Ndis shuôs têz qơưk hnuz xiêz 04-5-2024
Thứ bảy, 07:04, 04/05/2024 VOVTB VOVTB
Ndis shuôs têz qơưk hnuz xiêz 04-5-2024

 

Tsôngv kruô shir phaz lul đros nthuôr uô cêr lov lêv hâur ntênhk hội chêix ntux sor Sa Pa

     Qơư tênhv-kriz nthuôr uô cêr lov jêv, Tsôngv px cxuô hêir nênhs nhoz Sa Pa cxuô zav txux chi, vênhx huôv yiêz, tưz bax tâu tiêr trâu hnuz kaz ciêz, zos hnuz so 30/4 thiêz xiêz 1/5 hâur hnuz nhôngs nhiv kruôr đhâu tsik ntêr no, zos têx zav txux chi, vênhx huôv jông huv đros tsôngv kruô siêz nhiêv. Têx txux ci, vênhx huôv jông co tâu kriz uô ciês trâu ntơưv yar tiêx vênhx huôv huyện Sa Pa, nhoz jê tsêr mnov poz jêz, txơưv lênhx kruô tưs muk đhâu cux tuôx sêiz shuôk pêz hêir nênhs Hmôngz  thiêz hêir nênhs Cho têx tuz nxêik hluôk nthuôr uô cêr lov jêv, hêik cưr cxiêx siz lưr shir phaz lul đros trâu têx suôz kênhx, suôz trax, suôz ndak muôx njiêz luk hêik lok cêr gâux đrâus jông. Pos Lê Thị Giang nhoz Thanh Hóa tuôx ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs txos Sa Pa shir phaz lul hêik pâuz:  Cur tưz hnor chôngz lênhx hêik ntâu jiês thiêz cur cux zos iz lênhx cưk kriê, ntâu jiês muôz têx njiêz luk sâu hâur ntơưr hêik lok têx cêr lov jêv nhoz Sa Pa kriê trâu shuv xênhz; taz sik hnuz no cur thiêx tuôx sêiz pov ciês ntơưv qơư, lov jêv hênhr.

           Pos Nguyễn Thị Thu Hường, Thơưx sêiz car tsênhv qơư vênhx huôv đrôngl Sa Pa cux hêik pâuz tiêk; Đhâu hâu nov ntơưv qơư têx sir jos, cxuô zav txux chi vênhx huôv jông cxôngx nzor tưz tror cxiv uô tâu tiêr huv đros tsôngv kruô siêz nhiêv. Đhâu ntâu jiês sir jos zok nriêr, yơưz phơưz, muôx cxuô lênhx nênhs nhênhz chơưv lok cxuô hêir nênhs nhoz Sa Pa têx txux chi, vênhx huôv jông cxôngx nzor thiêz txos trâu hnuz no, têx txux chi, vênhx huôv jông co tưz tror cxiv kho tâu tiêr. Thiêz pêz cux xar njôngr tiêk, têx vênhx huôv, txux chi co zuôr tâu kriz nthuôr uô lov jêv trâu thưr 7 yênhx ciêz, tsik chiê têx txux chi, vênhx huôv jông cxôngx nzor trâus pôngz plox

         Uô ntêx zuôr kriz ntênhk hội chêix ntux sor shông 2024, muôx ntâu zav txux chi, vênhx huôv jông cxôngx nzor tưz tror cxiv kho đuô thiêz uô tâu tiêr, co cux zos  muôx iz cxiê lênhx nhoz huyện Bình Biên (Vân Nam – Trung Quốc) đros zok nriêr, cxiv kho đuô têx txux chi, vênhx huôv jông co đhâu ntâu shông lok.

          Ndax trâu ntu no, ntơưv thax tsav qơư ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs nhoz Sa Pa, tưz kriz nthuôr uô ntâu ntênhk hội pax ntông tơưs yiêz Fansipan txuôk đros trâu cxuô hêir nênhs têx txux chi, vênhx huôv jông cxôngx nzor, cxơưz cxiz tâu chôngz lênhx kruô tuôx sêiz shuôk txos đrôngl Sa Pa, tỉnh Lào Cai  hâur têx hnuz chêix ntux sor no./.

Tsu cxêik nhênhv-An Kiên-Tòng Anh BT

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC