Nôngx mênhx zuôr tsuv pâuz hnuz 20.2.2024
Thứ ba, 10:36, 20/02/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Xã uô tâu tiêr hâux lưv cxiv tsa jêx jok yiêz hâur chêix ntux yiêz nhoz Yên Bái

Tuy Lộc zos xã nhoz jê 2 saz ntus đêx Liêz hâur TP Yên Bái, muôx đêx thiêz ar liêx têz ntâu jông huôv tsar chos cxuô zav jâuz tâuv, chênhr viv li xã tưz xav tinhv huôv tsar uô ntâu têx kôngz li heik sâuv chiê muôs hâur ciêz đrôngs.

Txix xã li tsưr ziv, đros trâu têx muôx jông lok liêx têz, cêr huôv tsar uô nox, têx shông đhâu tsôngv pêx xênhv xã Tuy Lộc, TP Yên Bái tưz sir jos muôz chor liêx têz uô tsi jông blêx hlôngr chos têx jâuz tâuv, yênhxx têx đras liêx jâuz jông njuôz xiêz ntơưv chor jok Xuân Lan, Minh Thành, Minh Long...., lar heik zos thâuv ntu zuôr txos tsiêz ntơư, têx liêx têz jâuz ziv jông mok đuô.

Niêv lâul Nguyễn Thị Ngoan, nhoz jok Minh Long muôx 2 cxênhz xưv phaz liêx uô blêx, nhiv no tưz muôz hlôngr chos têx jâuz tâuv trơưk cheix chiv li: Tâuv, jâuz krưr, jâuz ntus hâur pâuk, jâuz nox nhôngk...., sâu ntâu đuô pir li uô blêx, chos poz cưk. Ciês chiv jâuz muôs hâur ntu nox tsiêz têz qơưk, njuôk xav cux tâu 2, 3 châuv tsov đeiv:“Uô blêx mak tsuv yưv pênhr ntâu, tas ntâu côngz đas jos thiêz ntêr thiêx tâu sâu têx kôngz, taz sik nhiêx txiêx cux tsi bâuv li uô jâuz tâuv. Tsênhz tiês chos jâuz mak phiv liv, taz sik phênhv sâu tâu siêz đuô, viv li cux cxênhx txuôs tâu mê njik nhiêx txiêx, zos uô blêx thiêz poz cưk mak tsês tsi tâu iz đeiv hlo”.

Tuy Lộc muôx zuôr xar 100 ha ar têz chos têx jâuz tâuv. Chiê uô tâu jâuz muôs hâur ciêz đrôngs trơưk sơưr đơưk tsưr ziv, siêz nhiêv, niêx shông xã tưz hux jos đros ngênhx kôngz nuv cơưv shâuv, kriê têx tsưr ziv lok sâuv chos, tu têx jâuz truôx tuk. Lar heik, đros thiêz TP Yên Bái cêr paz max, xã tưz yênhx lix HTX tsiv uô jâuz truôx tuk Tuy Lộc chiê zâuv têx chuôz zis uô jâuz yênhx thax tsav chos jâuz truôx tuk, iz chas ntơư phênhz pheiz têx jâuz tâuv chos trơưk cheix chiv cov huv đros. Chor xiv huv jâuz cux muôx ntơưr lo chiv, pâuz tsênhz qơư tsiv uô chiê lênhx nênhs sir zôngv zôngx ziv zok nriêr zuôr txos. Nhiv no xav kror đruôz đraz iz ha chos jâuz tưz tax 200 tsov đeiv, muôx kênh liêx têz hâur jok Minh Thành tax 500 tsov đeiv iz ha iz shông. Zơưv Nguyễn Mạnh Huân, Giám đốc HTX tsiv uô jâuz truôx tuk Tuy Lộc, TP Yên Bái heik:“Thâuv ntêx heik txos Tuy Lộc, tsuôk zos thax tsav chos, uô têx jâuz xưk li luôs 2 chas suôv qơư xưz, tsi muôx đaz tsi jông, taz sik iz txix thâuv uô jâuz truôx tuk tưz tâu cxuô lênhx cxuô tus pâuz txos ntâu đuô. Heik cxuô, gri jâuz tâuv cux tsi yuô truôx tuk, taz sik sơưr đơưk luz nênhx iz hnuz cux hlôngr yiêz, vav mênhx jux juk, chuôz zis tưs cux muôx cxix cxuô zav phưx vưv luz nênhx xênhz huôx. Thâuv txos tsiêz, hâur shông yiêz pov cxuô lênhx cxuô tus, cxuô ziv chuôz zis lênhx tưs cux shir phaz, luz nênhx tsâu sor đuô”.

Iz chas uô têx jâuz tâuv li heik sâuv, ntâu chuôz zis nhoz Tuy lộc tsênhv tu zus keiz buô, chos pax, uô lax luôv zuôr muôs hax huv...., khov li co luz nênhx ziv hnuz ziv vav mênhx, tsôngv pêx xênhv muôx nzir pênhr jos, sik đros hâu nov ntơưv qơư uô tiêr têx luôs hâux lưv cxiv tsa jêx jok yiêz li: Cxiv uô têx côngz trênhx, sik thôngx siêz siz paz huôv tsar uô nox uô hnar; krêz uô nzir têx cêr muk lol jêx jok.....Pos Phạm Thị Nhâm, nhoz jok Minh Thành heik pâuz:“Txix thâuv xã tâu côngk nhav zos xã uô tâu hâux lưv cxiv tsa jêx jok yiêz xuz thơưx hâur tỉnh, cur pov xã tưz hlôngr yiêz lok six ntâu txix: Cêr muk lol, tênhv tênhz, tsêr cơưv ntơưr, qơư y tế....Tsôngv lax pêx xênhv luz nênhx vav mênhx jux juk thiêz sik thôngx siêz siz paz huôv tsar uô nox uô hnar. Sơưr đơưk hlôngr yiêz lok six ntâu, chuôz zis tưs cux hlôngr yiêz, txix tsưr ziv, siêz xar txos trâu luz nênhx xênhz huôx nox nhoz, muk lol, hur si puôr lênhx hlôngr yiêz”.

Bí thư Đảng ủy xã Tuy Lộc, TP Yên Bái Vũ Kim Việt heik pâuz: Đhâu hlo thâuv xã tâu côngk nhav uô tâu hâux lưv cxiv tsa jêx jok yiêz lok shông 2014, Cấp ủy đảng, hâu nov thiêz tsôngv pêx xênhv Tuy Lộc tưz sik thôngx siêz, sir jos lês uô jông đuô cxuô luôs hâux lưv cxiv tsa jêx jok yiêz thiêz seiz kôngz nuv zos zov chênhr, hâur co moz siêz huôv tsar tsiv uô têx jâuz truôx tuk, tu zus tsiêx cxu chiê muôs:“Xã Tuy Lộc tưz hlôngr yiêz lok six ntâu, tsôngv pêx xênhv luz nênhx xênhz huôx cux hlôngr yiêz, vav mênhx tas. Đros thiêz sir jos cxiv tsa jêx jok yiêz cov ziv hnuz ziv huôv tsar, jông jav, pêz zuôr tror uô truôx thiêz gra siêz têx luôs hâux lưv cxiv tsa jêx jok yiêz li: Tror krêz đar, cxiv kho têx cêr jêx jok chiê tsôngv pêx xênhv zôngx ziv muk lol; sir jos fuô uô hâux lưv qêz suô, xưv li têx vuôz tsuôz, kiêk nênhs; cxiv tsa tsưr ziv tsênhv tsênhz tsưr tsix têx txux chi vênhx huôv, cêr lov jêv....., xuz thơưx zos hâur shông yiêz Jax shông no chiê sơưr đơưk muôx cêr shir phaz, sik thôngx siêz jông”.

Nhiv no, xav kror đruôz đraz iz lênhx nênhs hâur xã Tuy Lộc muôx phênhv sâu tâu zuôr xar 60 tsov đeiv iz shông; têx chuôz zis pluôs hâur xã txo grêk txix zuôr xar 8% shông 2013 yuôr 1% ntâu lok shông 2023. Lar heik, hâu nov ntơưv qơư thiêz tsôngv pêx xênhv tưz đros muôx têx tsưr ziv uô tsênhv tsênhz trâu shông yiêz chiê sir jos krêz uô têx cêr muk lol jêx jok, txo grêk tsơưs chuôz zis pluôs, tsar ndê phênhv sâu tâu, hlôngr yiêz tsưr ziv huôv tsar uô nox...., chiê lưv shông, xaz shôngk chor xã uô tâu luôs hâux lưv cxiv tsa jêx jok yiêz nhoz Tây Bắc muôx nzir cêr shir phaz, tsâu sor đuô./.                                 

                                                  Trịnh Xuân-Riê Lâux cxeik, nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC