Nôngx mênhx zuôr tsuv pâuz hnuz 28-5-2024
Thứ ba, 15:28, 28/05/2024 VOVTB VOVTB
Nôngx mênhx zuôr tsuv pâuz hnuz 28-5-2024

PHÊNHV THÊV NHIÊX TRÂU DỊCH VUV TÊNHV QƠƯ JÔNGR

             II. Tsưr ziv, kriz uô hâux lưv

           1. Tsưr ziv zos chiê cxiv tsa chor cêr chêi hâur jok tâu tas nro chor thành viên hâur côngv thôngx thôngx ziv chiê paz uô tâu jông Côngv thôngx li hâux lưv sêiz car, sir zôngv truôx jông nhiêx txiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr chiê sêiz car por vêv, huôv tsar jôngr thiêz huôv tsar cxuô zav, chor nênhs cxênhx txuôs hâur côngv thôngx chiê paz hlôngr yiêz pêx xênhv luz nênhx huv đros trâu kinh têr-xar hôiv nhoz yênhx thax tsav qơư, paz uô tiêr tâu tsưr ziv huôv tsar jôngr ntông truôx đrênhk, paz trâu côx phax, ngaz tuk, huôv tsar kinh têr-xar hôiv sâuv thax tsav tỉnh.

          2. Kriz uô zos chiê ntâuk gri côngv thôngx jêx jok li qênhx shênhx sir zôngv nhiêx dịch vuv tênhv qơư jôngr. Txix co, paz trâu côngv thôngx jêx jok cxiv tsa tâu têx tsưr ziv, cêr chêi sir zôngv nhiêx txiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr. Hâur co, cui tênhv tsênhz mênhx chor nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr thêv trâu 3 tsênhv njiêz chênhr zos: Thêv trâu côngz xưv sêiz car por vêv jôngr thôngz đhâu tôv sêiz car por vêv jôngr têx huôx tôngv; thêv trâu huôv tsar cêr cxuô zav ntơưv têx jêx jok thiêz chor nênhs chiv chir sêiz car cxênhx txuôs nhiêx txiêx. Cxiv tsa têx chêi tsuv huv đros trâu lênhx nênhs, thax tsav qơư thiêz huv lơưr tsưr ziv no thiêz chêi têz qơưk nhiv no li têx cui tênhv. Yênhx lix chor nênhs chiv chir sêiz car lơưr siêz nhiêv, huv đros trâu chor côngv thôngx li đas jos sêiz car, muôx têx cấp muôx vax huôv li qênhz yuôx, sêiz kaz truôx jông.

            III. Lênhx nênhs, thax tsav qơư, tsưr ziv kriz uô

          1. Lênhx nênhs: Côngv thôngx pêx xênhv jêx jok tâu txêik nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr yênhx shông.

           2. Thax tsav: Chor xar, phường, thị trấn sâuv thax tsav tas nro tỉnh.

        3. Iz cxiê kror tsưr ziv thâuv kriz uô cxiv tsa têx chêi-Huv đros Đảng, Têz qơưk têx cêr chêi; têx phongx cxưx, cêr nênhx jông hâur xar hôiv, côngv thôngx qơư pêx xênhv nhoz. Tsuv uô lơưr côngv thôngx pêx xênhv li siêz nhiêv, sik sêiz lax, thôngx ziv; phuôx huiz cxix cxuô pêx xênhv li qênhx uô tsưr; khov trâu côngv thôngx li sêiz car.

          - Por vêv, tuôr tsês chiê, phuôx huiz têx tsiv gri vênhx huôv cxôngx nzor; cxiv tsa têx tsiv gri vênhx huôv yiêz huv đros trâu qênhx shênhx hâur côngv thôngx pêx xênhv. Tsik uô zuôv txos qênhx lênhx nênhs, qênhx pêx xênhv, pox niêv txir nênhx vax huôv siz luôs. Tsik muôx têx nhiêx phí, lệ phí, bluô nhiêx txiêx, cxuô zav./.

Tuyết Lan-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC