô ntêx thâuv hnuz tuôx cov blôngx tsi trâus kruôr.

          Đros tsoz chos công nghiệp, ntông nox txir, têx vax tsoz chos tsuv zôngv naz tax their vor tê tas nro, vâuv hâur pâus txix têx tsơưr hữu cơ, têx blôngx ntông kruôr jênhs pôngz hâur hâur pâus. Têx qơư zos uô tâu mak zưs đêx, cxuz pa tơưk lơưr saz chuô ndơưx, their tsoz chos chiê txu grês têx ruôr hiêv tiv ntux no.

        Kho đuô guôx tu zus, zôngv ntâuz tax their cov jông, tsi trâus chuô njơưx. Taz por muôx txâuk jâuz krâur trâu tsiêx cxu nox. Zos jêx tưv hâur hnuz kis đuô 13 tưv, tsôngv box tsi tso nhux tưv nhux đas muk nox jâuz pêv têx tox trôngz./.

(Tòng Anh-Txâur Vax cxeik nhênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC