Nôngx mênhx zuôr tsuv pâuz hnuz 27.2.2024
Thứ ba, 10:34, 27/02/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Tsưr ziv luôx cêr tir thêir hluôr tơưl cuz jôngr

- Cêr luôx đu lus: zos têx ntu cêr tưz tâu luôx, txiêr hur si têx jôngr ntông, đrox nhov thiêz xuôk hlâuz khơưz ar cov hur đu chiê tir tar hluôr tơưl chis txêik cuz jôngr.

- Cêr har jôngr njuôz jông: Zos têx thax tsav tâu chos chor ntông njuôz siz shơư, muôx ntâu yông ntông, xêir chor ntông tir tar tâu hluôr tơưl cuz jông, phêiz chor ntông co chos yênhx têx tâur chiê paz tir tar hluôr tơưl cov tsik trâus chis cuz lox. Tsưr ziv no paz tir tar oz zav cuz jôngr zos: Phax tar cuz jê hâur ar, thiêz cuz siêz sâu têx blôngx ntông. Têx qơưk no cux zos chiê tir tar hluôr tơưl chis cuz jôngr, cux cê zos qơư trâu chor nênhs tuô hluôr tơưl muk lok chiê tuô hluôr tơưl thâuv muôx yưv cuz jôngr, zos cêr muk qênhz yuôx jôngr thiêz phưx vưv têx huôx tôngv kinh doanh jôngr.

* Chor cêr phax tar hluôr tơưl chis cuz jôngr muôx:

- Txox cêr chênhr: Tâu uô trâu ntơưv têx thax tsav jôngr lox, phêiz uô ntâu thax tsav jôngr đar txix 3.000-5.000 héc ta. Đuô li, tsuv khov trâu têx kror zênhx muôx li: Cưx đêx, cưx ha, pak đêx, cêr zâu, cêr thâux xa uz no… chiê uô cêr thêir hluôr tơưl chis cuz jôngr. Yênhx shông, tsuv tsoz phưz, kho đuô chor cêr phax tar hluôr tơưl chis cuz jôngr, luôx, sâu hur si cxuô zav zôngx ziv chis cuz thiêx zuôr paz phax tar tâu hluôr tơưl txêik chis cuz trâu hâur har jôngr.

Đros chor jôngr chiv xênhz cêr chiê phax tar hluôr tơưl chis cuz jôngr tâu phêiz uô yênhx thax siz kuôk txix 2-3 cêik cêr. Cêr tsuv đar txix 8-20 thiêr thiêz tsuv tâu chos têx ntông njuôz.

- Cêr phưv: Tsik so tâu uô trâu ntơưv têx har jôngr zôngx ziv chis cuz thiêz tâu kinh doanh ntâu. Txox cêr phưv no đar txix 6-12 thiêr thiêz cux tsuv tâu chos têx ntông njuôz. Li co chor cêr chênhr thiêz phưv phax tar cuz jôngr no tâu cxiv uô zuôr phêiz har jôngr yênhx têx thax jôngr đar txix 100-500 héc ta./.

Tòng Anh-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC