Ndis shuôk tez qơưk hnuz 6-4-2024
Thứ bảy, 11:20, 06/04/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Ndis shuôk trôngz Pu Ta Leng

Pu Ta Leng zos trôngz jông jav nhoz thax tsav faz Bắc thiêz hâur têx hnuz tsôngv kruô sđ muk đhâu têx trôngz co tưz sêiz pov têx ntông lâuk tuôx nxuôz ziv uô trâu thax tsav qơư co ziv jông jav đuô. Nhoz trơưk oz saz ntus cêr  mê muk sâuv trôngz, tsôngv kruô nhoz cxuô qơư hâur hur si têz qơưs tưz shir phaz lul tuôx muk sêiz shuôk cxuô zav pax tơưs yiêz hâur thax tsav trôngz jôngr ntông co. Pos Nguyễn Thị Thúy iz lênhx kruô nhoz tỉnh Bắc Giang tuôx ndis shuôk têz qơưs shir phaz lul hêik pâuz tiêk; tuôx sêiz shuôk, ndis uô si txos trôngz Pu Ta Leng hâur têx hnuz cxuô zav pax ntông tơưs yiêz, chuôs li cxuô zav pax co tưz uô trâu têx tox trôngz, câuv har co ziv jông jav đuô thiêz co zos luz trôngz siêz tiv pêz nhoz pêz têz qơưs VN thiêz nhoz siêz pir li niêv đêx hiêr 3.000 ntâu their, thiêz thâuv tuôx txos trâu ntơưv luz trôngz co, tsôngv kruô sđ shir phaz lul tsik hnor gênhk. Txox cêr tuôx trâu luz trôngz no đêz hênhr thiêz sêiz pov têx tox trôngz, câuv har jông jav hênhr; taz sik cux tsik zôngx ziv muk lok. Hâur têx hnuz no, zos chêix têx pax ntông tơưs yiêz, zos tsôngv kruô tuôx muk ndis uô si, cux huv đros tsôngv kruô sđ siêz nhiêv.

Zos muk cov txos trôngz Pu Ta Leng sêiz shuôk têx pax tơưs yiêz, tsôngv kruô tsuv muk đhâu têx trôngz jôngr, ntâu tsoz ntông lâuk tuôx nxuôz tơưk muôx yênhxx puô shông nhoz trâu têx ntar trôngz, ntar tsuô siêz.  Zơưv Bùi Trung Kiên, iz lênhx kruô nhoz Hà Nội tuôx ndis shuôk têz qơưs shir phaz lul hêik pâuz: Nas hmo cur tưz muk Pu Ta Leng. Cur muk ntơưv xã Tả Lèng ndê muk thiêz hnuz no cur tror lok trâu ntơưv jos Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu. Ntơư zos thâuv 4 six zar hnuz kêix, muk lok uô iz chê gênhk tas hur si. Taz sik, sêiz pov têx tox trôngz câuv har ntơưv no jông jav hênhr

Trôngz jôngr Pu Ta Leng zos thax tsav qơư pok huôz niêz hâur yênhx shông; taz sik ntơưv no muôx iz zav ntông thâuv txos chêix tơưs pax zos txix hli 2 txos hli 5 uô trâu thax tsav trôngz jôngr đros trâu tsôngv px cxuô luz jêx jos hâur thax tsav ziv jông jav, huv đros tsôngv kruô siêz nhiêv. Zơưv Hoàng Quốc Việt, Công ty zuôr muôs hax huv-ndis shuôk têz qơưs hâur thax tsav tỉnh Lai Châu – kriz qơư ndis uô, sêiz shuôk têz qơưs trôngz Pu Ta Leng shir phaz lul hêik pâuz: Ndê trôngz siêz ndis shuôk têz qơưs muôx ntâu zav uô si, huv đros tsôngv kruô siêz nhiêv; co zos muk đhâu têx ntar trôngz, ntar tsuô siêz. Zos lênhx kruô tưs tâu muk đhâu thiêx pâuz têx ntar trôngz, ntar tsuô jông jav.

Muôx xar 30 zav pax tơưs yiêz jông jav nhoz pur ntiê thax tsav har jôngr faz Bắc pêz têz qơưs; taz sik, nhoz Pu Ta Leng ho muôx zav pax tơưs yiêz jông jav nto bê lul. Zos tsôngv kruô muk ndis uô si txos Pu Ta Leng hâur luz chêix no, cux sêiz pov njôngr cxuô zav pax ntông tơưs yiêz, jông jav huv đros sđ siêz nhiêv./.

                                          Tsu cxêik nhênhv-Khắc Kiên-TTTB

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC