Nôngx mênhx zuôr tsuv pâuz hnuz 14-5-2024
Thứ ba, 15:13, 14/05/2024 VOVTB VOVTB
Nôngx mênhx zuôr tsuv pâuz hnuz 14-5-2024

Tsêr nhiêx Kôngz nuv Agribank tror txo grêk nhiêx nju tso kêr txeik paz tsôngv kruô hâur  shông 2024

           Uô lơưr Chính phủ, tsêr nhiêx têz qơưk tsưr ziv kriê lok fuô uô têx tsưr ziv paz max tsôngv pêx xênhv thiêz doanh nghiệp kêr txeik pênhr hla đhâu phiv liv, truôx tuk luz nênhx, huôv tsar uô lax luôv, txix ciês hâur shôngk shông 2024, tsêr nhiêx Kôngz nuv tror cxiv kho txo grêk têx nhiêx nju tso kruô txeik huôv tsar uô nox.

          Iz chas co, txix hnuz xiêz 01/01/2024, tsêr nhiêx Kôngz nuv tror cxiv kho têx chei paz zuôr nhiêx nju tsơưs trâu têx lênhx kruô kêr txeik pênhr huôv tsar uô lax luôv, txeik uô têx hâux lưv zov chênhr phưx vưv luz nênhx txix 7% iz shông, six hơưv uô lơưr tâu xav txix iz shông txos 2 shông. Iz chas ntơư, cxiv kho txo grêk 0,5% iz shông trâu têx lênhx nênhs txeik uô hâux lưv zuôr muôs ar.

           Hâur shông 2023, txix têx txo grêk nhiêx txiêx hu zâuv luôs lưv tus muôz nhiêx tso hâur tsêr nhiêx, tsêr nhiêx Kôngz nuv tưz 8 jiês cxiv kho txo grêk nhiêx nju tso txeik, iz chas ntơư nhiêx nju tso txeik tưz txo grêk txix 1,3-4% iz shông pir li hâur shôngk shông. Tsi tas li, Tsêr nhiêx Kôngz nuv tsênhv fuô uô ntâu tsaz yênhx paz max nhiêx nju tso kêr txeik li: Txeik huôv tsar jôngr-đêx nuv; tsaz yênhx paz nhiêx nju lơưr chính phủ Nghị định sôr 31/2022/NĐ-CP; tsaz yênhx tso txeik paz uô tsêr nhoz lơưr Chính phủ Nghị quyết 33/NQ-CP; tso txeik paz canr bôv nhân viên y tế; tsaz yênhx paz doanh nghiệp ngênhx tsiv uô, zuôr muôs têx blêx, cxur thax tsav tiêx đras niêv đêx Cửu Long.....

          Đros trâu têx li heik sâuv, tsêr nhiêx Kôngz nuv tưz fuô uô 03 tsaz yênhx txo grêk tsơưs nhiêx nju trâu zuôr xar 2 tsov lênhx kruô kêr txeik pênhr, xav hur si ndê txos iz cxênhz tyv đeiv ntâu hâur shông 2023 thiêz zuôr tror uô trơưk li heik co hâur shông 2024./.

Hồng Việt-Riê Lâux cxeik, nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC